Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
15. Podnik, podnikání, podnikání FO A PO

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (26,23 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

MO15 15. Podnik, podnikání, podnikání FO a PO Podnikání Soustavná cílevědomá činnost vykonávaná za účelem dosažení zisku.Finanční efekt je hlavním zdrojem příjmů. Podnik Základní složka hospodářstvíPředstavuje společenství lidí, kteří se spojili k zabezpečování hmotných statků a různých činností pro jiné lidi k dosažení vlastního prospěchu.Podnik je organizovaná hospodářská jednotka, v níž se používají výrobní činitele (práce, půda, kapitál) k podnikání. Předpoklady podnikání: Kapitálová vybavenostOsobnostní vlastnosti podnikatele(podnikavost, umění rozhodovat se, véstlidi)Znalosti(v oboru a také zákonné úpravypodnikání) Legislativa upravující podnikání: Obchodní zákoníkZákon o živnostenském podnikáníZákoník práce zákon o cenáchzákon o účetnictvídaňové zákonyzákon o burze cenných papírůzákon směnečný a šekovýzákon o konkurzu a vyrovnánízákon o ochraně hospodářské soutěžezákony týkající se ochrany životního prostředízákon o investičních fondechzákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanostizákon o veřejném zdravotním pojištění, zákon o pojistném na všeobecné zdravotnípojištění… Charakteristika podnikatele Podnikatel je osoba, která podnikzpravidla zakládá a provozujejeho činnost a nese přitomriziko, že ztratí veškerý vynaložený kapitál. Touto osobou může být osoba fyzická nebo právnická. Podnikatelem podleobchodního zákoníkuje: osoba zapsaná v obchodním rejstříku(PO – obchodníosoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění(FO) osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštníchpředpisů (advokát, lékař – Advokátní nebo Lékařskákomora) osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidencepodle zvláštníhopředpisu (zapsán jako samostatně hospodařícírolník) Obchodnírejstřík (OR) Veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje týkající se podnikatelů nebo organizačních složek jejich podniků. výši kapitálu,statutární orgányseznam živností… Činnosti související se založením podniku: Právní Volba právní formy = konkrétní postup při zakládání podnikuObchodní Předmět činnosti = okruh zákazníků, konkurence, dodavatelé Volba sídla podniku = vše co se týká volby sídla podniku (rozsah a kvalita zdrojů pracovních sil, přístup k surovinovým zdrojům, dopravní spojení, apod.) Problematika využívání lidských zdrojů = výběr pracovníků, struktura kvalifikace, stanovení pracovní doby, bezpečnost, hygiena, stanovení odměn za práci včetně zdravotní a sociálního pojištěníEkonomické Vyjasnění potřeb finančních prostředků (zakladatelský projekt a zakladatelský rozpočetSociálně psychologické Předpoklady osobnosti = silná, cílevědomá osobnost, schopná realizovat určitý nápad a zároveň vést lidi a pracovat s nimi Charakteristika fyzické osoby (FO) Fyzickou osobou je člověk, který je: Plnoletý /Bezúhonný /SvéprávnýPodniká nazákladě živnostenského listu nebokoncesní listiny.Vede daňovou evidenci, pokud se nestane účetní jednotkou.podniká podsvým jménem a příjmením.Fyzická osoba, která je zapsána do obchodního rejstříku podniká a činí všechny své úkony pod svouobchodní firmou. Charakteristika právnické osoby (PO) Právnickými osobami jsou: Sdružení fyzických nebo právnických osob (obchodní společnosti, družstva, občanská sdružení, církve, politické strany, zájmová sdružení, společné podniky)Nadace a fondyObceJiné subjekty, u kterých to stanoví zákon(státní podniky, banky, pojišťovny, burzy, rozpočtové a příspěvkové organizace) Právnická osoba podniká pod svouobchodní firmou. Založení a vznik právnické osoby 1. fáze - založení PO společenskéči zakladatelské smlouvy 2. fáze - vznik PO Právnická osoba vzniká dnemzápisu právnické osoby doobchodního rejstříku nebojiného, zákonem určeného rejstříku. Zrušení a zánik právnické osoby 1. fáze - zrušení PO Na základě dohody,Uplynutím doby, pro kterou byla zřízena,Splněním účelu, pro který byla zřízena. 2. fáze - zánik PO Zrušená právnická osoba zaniká dnemvýmazu z obchodního Obchodní firmu právnické osoby tvoří: název + právní formapodnikání (v.o.s., a.s., s.r.o. ...) Rozdíly mezi FO a PO Fyzická osoba FO Vznik= narozenímZánik = úmrtímZpůsobilost k právním povinnostem= nelze omezit od 18 letZpůsobilost k právním úkonům = lze omezit na základě soudního rozhodnutí Právnická osoba PO Vznik= dnem zápisu do ORZánik = dnem výmazu z ORZpůsobilost k právním povinnostem= nelze omezit od vznikuZpůsobilost k právním úkonům = lze omezit na základě soudního rozhodnutí

Témata, do kterých materiál patří