Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
14.Živnostenské podnikání

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (107,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Otázka č. 14 A)Živnostenské podnikání Zákon č. 455/1991 sb. O živnostenském podnikání (živnostenský zákon) upravuje vstup podnikání. Definice živnosti: Živnost jesoustavná činnost provozovanásamostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení ZISKU a za podmínek stanovených tímto zákonem. Provádím-li výdělečnou činnostsoustavně a splňuji iostatní podmínky definice, musím se přihlásit na živnostenském úřadě, ohlásit nebo požádat o udělení koncese a zaplatit příslušné poplatky, jinak provádím neoprávněné podnikání a vystavuji se nebezpečí vysokých pokut a případně trestnímu stíhání. Podnikatel podniká proto, aby dosáhl zisku, bez ohledu na to, zda tohoto cíle nakonec dosáhne či utrží ztrátu. Tím se provozování živnosti zásadně liší od provozování činností nepodnikatelských subjektů neziskového sektoru. Někdy mají podnikatelé snahu změnit pracovní poměr ke svým zaměstnancům za vztah mezi podnikateli (především z důvodů daňových a výše sociálního pojištění). Tím ovšem porušují zákonem danou definici živnosti, protožezaměstnanec nejedná samostatně a na vlastní riziko – opět mohou být potrestáni dle živnostenského zákona. Podnikatel se řídi dle obchodního zákoníku. Zaměstnanec se řídí dle zákoníku práce. Živnost není: Činnost vyhrazené zákonem státu nebo určené PO (např. pošta) Využívání výsledků duševní činnosti (např. autorský zákon, vynálezy, patenty apod.) Povolání lékařů, veterinářů, advokátů, notářů, znalců, auditorů, daňových poradců, burzovních dohodců, makléřů apod. Činnost bank, pojišťoven, penzijních fondů, spořitelních družstev (kampeliček), burz, pořádání loterií, hornická činnost, výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepla, zemědělství, provoz drah, telekomunikační sítě, výroba léčiv, provozování televizního a rozhlasového vysílání, nabízení nebo poskytování služeb směřujících bezprostředně k uspokojování sexuálních potřeb, zprostředkování zaměstnání, provozování jaderných zařízení, výchova a vzdělání ve školách, apod. Uvedené činnosti sicenejsou živnosti, to ale neznamená, že nemohou být podnikáním, pokud to dovolujepříslušnýspecializovaný zákonpro danou činnost. Pronájem nemovitosti je živností pouze tehdy, jestliže jsou vedle pronájmu poskytovány i jiné než základní služby zajišťující řádný provoz nemovitosti, bytu a nebytových prostor. Subjekty oprávněné k provozování živnosti Živnost může provozovatFO nebo PO (včetně zahraničních subjektů),splňující podmínky dané živnostenským zákonem: Všeobecné podmínky: 18 let Způsobilost k právním úkonům Bezúhonnost (dle výpisu z trestního rejstříku, který nesmí být starší než 3 měsíce) Předložení dokladu o tom, že FO nemá daňové nedoplatky a nedoplatky pojistného sociálního zabezpečení vůči státu (u PO musí splňovat tyto podmínkyodpovědný zástupce) Zvláštní podmínky– odborná a jiná způsobilost – pro každý druh živnosti je přímo uvedeno v příloze zákona (např. u řemeslných živností se požaduje vyučení oboru, u vázaných živností speciální zkoušky apod.) u PO musí tyto podmínky splňovat odpovědný zástupce Provozování živnosti průmyslovým způsobem– aby nebylo u větších firem potřeba vyřizovat desítky samostatných živnostenských oprávnění na jednotlivé činnosti, mohou se zažádat o jednu živnost provozovanou průmyslovým způsobem. Toto oprávněnízahrnuje právo k provozování všech činností směřujících ke vzniku konečného výrobku nebo poskytnutí služby (např. strojírenské firmě stačí oprávnění k provozování živnosti průmyslovým způsobem místo vyřizování oprávnění k provozování kovářství, zámečnictví, nástrojařství, smaltéřství, slévárenství apod.). Přílohou průkazu živnostenského oprávnění u živnosti provozované průmyslovým způsobem je seznam ohlašovacích živností vymezujících rozsah živnostenského oprávnění. Pokud vyžaduje podnikání provozované průmyslovým způsobem i výkon činností spadajících mezi koncese, musí podnikatel samostatně o danou koncesi žádat. U FO dané podmínky musí splňovatsám podnikatel, pokud je nesplňuje, může zaměstnat odpovědného zástupce, který podmínky splňuje U POmusí všeobecné podmínky splňovatodpovědný zástupce Kdy nelze živnost provozovat: Když soud uložil podnikateli zákaz činnosti v oboru. Určena je délka tohoto zákazu Když na majetek podnikatele byl prohlášen konkurz Podnikat nelze ani v případě, pokud návrh na konkurz byl zrušen pro nedostatek majetku Odpovědný zástupce: Podnikatel může provozovat živnost sám osobně, nebo prostřednictvím odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce je FO ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a dodržování živnostenských předpisů a která je v pracovně právním vztahu k podnikateli. Odpovědný zástupce musí splňovat všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti, musí mít bydliště v ČR a musí prokázat pohovorem před živnostenským úřadem znalost českého nebo slovenského jazyka, pokud není občanem ČR. Odpovědný zástupce nemůže být osoba, které byl soudem uložen zákaz činnosti, popřípadě u níž trvá překážka provozování živnosti (konkurz). U PO nemůže být odpovědný zástupce člen dozorčí rady. Odpovědný zástupce je povinen ustanovit: Podnikatel – FO, který nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti Podnikatel – zahraniční FO, který nemá na území ČR povolen pobyt Podnikatel – PO se sídlem v ČR. Do funkce odpovědného zástupce jmenuje člena statutárního orgánu Podnikatel – zahraniční PO. Do funkce odpovědného zástupce jmenuje většinou vedoucího organizační složky umístěné na území ČR (organizační složka není samostatnou PO ve smyslu obchodní společnosti či družstva – jedná se o provozovnu, která právě spadá pod zahraniční PO) V ostatních případech podnikatel může ustanovit odpovědného zástupce, ale nemusí. Přestane-li odpovědný zástupce vykonávat funkci (např. rozváže pracovní poměr), musí podnikatel do 15 dnů ustanovit nového odpovědného zástupce a nahlásit změnu na příslušném živnostenském úřadě. Rozdělení živností Živnosti dělím dvěma způsoby: Podle druhu činnosti obchodní výrobní poskytování služeb Podle vzniku práva k provozování živnosti:

Témata, do kterých materiál patří