Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


14-Trh a závazky

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (44.5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Ekonomika

14: Trh a závazky

Od počátku 1990 jsme se vrátili k soukromému podnikání (Právnické osoby, Fyzické osoby) Občanský zákoník upravuje podnikání. Živnostenské podnikání upravuje Živnostenský zákon. Ostatní upravují speciální zákony. Hospodářské souteže- více podniků, které se zabývají stejnou činností a vzájemně si konkurují Trh: Konkrétní-obchod (kamenný, internetový) Abstraktní - např. Pracovní trh, Finanční trh (peněžní, de

vizový, kapitálový, trh s danými kovy)

Na trhu se podílí subjekty ekonomiky: Podnikatelé (výroba a prodej konečnému spotřebiteli), domácnosti ( nabízejí pracovní sílu), veřejné korporace (katastrální úřad)

Tržní mechanismus: Vyšší nabídka než poptávka- je třeba zvýšit poptávku (snížení ceny, snížení výroby) Nabídka vyšší než poptávka (zvýšit výrobu, zvýšit dovoz) Rovnovážný stav- nabídka=poptávce (prodá se všechno co se nabídne)

Graf:

Závazky: Vznikají na základě smlouvy (kupní, o dílo) Kupní smlouva: Smyslem této smlouvy je nabytí vlastnictví. Upravuje Občanský zákoník. Předmětem kupní smlouvy jsou věci movité a nemovité. Náležitosti: Formální náležitosti (prodávající, kupující, čas) druh produktu, cena

Nabytí vlastnictví: předání věci, uzavřením smlouvy, po zaplacení, zápisem do veřejného seznamu (nemovitosti, motorová vozidla)

Kupní smlouva: 1. Běžná (smlouva není předmětem pro podnikatele, není odpovědnost za vady) 2. Uzavřená v obchodě (prodávající je podnikatel, odpovědnost za vady, zákonná záruka 2 roky)

Vady: odstranitelné a neodstranitelné bránící a nebránící užívání věci.

Na základě těchto podmínek se lze domluvit na podmínkách (odstoupení od smlouvy, snížení ceny, výměna, oprava)

Smlouva o dílo: Předmětem smlouvy je zhotovení věci a součinnost mezi zhotovitelem a objednavatelem (produkt má určité požadavky, které si zákazník přeje) Není zákonná záruka, ale mohou se na ni dohodnout. Náležitosti: Cena (přesná, předběžná) Formální náležitosti Druh práce, produktu

Zajištění závazku: Upravuje Občanský zákoník Povinnost prodávajícího je věc předat Povinnost kupujícího je věc zaplatit a převzít Nástroje k zajištění závazku: Smluvní pokuta (univerzální zajišťovací závazek), zástavní právo (Hypoteční úvěry) (role zajišťovací, uhrazovací), ručení (do vztahu věřitel, dlužník vstupuje ručitel- povinnen zaplatit za dlužníka), srážky ze mzdy (nelze srazit celou mzdu, v případě, že dluh je vůči zaměstnavateli nelze zaměstnance k úhradě nutit a pokud je to dluh vůči jiné osobě musí s tím zaměstnavatel souhlasit), uznání dluhu ( v průběhu existence dluhu dlužník dluh co do výše a důvodů uzná a tím dojde k prodloužení promlčecí doby), finanční záruka (pokud by nezaplatil, dluh zaplatí banka)

Témata, do kterých materiál patří