Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
NARODI HOSPODARSTVI

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (63 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ (NH) 1) Pojmy v NH 2) Ekonomické systémy (1.roč) 3) Struktura NH 4) Ukazatelé národního hospodářství - výpočet 5) Okolí NH – EU, mezinárodní instituce Subjekty NH = firmy, domácnosti, stát Mikroekonomie= je ekonomie firem a domácností Makroekonomie= je ekonomie celého státu (souvisí s pojmy: státní rozpočet, inflace, HDP…) Hospodářství= jecelek(domácnost, firma, stát), ve kterém probíhají hospodářské procesy (VRSS) a který uplatňujeprincip hospodárnosti (tj. s min. nákladů dosáhnout max. zisk) NH= jesouhrn všech hospodářství na území určitého státu = jehospodářství celé země,všech podniků, domácností a státních institucí!! Činitelé působící na úroveň NH: národní bohatství – souhrn všech materiálních statků, které vytvořily minulé generace(budovy, pozemky, umělecké stavby) přírodní bohatství – půdy, lesy, vody, nerostné zdroje obyvatelstvo– počet, hustota, věková struktura, vzdělání, kulturní vyspělost ekonomický systém – zvykový, příkazový, tržní, smíšený Ekonomické systémy (ES) ES= je způsob, jakým je řízena ekonomika země ališí se v odpovědích na tyto otázky: CO se bude vyrábět JAK se bude vyrábět PRO KOHOse bude vyrábět (tj. jak se produkt rozdělí mezi spotřebitele) ZVYKOVÝ historicky nejstarší (již se nevyskytuje), ekonomika seřídí podle tradic a zvyklostí PŘÍKAZOVÝ zásadní otázkyrozhoduje politická špička (tj. úzký okruh nejvýše postavených lidí), podlezávazného plánu (jsou to centrálně plánované ekonomiky) – př. socialistické země TRŽNÍotázky řešítrh a jeho zákony (co-řeší poptávka, jak-vyřeší výrobce, pro koho-vyřeší spotřebitel), většina lidí se chová racionálně dle zákonů trhu a výsledkem je ekonomika jako dobře organizovaný celek – př. kapitalismus volné soutěže. Nevýhody: neřeší přerozdělování (pro staré, nemocné, děti) ani případy selhání trhu (monopoly, veřejné služby, externality) SMÍŠENÝje kombinacítržního a státních zásahů (fiskální, monetární, důchodová a zahraničně obchodní politika) př. současné vyspělé státy Struktura NH 1. podlesektorů: primární= má nejblíže k přírodním zdrojům. Patří sem tyto odvětví: těžba surovin, zemědělství, lesnictví, rybolov sekundární= se zabývá zpracováním toho, co primární vyprodukuje. Patří sem: zpracovatelský průmysl, stavebnictví, výroba a rozvod el., plynu a vody terciární= služby (doprava, obchod, školství, peněžnictví, kultura, pohostinství) kvartární= věda a výzkum 2. podleodvětví:(tato klasifikace se nazývá „Odvětvová klasifikace ekonomických činnosti“ =OKEČ!!) odvětví(těžba surovin,zemědělství, lesnictví,zpracovatelský průmysl, stavebnictví, výroba a rozvod el, plynu a vody, obchod, pohostinství, doprava…) pododvětví(živočišná výroba, výroba porcelánu) obor(pěstování prasat, výroba cibuláku) Kdo řídí NH? parlament, vláda, ministerstva, pomocné instituce (ČNB, NKÚ, ČSÚ), územní samospráva (obce, kraje) Ukazatele NH= vyjadřují úroveň ekonomiky daného státu a)HDP (=hrubý domácí produkt) = souhrn veškerého zboží a služeb vytvořený na území daného státu (tzn. vytvořený občany i cizinci v dané zemi, tedy doma!) za určité období (za 1 rok, vyjádřený v Kč). Zjišťuje se dvěma metodami: 1. příjmová metoda (=důchodová)(=sečteme všechny příjmy tj. důchody všech subjektů za rok ve státě) HDP = m + z + u + r + a + d = tj. HDP v tržních cenách m…….mzdy (= příjmy zaměstnanců) z……..zisky před zdaněním (= příjmy firem) u……...čisté úroky (přijaté – placené) (= příjmy majitelů kapitálu) r…….. renty z pozemku (= příjmy majitelů půdy) a……..amortizace (= opotřebení neboli odpisy) d…….nepřímé daně (DPH+spotřební daň) 2. výdajová metoda(= sečte se vyrobené zboží a služby, za které subjektyvydaly peníze, tj. to za co utrácejí) HDP = C + I + G + X – M = tj. HDP v tržních cenách C……..spotřeba domácností I………hrubé investice (výdaje podniků) G……..státní nákup zboží a služeb (=státní výdaje a investice) X……..export (vývoz)(za výrobky utratila cizí firma) M……..import (dovoz)(toto zboží jsme doma tj. v našem státě nevyrobili, proto tam nepatří) b)ČDP (=čistý domácí produkt) ČDP = HDP – amortizace (odpisy) c)HNP (=hrubý národní produkt) = souhrn veškerého zboží a služeb vytvořenýobčany (národem) dané země domai v zahraničí! HNP = HDP – produkce vytvořená cizinci u nás + produkce vytvořená našimi obyvateli v zahraničí d)ND (=národní důchod) ND = mzdy + zisky + úroky + renty + příjmy ze samozaměstnání e)Čistý ekonomický blahobyt(byl by to nejpřesnější ukazatel, ale je nezměřitelný) = ND+ práce pro domácnost a přátele (tj. netržní produkce) + volný čas + stínová ekonomika (zisky plynoucí z prodeje drog, prostituce) + kvalita zboží a služeb (vědeckotechnický rozvoj) - poškozování životního prostředí (produkce škodlivin) Srovnávání národohospodářských ukazatelů (HDP) mezirůznýmizeměmi: (v Evropě) se porovnává většinou HDP přepočtený na 1 obyvatele v USD, v Americe se používá spíše HNP v čase: HDP v běžných cenách = HDP v cenách sledovaného roku neočištěné od vlivu znehodnocení peněz (od inflace) HDP ve stálých cenách =přepočítané běžné ceny, tak aby byly očištěny od inflačního znehodnocení peněz (přepočtou se tak, že cena určitého roku se zvolí ze základní a tou se ocení produkce v ostatních letech) Okolí NH – EU, mezinárodní instituce Evropská unie ČR od 1995 součástí EU (celkem má 27 členů), Smlouva o EU:Maastrichtská Cílem: volný pohyb kapitálu, volný pohyb osob, volný pohyb peněz Kritéria přijetí: inflace, zadluženost, schodech SR, úroková míra, měnová stabilita Řídící orgány Evropská rada– vrcholný orgán (jako valná hromada u a. s.), zúčastňují se nejvyšší představitelé jednotlivých zemí Rada EU – má pravomoc vydávat právní normy EU, tvoří ji resortní ministři členských států Evropský parlament– tvoří poslanci voleni v členských zemích, kontrolují činnost Evropské komise) Evropská komise – výkonný orgán, řídí každodenní činnosti, pravomoci omezené, předseda a komisaři Evropský soudní dvůr – nejvyšší instituce pro výklad práva EU Evropský účetní dvůr– kontroluje výdaje EU Evropská centrální banka– CB států, které přijaly euro OECD (Organizace p

Témata, do kterých materiál patří