Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
2. Trh a tržní mechanismus, účtování rezerv (1)

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (78,65 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Otázka č. 2 Trh a tržní mechanismus Trhmůžeme definovat jako oblast ekonomiky, kde dochází ke směně. Trh lze také definovat jako oblast, kde dochází ke střetu nabídky a poptávky a utváření tržní ceny. Z regionálního hlediska můžeme trh členit na: Místní trh= trh pouze určité omezené oblasti v rámci národního celku. Například trh Jihomoravského kraje.Národní trh= trh určitého státního celku. Př. národním trhem je trh České republiky, Německý, Italský atd.Světový trh– trh v celosvětovém měřítku. Zboží= statek nebo služba, které jsou určeny pro trh. Vlastnosti zboží: Užitná hodnota – schopnost uspokojovat lidské potřeby.Směnná hodnota – poměr, ve kterém se směňuje jedno zboží za druhé. Cena = vyjádření směnné hodnoty v penězích Rovnovážná cena = pokud je nabídka a poptávka v rovnovázeTržní cena=aktuální cena na trhu 3 základní subjekty trhu Domácnosti – přicházejí na trh za účelem uspokojení svých potřeb. Vystupují jako kupující a na trhu výrobních faktorů vystupují jako prodavači. Nabízí pracovní sílu.Firmy – vyrábějí za účelem prodeje. Na trhu výrobků a služeb vystupují jako prodávající. Za utržené peníze nakupují výrobní faktory za účelem opakování výroby. Jejich cílem je maximální zisk.Stát – je specifický tržní subjekt, odstraní negativní vlivy a podporuje pozitivní vlivy trhu. Druhy trhu Trh výrobního faktoru - předmětem jsou „koupě“ a „prodeje“ výrobní faktory: tedy práce, půda a kapitál)Výrobků, služeb -jsou zde předmětem koupě a prodeje zboží a služby, například obchodování s potravinami oděvy, jedna strana vstupuje na trh se snahou zboží a služby koupit a druhá je prodat)Trh peněz- Úzce souvisí s trhem kapitálu. Má ovšem jistá specifika. Jedná se o oblast ekonomiky, kde se střetává nabídka a poptávka po penězích. Poptávka Poptávka vyjadřuje množství statku, které jsou kupující ochotni nakoupit při různých úrovních tržní ceny.Poptávková funkce zachycuje vztah mezi cenou a nakoupeným množstvím. Zákon poptávky:S rostoucí cenou poptávka klesá. Vlivy působící na poptávku: Změna prostředí (v létě více zmrzliny než v zimě)Změna užitečnosti výrobku (trendy)Změna výše důchodů (plat)Změna ceny substitučního výrobkuZměna stylu, vkusu nebo zvyku (mód, značky…) Druhy poptávky: Individuální -tj. poptávka jednoho kupujícího po určitém statku nebo službě.Dílčí (tržní)-tj. poptávka všech lidí, regionů nebo statů po určité službě nebo statku.Agregátní –tj. poptávka všech lidí v určitém statě po všech možných statcích a službách. Grafické znázornění poptávky D = Demand = Poptávka Nabídka Vyjadřuje množství statku, které jsou firmy ochotny vyrábět a prodávat při různých úrovních tržní ceny. Zákon nabídky: Prodávající budou nabízet více výrobků za cenu vyšší a méně výrobků za nižší cenu. S rostoucí cenou nabídka stoupá. Vlivy působící na nabídku Změny ve výrobních nákladech: Vliv cen vstupů - Ceny výrobních faktorů mají na nabídkovou křivku velmi významný vliv. Změna jejich výše se přímo promítá do nákladů firem. Růst cen výrobních faktorů (růst mezd, úroků, pozemkové renty, surovin nutných k výrobě) vyvolá růst výrobních nákladů. Změny v technologii-Technologický pokrok vede k tomu, že při daných cenách jsou výrobci díky poklesu nákladů na jednotku ochotni nabídnout vyšší objem produkceCeny výrobních substitutů: Výrobní substituty jsou produkty, kterými výrobce může lehce nahradit dosavadní výrobu. Například když výrazně vzrostou výkupní ceny žita, budou zemědělci omezovat produkci pšenice a ovsa a osejí raději žito.Změny kapitálové výnosnosti: kapitál je zajímavější dávat do podnikání s vyšší rentabilitou, tzn. vyššími výnosyDalší faktory:Počasí, daně… Grafické znázornění nabídky S = Supply = Nabídka Tržní rovnováha= takový stav, kdy nabídka a poptávka po určitém statku či službě jsou vyrovnané (N=P). Převis poptávky- lidé nakupují více zboží nebo statku, protože je nízká cena v porovnání s cenou rovnovážnou. Převis nabídky– lidé nakupují méně zboží nebo statku, protože je vyšší cena v porovnání s cenou rovnovážnou. Tržní mechanismus Můžeme definovat jako proces vzájemného ovlivňování nabídky, poptávky a tržní ceny. Převis poptávky= příliš nízká cena v porovnání s cenou rovnovážnou. Převis nabídky= příliš vysoká cena. Rovnovážná cena= vzácný stav, při kterém vzniká tržní rovnováha (objem produkce, který kupující chtějí při dané ceně nakoupit, odpovídá objemu produkce, kteří prodávající zamýšlejí při této ceně prodat. Konkurence Konkurencí v ekonomickém slova smyslu rozumíme střetávání různých zájmů tržních subjektů. Dokonalá konkurence: V praxi neexistujePodmínky na trhu jsou pro všechny tržní účastníky stejnéŽádný ze subjektů nemůže ovlivnit tržní cenuProdukt na trhu nabízí velké množství firemVýrobci dodávají na trh identický produkt, který se ničím neliší od konkurenceNerozlišují se značky výrobkůKupující se rozhoduje podle ceny Nedokonalá konkurence: Situace, kdy postavení tržních subjektů není rovné, tedy některé mají určité výhody.V podmínkách nedokonalé konkurence má některý ze subjektů možnost ovlivnit cenu. Monopol V podmínkách monopolu je na trhu jen jeden výrobce, který daný produkt na trhu nabízí. V podmínkách monopolu je firma cenovým tvůrcem. Oligopol Na trhu existují 2 nebo jen několik málo subjektů s dominantním postavením. (př. druhy piva) Na trhu je jen několik výrobků Monopolistická konkurence Nejčastější podoba trhu. Na trhu existují firmy s dominantním postavením, ale i řada menších konkurenčních firem. Produkty nabízí mnoho firem, ale jedná se o produkty diferencované (liší se kvalitou, značkou, barvou…) b) Účtování rezerv Rezervy jsou dlouhodobé cizí zdroje majetku a vyjadřují dluh účetní jednotky vůči dalším účetním obdobím.Při tvorbě rezervy je znám její účel, je pravděpodobné že výdaj nastane, ale není známá částka a datum, k němuž vzniknou.Tvoří se do nákladů účetní jednotky a jestliže se nepotvrdí riziko a rezerva se nečerpá pak rezervu rozpustíme a naúčtujeme jako snížení nákladů. Druhy rezerv Zákonné – jsou upraveny Zákonem o rezervách a jsou daňově uznatelné (pro podn

Témata, do kterých materiál patří