Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Úvod do makroekonomie

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (229 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Úvod do makroekonomie, makroekonomický produkt a důchod Makroekonomie se zabývá chováním ekonomiky jako celku (zabývá se hospodářským cyklem, inflací, nezaměstnaností, platební bilancí), celek ale nikdy není sumou jednotlivých částí (stadion – stoupne-li si jeden, uvidí lépe, ale pak budou vstávat i ostatní – když budou stát všichni, uvidí zase stejně špatně) Předmět makroekonomie: 1) rozhodující tendence ve vývoji národního hospodářství (vývoj produkce, nezaměstnanosti) 2) historický vývoj dané ekonomiky 3) možnosti ovlivnění hospodářského cyklu proč zkoumáme makroekonomii? - makroekonomická analýza hospodářského vývoje země (analytici sledují vývoj, na základě teorie vývoj interpretují a určují důsledky) - tvorba ekonomické politiky vlády (ucelení hospodářské-politického programu vlády; analýza vládních návrhů) - makroekonomický výzkum – 3 základní směry: 1. jak vysvětlujeme období vysoké a trvalé nezaměstnanosti 2. jak vysvětlujeme inflaci 3. co určuje ekonomický růst - makroekonomické prognózování Význam makroekonomie: Politické, vojenské a sociální osudy mnoha zemí závisejí na jejich hospodářském úspěchu. - může a má vláda zasahovat do ekonomiky, aby zvýšila její výkonnost? - existují 2 odlišné myšlenkové směry, školy:a)liberální směr – učení fyziokratů, klasický liberalismus, renesance neoklasicismu b)intervencionistický směr – učení merkantilistů, školy vycházející z učení Johna Meynarda Keynesse, řízení pomocí plánování¨ Ekonomická úloha vlády efektivnost-efektivní alokace zdrojů -Výrobní efektivnosti je dosaženo tehdy, jestliže společnost nemůže zvýšit výstup jednoho statku, aniž sníží výstup jiného -zdroje neefektivnosti: tržní selhání, Právní rámec dané ekonomiky Spravedlnost-státní orgány ovlivňují rozdělení důchodů a bohatství, neboť důchodové nerovnosti mohou být někdy eticky či politicky nepřijatelné : rozdělení důchodů (viz Lorenzovy křivky), veřejné finance (mikroekonomické a makroekonomické aspekty) Stability-stabilní rozvoj národního hospodářství: překonání národohospodářských poruch a výkyvů;nabídkové a poptávkové šoky Směry Liberálové „Trhy fungují nejlépe, jsou-li ponechány samy sobě.“ Např. učení fyziokratů, klasický liberalismus, renesance neoklasicismu Intervencionisté Vládní zásahy mohou velmi výrazně zlepšit fungování ekonomiky Merkantilismus 17.-18. století-Evropa „Stát musí hrát v ekonomice aktivní a dominantní úlohu. Zdrojem bohatství je hromadění zejména drahých kovů a to prostřednictvím aktivní platební bilance“ ochranářská obchodní politika potlačování konkurence a podnikatelské iniciativy regulace zahraničního obchodu udělování souhlasu k existenci monopolů Fyziokraté Počátek 18.stol.-Francie „Idea „přirozeného řádu“, ve kterém člověk jedná dle svých přirozených osobních zájmů, kde je omezován pouze jedině zájmy a právy ostatních svobodných jedinců, nikoli vůlí státníků.“ Stanovení hry laisser faire, laissez passer = nechte být,nechte plynout Klasická škola Od 60.let 17.století do 30.let 19.století Adam Smith,T.R. malthus,D.Ricardo,J.B.Say,J.S.Mill „Jednotlivec se řídí vlastním prospěchem,ale jako v mnoha dalších případech ,vede ho jaká si neviditelná ruka,aby ppomáhala dosáhnout cíle,o který mu vůbec nejde…tím ,že sleduje vlastní zájem,často prospěje zájmům společnosti více,než kdyby jim chtěl skutečně prospět.“(Adam Smith) „ Existuje-li volný trh a chová-li se každý jednotlivec v souladu se svými ekonomickými zájmy,bude ekonomika jako celek dobře fungovat. Volné trhy ( tj.trh výrobků a služeb ,trh práce a trh aktiv) nesmějí být deformováni zásahy typu :minimální mzdy,mzdové a úrokové stropy,regulace cen atd.zejména ceny a mzdy se musí pružně přizpůsobovat měnícím se podmínkám na trhu.“ lidé sledují svůj ekonomický zájem ceny svým pohybem zajišťují neustálé obnovování rovnováhy na trzích. →Vláda by měla hrát jen minimální roli! 1776 –Adam Smith – Pojednání o podstatě a původu bohatství národů stát musí vytvářet optimální podmínky pro fungování trhu stát má chránit společnost před násilím a napadením stát má chránit každého člena společnosti před násilím a útlakem ze strany druhého stát má povinnost budovat a udržovat některé veřejné práce a díla, veřejné instituce, které by nikdy nemohly být budovány a udržovány v zájmu některého jednotlivce či skupiny Řízení pomocí plánování 1917 Rusko extrémní případ intervencionismu inspirace utopickými socialisty předpoklad existence společenského vlastnictví výrobních prostředků plánování – co? Jak ? pro koho ?+kolik ? kdy ? kde ? kdo ? Keynesovská makroekonomie J.M.keynes : obecná teorie zaměstnanosti,úroků a peněz (1936) Doba silné hospodářské deprese,vysoké nezaměstnanosti,nevyužitých zdrojů apod. Neviditelná ruka trhů selhala, ceny a mzdy jsou nepružné – vznik nerovnováh v důsledku nedostatečné koupě schopné poptávky Návrh řešení v podobě státních intervencí ,např. prostřednictvím veřejných výdajů) Monetarismus Polovina 50.tých let 20.století Anglosaská reakce na keynesiánství Chicácská škola – víra ve svobodné trhy Rehabilitace kvantitativní teorie peněz M.Friedmen (nobelova cena 1976) navazuje na mladší generaci rakouské školy – L.Mieses, F.A.von Hayek ( Nobelova cena 1974 ) Ordoliberalismus Kontinentální reakce na keynesiánství 30.léta 20.století – Freiburská škola teoretické základy,poválečné obnovy západního Německa W.Eucken : hospodářský řád jako jednota dvou principů – konstruujícího a regulujícího L.Erhard – hospodářská reforma Teorie veřejné volby 50.léta 20.století J.Buchanan – Nobelova cena 1986 „Lidé se chovají racionálně nejen v oblasti ekonomie ,ale též v oblasti politiky.“ – zkoumání politického rozhodování pomocí nástrojů ekonomické teorie politici a byrokracie nesledují obecné blaho,ale prosazují opatření, která jim umožní posílit svůj vlastní vliv potlačování konkurence a podnikatelské iniciativy Nová institucionální ekonomie 60-léta 20.století R.H.Coase (Nobelova cena 1991), D.C.North (Nobelova cena 1993) Neinstitucionální ekonomie reaguje na absenci institucionálního rámce v neo-klasické te

Témata, do kterých materiál patří