Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


2. Podnik a podnikani

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (58,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

2. PODNIK A PODNIKÁNÍ Neziskové organizace v NH – nestátní, státní (organizační složky, příspěvkové org.) CHARAKTERISTIKA PODNIKÁNÍ = soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní náklady a vlastní nebezpečí, za účelem zisku řídící se právními předpisy (Obchodní zákoník…) - upravují ho živnostenský zákoník, obchodní zákoník, zákon o obchodních koroporacích SUBJEKTY, KTERÉ MOHOU PODNIKAT - všichni podnikající, musí splňovat podm. dle Obchodní, Občanský a Živnostenský zákoník fyzické osoby (občané)– vzniká narozením , podnikat může při splnění určitých podmínek právnické osoby (organizace, skupina lidí)– vzniká dle Obchodního zákoníku a to dnem zápisu do obchodního rejstříku vedeného u krajského soudu stát– podniky zřízené státem (Česká pošta…) - formou majetkového podílu podnik vystupuje pod svým názvem, je-li jeho název zapsán do OR, pak je tento název obchodní firmou PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ ŽIVN. OPRÁVNĚNÍ všeobecné – dosažení 18 let věku, způsobilost k právním úkonům (nesmí mít duševní poruchu), právní bezúhonnost v oboru, žádné daňové nedoplatky zvláštní – odborná způsobilost (vzdělání, kvalifikace, praxe) CHARAKTERISTIKA FOREM PODNIKÁNÍ INDIVIDUÁLNÍ ( = ŽIVNOSTI) = soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek, které zákon nezakazuje - individuální podnikatel je živnostník, celý podnik patří jen jemu (náleží mu všechny zisky) - FO nemusí mít odbornou způsobilost,ale musí mít odpovědného zástupce, který je způsobilý a)všeobecné podmínky – dosažení 18 let, právní způsobilost, trestní bezúhonnost b)zvláštní podmínky – odborná způsobilost Druhy živností: 1.) ohlašovací: (na základě ohlášení na živnostenském úřadě) a)řemeslné – výuční list nebo praxe –kovář, elektrikář… b)vázané – prokázání odborné způsobilosti –autoškola, účetní, optika… c)volné – není potřeba prokazovat způsobilost, stačí splnit všeobecné podmínky, je potřeba výpis z živn.rejstříku – velko/maloobchod, ubytovací služby… 2.) koncesované – provoz na základě správního rozhodnutí státního orgánu - jsou udělované na určité místo a určitý čas -detektivové, směnárny, taxislužba, doktoři, advokáti … DRUŽSTVA = společenství neuzavřeného počtu osob spojených za účelem zisku nebo společného zájmu zisková – výrobní, zemědělská nezisková – bytová, sportovní vznik – zápisem do obchodního rejstříku založení – minimálně 2 PO nebo 5 FO - na ustavující členské schůzi se stanoví stanovy (představenstvo,fungování družstva) vklad – povinný, výše není stanovena základní kapitál - min. Kč 50 000,-- řízení – nepřímé (družstvo zastupují a řídí zvolené orgány) členská schůze – nejvyšší orgán, zasedá 1 za rok představenstvo – statutární orgán (jedná za firmu navenek), volí předsedu komise – kontrolní orgán (bezpečnostní, mzdová, kontrolní) ručení – ručí družstvo (členové družstva neručí za závazky družstva) rozdělování zisku – podle výše členského vkladu nebo dle stanov zrušení družstva: na základě usnesení členské schůze po uplynutí doby, na kterou byla činnost domluvena vyhlášením konkurzu zánik družstva – výmazem z obchodního rejstříku OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI = jsou vždy PO, zakládají je PO i FO za účelem podnikání osobní – veřejná obchodní společnost, komanditní společnost kapitálové – akciová společnost, společnost s ručením omezeným Založení: založení – sepsání společenské smlouvy mezi společníky nebo zakladatelské listiny (když je jen jeden společník) vznik společnosti – dnem zápisu do obchodního rejstříku (musí se doložit notářsky ověřená smlouva a živnostenské oprávnění pro PO + doklad o zaplacení ZK) Společné znaky: a)ručení – v případě, že OS není schopna hradit své dluhy, hradí je společníci neomezené – ručení celým majetkem omezené – ručení do výše nesplaceného vkladu b)řízení – rozhodování o všech záležitostech firmy přímé – společníci osobně rozhodují nepřímé – zvolení orgánů, které společnost zastupují c) statutární orgán – jedná za firmu navenek, nemusí to být vždy společník d)rozdělování ziskudle obchodního zákoníku ZNAKY SPOLEČNOSTÍ OSOBNÍCH: ručení – neomezené (celým svým majetkem) řízení – přímé (statutární orgán je každý společník) nepovinný základní kapitál ZNAKY SPOLEČNOSTÍ KAPITÁLOVÝCH: ručení – omezené nebo žádné (do výše nesplaceného vkladu) řízení – nepřímé (statutární orgán jednatelé či představenstvo) povinný základní kapitál a vklad společníka OSOBNÍ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST (V. O. S.) - jezaložena alespoň2 FO nebo PO -zisk se dělí mezi společníkyrovným dílem, stejně tak ztráta - vstoupit nebo vystoupit ze společnosti je možné na základě společenské smlouvy, ovšem ve společnosti musí zůstat alespoň dva společníci - vklady – nepovinné - ZK – nepovinný - ručení neomezené (celým svým majetkem) KOMANDITNÍ SPOLEČNOST (K. S.) -založení – minimálně1 komanditista a1 komplementář – alespoň dva společníci (FO,PO) Komanditistéručí omezeně – musí vložit vklad min. 5 000,-- Komplementářiručí neomezeně – nemusí vložit žádný vklad -rozdělení zisku –50% komand., 50% kompl. nebo podle společenské smlouvy Kompl. – zpravidla rovným dílem (každý ho poté sám daní) Komand. – nejdříve se zdaní a poté se rozdělí dle výše vkladu - statutární orgán jsou komplementáři KAPITÁLOVÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM (S. R. O.) - založena min. 1(FO, PO) a max. 50 osobami - hodnotazákladního kapitálu musí být minimálně Kč - společnostřídí jednatelé uvedení v obchodním rejstříku -zisk je rozdělenpodle výše vkladů nebo podle společenské smlouvy - řízení nepřímé: orgány společnosti: valná hromada – nejvyšší orgán, všichni společníci (hlasují), hlasy podle výše vkladu jednatelé – statutární orgán – v mezidobí valné hromady rozhodují i zevnitř dozorčí rada – kontrolní orgán – není povinný AKCIOVÁ SPOLEČNOST (A. S.) - zakládá ji min. 1 PO nebo více FO či PO sepsáním stanov -základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě akcie = cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka

Témata, do kterých materiál patří