Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


12.Obchodní společnosti

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (21,97 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

12. Obchodní společnosti = jsou to právnické osoby a právní úpravu najdeme v obchodním zákoníku - PO = souhrn FO i PO, které podnikají pod společnou právní formou podnikání - do konce roku 2013 platil Obchodní zákoník, od 1. 1. 2014 je účinný Zákon o obchodních korporacích (schválen byl již v březnu 2012) - Zákon o obch. korp. - upravuje obchodní společnosti a družstva Znaky obchodních společností: 1, Počet zakladatelů 2, Počáteční vklad 3, Způsob rušení 4, Způsob řízení 5, Podíl na zisku Založení a vznik obchodní společnosti: Společnost se zakládá sepsánímspolečenské smlouvy - pokud je 2 a více zakladatelů. Sepsánízakladatelské listiny – pokud je 1 zakladatel. Založení předchází vzniku společnosti. Společnost vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku a návrh na zápis do obchodního rejstříku musí být ověřen notářem, který tento návrh podává (společnost tímpádem může být založena i vzniknout v jeden den; dříve musel být návrh podán do 90ti dnů od založení společnosti) Rozdělení obchodních společnosti 1) OSOBNÍ (v.o.s., k. s.) - minimálně 2 zakladatelé - ručení za závazky je nerozdílné a společné (ručí se i osobním -majetkem), pokud společenská smlouva nestanoví jinak - na řízení společnosti se společníci podílí osobně - společníci nemusí vytvářet základní kapitál Veřejná obchodní společnost - název musí obsahovat označení právní formy podnikání (celý název; v.o.s.; veř. obch. spol. nebo a spol.); min. dva zakladatelé - na zakladatele se vztahuje zákaz konkurence - nemůže založit souběžně jinou firmu - zisk se mezi společníky dělí rovným dílem, ztráta také-pokud spol. smlouva nestanoví jinak - podíl ve veřejné obch. společnosti se může od roku 2014 dědit Komanditní společnost - název: k.s. ; kom. spol. nebo nebo celý název - 2 zakladatelé:Komplementář- nic nevkládá, ale ručí za závazky i osobním majetkem - také řídí společnost a vytváří statutární orgán - vztahuje se na ně zákaz konkurence Komanditista: vkládá ze zákona min. 5000, za závazky ručí jen do výše nesplaceného vkladu - zisk (ztráta) se dělí mezi obě dvě skupiny stejným dílem, pokud společ. smlouva nestanoví jinak, mezi komplementáře stejným dílem a komanditisty dle výše vkladu - komanditní společnost je dohromady osobní i kapitálová 2) KAPITÁLOVÉ (s.r.o., a.s.) - minimálně 1 zakladatel - společníci ručí za závazky omezeně nebo vůbec - společnost je řízena statutárním orgánem - ZK je tvořen povinně ze zákona Akciová společnost - založena právnickou osobou (2a vice FO i PO-zakladatelská smlouva) - dříve dualistický systém, dnes monistický systém založení (pokud je založena 1 zakladatelem, všechny tři orgány může vykonávat jediná osoba) - 3 orgány: dozorčí rada, představenstvo-statutární orgán, valná hromada-nejvyšší orgán - společníci neručí ZK: minimálně 2 000 000 Kč (ted se zakládá už jen bez veřejné výzvy k upisování) AKCIE: je cenný papír, s nímž je spojeno právo: 1, podílet se na zisku (dividendy=odměna akcionářům) 2, podílet se na řízení (hlasování na valné hromadě) 3, podílet se na rozdělení likvidačního zůstatku (zánik společnosti) Společnost s ručením omezeným - název: celý název; spol. s r.o. nebo s.r.o. - min. 1 zakladatel a počet společníků nově není omezen (dříve maximálně 50 zakladatelů) -společník může vlastnit více podílů - společnost řídí jednatelé (statutární orgán) - minimální vklad je 1 Kč (dříve ZK 200 000 s tím, že každý člen musel vložit min. 20 000) - společníci ručí za závazky společnosti neomezeně - společnost musí ze zákona vytvářet orgány: valná hromada (nejvyšší), Jednatelé, -dozorčí rada (pokud je vice zakladatelů, kontrolní orgán, musí mít 3 členy, zákaz konkurence) nesmí být zároveň jednateli). -nově se zavádí tzv. kmenový list = sumace (přehled) podílů, je to cenný papír představující podíl společníka, není však obchodovatelný na veřejném trhu -povinnost vést seznam veškerých společníků (dříve nebylo) Specifické druhy podnikání PO: Družstvo: - společenství neuzavřeného počtu osob-mohou sem libovolně vstupovat i další členové - minimálně tři členové - „družstvo“ musí být v názvu povinně -tři druhy družstva: malé (do 50 členů; kontrolní orgán a představenstvo se nezřizuje), bytové nebo sociální - podmínkou členství je splacení členského podílu -Orgány družstva:členská schůze-nejvyšší, představenstvo-statutární, kontrolní komise-kontrolní KAMPELIČKY-družstevní záložny v oblasti finančnictví (příjem v kladu) Konsorcium: - Jde o dočasné sdružení podniků za účelem uskutečnění určitého podnikatelského záměru, zpravidla takového, který přesahuje kapacitní nebo jiné možnosti jediného podniku. Konsorcium není právnickou osobou. Státní podnik: -ziskový subjekt; název: státní podnik nebo s.p. -zakládá se vydáním zakladatelské listiny -v čele stojí ředitel, dozorčí rada je kontrolním orgánem -zřizovatelem jsou jednotlivá ministerstva -vzniká dnem zápisu do OR; stat může být majoritním (vice než 50%) paritním nebo minoritním vlastníkem vlastníkem ve s.p. -př. Pražské papírny – Ministerstvo průmyslu a obchodu; Česká pošta – Ministerstvo vnitra ČR; Lesy ČR – Ministerstvo zemědělství

Témata, do kterých materiál patří