Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


1. Podstata trzni ekonomiky

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (508 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

1. PODSTATA TRŽNÍ EKONOMIKY Tržní rovnováha ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ OTÁZKY - slouží k rozdělení a charakteristice ekonomických systémů a) co?a kolik se má ve společnosti vyrábět b) jak? vyrábět c) pro? koho vyrábět CHARAKTERISTIKA SYSTÉMŮ V NH EKON. SYSTÉM CO ? JAK ? PRO KOHO ? Zvykový Podle zvyku Příkazový Podle příkazu Tržní Po čem je poptávka Efektivně Pro ty, kdo zaplatí efektivnost = účelnost a hospodárnost účelnost – aby to uspokojilo potřeby 1.) Zvykový systém - když se rozhoduje, tak jedině nějaký náčelník či rada kmene nevýhody – nijak se nevyvíjí 2.) Příkazový systém– založený na moci relativně úzké skupiny lidí ve společnosti, která rozhoduje o tom, co se bude ve společnosti vyrábět, jak se to bude vyrábět a jak se výsledný produkt rozdělí mezi členy společnosti - je založený na představě, že ta skupina, která rozhoduje, rozumí základním otázkám a ví, jak je vyřešit nevýhodyvýhody – rychlá mobilizace na jiný druh výroby 3.) Tržní systém– výrobce a spotřebitelé jsou propojeni výhradně trhem, tržními zákony jsou řešeny všechny tři základní otázky, včetně otázky dělení výsledného produktu výhody – podpora soukromého vlastnictví (výrobci ve vlastním podniku pracují více, než kdyby byli zaměstnaní u někoho), existuje konkurenceschopnost (vyvíjí se) nevýhody – neumí řešit problémy – např. sociální problémy – nezaměstnanost, důchody,... příkazový a tržní systém můžeme brát jako dva extrémy, které se v praxi kombinují →4.)smíšený ekonomický systém (tržní systém se zásahy státu – kvůli sociální podpoře, apod.) DEFINICE TRHU A JEHO FUNKCE = místo, kde se setkává nabídka s poptávkou, tvoří se cena a dochází ke směně Funkce trhu: informační – cena informuje nabízející a poptávající o ceně stimulační – motivuje podnikatele k efektivnímu pokroku, aby byli lepší (konkurenceschopnost) přerozdělování důchodů peněz v ekonomice) dostane peníze a utratí třeba za mouku -> výrobce mouky dostane peníze atd atd atd TRŽNÍ KOLOBĚH – domácnosti dávají firmám výrobní faktory (práce), opačným směrem jdou peníze (mzdy), firmy nabízejí domácnostem statky a služby, opačným směrem jdou peníze subjekty trhu: domácnosti – nabízí pracovní sílu podniky – nabízí služby stát – nabízí zakázky, poptává se po pracovní síle SLOŽKY TRHU – NABÍDKA A POPTÁVKA Pohyb nabídky a poptávky se nazývá tržní mechanismus NABÍDKA = množství zboží, které jsou nabízející ochotni a schopni za určitou cenu prodat - tvoří ji podniky a firmy, které chtějí prodat zboží, aby měly tržbu (zisk) zákon nabídky = s rostoucí cenou roste i nabídka zboží cena nabídka množství faktory ovlivňující nabídku: cena náklady výroby a obchodu (dražší suroviny, snižování nákladů zaváděním nejnovějších technologií,...) cena alternativních výrobků – pokud vyrábíme určitý výrobek, ale na trhu se objeví výrobek nový a více žádaný, musím tomu také přizpůsobit své ceny, už nemohou být vysoké, jelikož tak by můj výrobek nebyl kupován změna vnějších podmínek – počasí, změna daní POPTÁVKA = množství zboží, které jsou kupující ochotni a schopni za určitou cenu koupit - tvoří jí zákazníci, kteří potřebují uspokojit své potřeby zákon poptávky = s rostoucí cenou klesá poptávka pro zboží cena poptávka množství faktory ovlivňující poptávku: cena demografické změny (změny v počtech a charakteristikách kupujících) změny velikosti důchodů (mzdy zaměstnanců, renta vlastníků půdy,..) preference zákazníků změny cen substitutu změny cen komplementu reklama TRŽNÍ ROVNOVÁHA - nastává, když se kupující a nabízející shodnou na ceně (rovnovážná cena odpovídá rovnovážnému zboží) NEZISKOVÉ ORGANIZACE - jejich cílem není zisk, ale uspokojit potřeby společnosti – školy, nemocnice, divadla,... - částka, kterou dostávají je předem naplánovaná 1.) státní: (zakládané státem, popř. obcí, krajem) organizační složky státu - nemají příjmy, mají jen výdaje - výdaje v předem schválené výši hradí stát ze státního rozpočtu - školky, městské knihovny, policie, soudy, … příspěvkové organizace - mají příjmy, jsou však menší než výdaje - rozdíl mezi výdaji a příjmy v předem schválené výši hradí stát ze stát. rozp. - v oblasti kultury, vzdělávání (školy, galerie, divadla) 2.) nestátní:(zakládané FO, PO, občany) občanská sdružení– provozování zájmové činnosti - majetek získávají z příspěvků členů nebo sponzorských darů - Sokol, Český rybářský svaz,… obecně prospěšné společnosti (OPS) – za účelem dosažení dalšího prospěchu společnosti (sociální, zdravotní) - zabývají se vědou, vzděláváním nebo kulturou - může dosahovat zisku, ale musí ho používat k rozvoji společnosti a její další činnosti - finanční prostředky získávají při založení nebo ze sponzorských darů, někdy i dotace- Společnost pro výchovu a vzdělávání… nadace – za účelem pomoci určité skupině (nemocnice, objekty) - prostředky ze sponzorských darů) - Kuře, Nadace Terezy Maxové 3. MARKETING Marketingový mix (nástroje marketingu) – výrobek, cena, místo prodeje, propagace CHARAKTERISTIKA POJMU A VÝZNAM = podniková činnost, který vychází z poznání potřeb zákazníků, snaží se je ovlivnit a uspokojit v souladu s cíli podniku -podává nám informace o trhu, konkurenci a zákaznících MARKETINGOVÉ KONCEPCE koncepce = plán činnosti 1.) výrobní – př. pásová výroba - zaměření na zdokonalení výrobního procesu (velké množství levných výrobků) - prosazuje se levnými výrobky, nezjišťuje potřeby zákazníka 2.) výrobková – př. výroby na zakázku - pozornost zaměřena na kvalitu a úroveň produktu (vyšší cena výrobků) 3.) prodejní – prodat vše za každou cenu (zbytečnosti…) - nejpodstatnější je získat a přesvědčit zákazníka 4.) marketingová – střed pozornosti – zákaznické potřeby - vychází z potřeb zákazníka a podle nich utváří 4P - snaží se uspokojit potřeby lépe než konkurence 5.) sociální – př. sponzoring, ohled na životní prostředí - stejná jako marketingová, ale sleduje dlouhodobé zájmy společnosti PRŮZKUM TRHU – zjišťují se informace o konkurenci, o výrobcích, o cenách, o spotřebitelích a) o produktech - jaké jsou konkurenční produkty (užitné vlastní, obaly, prodej, obliba

Témata, do kterých materiál patří