Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
16MO kalkulace

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (22,21 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Kalkulace - kalkulace dělením, přirážková kalkulace Kalkulace= předběžnéstanovení nebo následné zjištěnívlastních nákladů a ostatních složek ceny (zisku, ztráty) na jednotku výkonu, tj. nakalkulační jednici Kalkulační jednice= výkon vymezený kvalitativně i kvantitativně, např.: -množstvím-časem (u výkonu povahy služeb), 1 hodina opravářské práce, 1 hodina práce PC Členění nákladů v kalkulacích Přímé (jednicové) náklady =náklady, které se dají zjistit přímo a přesně na jednotku výkonu- patří sem: Přímýmateriál – suroviny a základní materiál, které ve výrobním procesu přecházejí do výkonu a tvoří jeho podstatuPřímémzdy – mzdy výrobních dělníků za odpracovaný čas, které přímo souvisejí se zhotovením příslušného výkonu (výrobku)Ostatnípříménáklady – sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem z objemu přímých mezd, spotřeba technologické energie, technologického paliva atd.) - tyto náklady se dají stanovit přímo nakalkulačníjednici (1m, 1ks, 1kg mouky) Nepřímé (režijní) náklady =společné náklady vynaložené na zajištění procesu výroby či jiné podnikové činnosti- jsou společné více druhům výkonů a nazývají se režie. Výrobnírežie – jsou společné náklady, které vznikají ve výrobním středisku (např. odpisy výrobních strojů, jejich opravy, spotřeba energie ve výrobní dílně atd.)Zásobovacírežie – jsou společné náklady spojené se zásobováním podniku a skladováním materiálu (např. přeprava materiálu, mzda skladníka)Správnírežie – jsou společné náklady, které vznikají ve správě podniku jako celku (např. mzdy THP, náklady na výpočetní techniku, poštovné…)Odbytovénáklady – jsou společné náklady spojené s prodejem a skladováním výrobků Druhykalkulací Podle doby, kdy se kalkulace sestavují, se rozeznávají: Kalkulacepředběžné- vycházejí z THN přímých nákladů a rozpočtu režijních nákladůKalkulacevýsledné- vycházejí z údajů vnitropodnikového účetnictví Kalkulační vzorec -může mít následující podobu: Přímý materiálPřímé mzdyOstatní přímé nákladyVlastní náklady výrobyZásobovací režieVlastní náklady výkonuÚplné vlastní náklady výkonuProdejní cena (bez DPH) Stanovení přímých nákladů na kalkulační jednici - přímé náklady se stanoví na kalkulační jednici přímo podle THN spotřeby základního materiálu a spotřeby času výrobních dělníků Přímé mzdy v Kč = norma času x tarifní sazba za jednotku času Stanovení nepřímých (režijních) nákladů na kalkulační jednici 2) vypočte se podíl režijních nákladů na kalkulační jednici pomocí tzv. rozvrhové základny Podle volby rozvrhové základny se rozeznávají Kalkulace dělenímb) pomocí poměrových čísel (rozvrhovou základnou jsou poměrová čísla)Kalkulace přirážkovéb) pomocí režijních sazeb (rozvrhová základna je naturální) Kalkulace prostým dělením - používá sev jednoduché hromadné výrobě, kde se vyrábístejnorodá produkce- celkové rozpočtové režijní náklady se dělí plánovaným objemem výkonů (počtem výrobků) Kalkulace dělením pomocí poměrových čísel - používá se v podnicích, které vyrábějíněkolik stejnorodých výrobků, a to stejným technologickým postupem, lišících se jen velikostí, hmotností, pracností a jakostí Kalkulace přirážková - používá se v podnicích, které vyrábějívíce nákladově různorodých výrobků-podíl režijních nákladů na kalkulační jednici se vypočte pomocí tzv. rozvrhové základny. Rozvrhová základna může být: Peněžní, např.: - vlastní náklady výroby Naturální, např.: - Nepřímé náklady se stanoví na kalkulační jednici pomocírežijní přirážky v % (u nepeněžní rozvrhové základny)nebo sazby v Kč (u naturální rozvrhové základny) Postup výpočtu režijní přirážky v % Nejdříve se zjistírozvrhová základna na celý objem výroby v peněžních jednotkách (za všechny výrobky)Vypočte se režijní přirážka v %, která vyjadřuje poměr režijních nákladů ke zvolené rozvrhové základně  x 100 Vypočte se podíl režijních nákladů na kalkulační jednici v Kč Režijní náklady na jednici v Kč = režijní přirážka v % x  rozvrhová základna na jednici v Kč  / 100 Příklady: Sestavte kalkulaci výrobku: Podnik na něj vynakládá přímý materiál 120,- Kč, přímé mzdy 60,- Kč a má dosáhnout zisk 20%. Výrobní i správní režie se stanoví na základě přímého materiálu. Celková spotřeba materiálu je 850 000,- Kč, celkové přímé mzdy 500 000,- Kč. Roční rozpočet výrobní režie je 980 000,- Kč a správní režie 330 000,- Kč. ŘEŠENÍ: Kalkulační vzorec Částka Přímý materiál 120,- Přímé mzdy 60,- Výrobní režie 138,- Vlastní náklady výroby 318,- Správní režie 47,- Úplné vlastní náklady výkonu 365,- Zisk (20%) 73,- Prodejní cena 438,- RPvr = 980 000/ 850 000x115% ze 120 =138,- RPsr = 330 000/ 850 000x39% ze 120 =47,- Zisk = 365 z 20% =73,- Příklad 1 Doplňte údaje do kalkulačního vzorce Podnik na výrobek vynakládá přímý materiál 65,- Kč, přímé mzdy 50,- Kč a má dosáhnout zisku 30,- Kč. Výrobní a zásobovací režie se stanoví na základě přímého materiálu, správní režie na základě přímých mezd. Celková spotřeba materiálu je 550 000,- Kč, celkové přímé mzdy 425 000,-. Roční rozpočet výrobní režie je 930 000,- Kč, zásobovací režie 480 000,- Kč a správní režie 370 000,- Kč. Kalkulační vzorec Částka Přímý materiál 65 Přímé mzdy 50 Výrobní režie 110 Vlastní náklady výroby 225 Správní režie 44 Zásobovací režie 57 Úplné vlastní náklady výkonu 326 Zisk 30 Prodejní cena 356 Příklad 2 Vypočítejte prodejní cenu výrobku pomocí kalkulačního vzorce DĚLENÍM Podnik vyrábí měsíčně 2000 kusů jednoho druhu výrobku. Spotřeba materiálu na 1 kus je 150,- Kč, mzda výrobního dělníka 120,- Kč. Na toto období je rozpočtována výrobní režie 360 000,- Kč, zásobovací režie 160 000,- Kč, správní režie 86 000,- Kč a odbytová režie 40 000,- Kč. Zjistěte prodejní cenu výrobku při zisku 15%. Kalkulační vzorec Částka Přímý materiál 150 Přímé mzdy 120 Výrobní režie 180 Vlastní náklady výroby 450 Správní režie 43 Zásobovací režie 80 Vlastní náklady výkonu 573 Odbytová režie 20 Úplné vlastní náklady výkonu 593 Zisk 89 Prodejní cena 682 Příklad 3 80,- Kč/1h. Přímé mzdy =400 Příklad 4 Podnik plánuje v lednu vyrobit 10 000 ks jediného druhu výrobku(= kalkulace dělením)Na t

Témata, do kterých materiál patří