Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
16. Pojistovnictvi

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (40 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

16. POJIŠŤOVNICTVÍ Činnosti pojišťoven – charakteristika Právní subjekty v pojišťovnictví Základní pojmy v pojišťovnictví Druhy pojištění - podle závaznosti (povinné, dobrovolné) - podle objektu (subjektu) pojištění Druhy podnikatelských rizik a ochrana před nimi PODSTATA A FUNKCE POJIŠTĚNÍ - smyslem pojištění je zabezpečit pojištěného pro případ nepředvídaných událostí -> ochránit ho před riziky a rizika minimalizovat - nemůže zabránit ztrátám, ale může minimalizovat důsledky pojištění - přenesení rizika na pojišťovnu za úplatu riziko - nebezpečí odchýlení se od stanoveného cíle(např. ztráta, chybná rozhodnutí,…) ČINNOSTI POJIŠŤOVEN pojišťovací činnost – zahrnuje sjednávání, správu pojištění - poskytování pojistného plnění zajišťovací činnost – pojištění pojišťoven (velké pojišťovny zajišťují menší) - pro případ velkého pojistného plnění, na které by neměly zábranná činnost – preventivní činnost, snaha pojišťoven minimalizovat rizika – radí klientům jak nejlépe chránit svůj majetek (bezp.systém,apod) asistenční služby – služby nad rámec pojištění -pomoc na cestě, půjčení náhradního vozu, apod. poradenská činnost – snaha vytvořit klientům optimální systém pojištění - za méně peněz toho pojistit co nejvíc (kompletování, akce,atd.) PRÁVNÍ SUBJEKTY pojistitel – pojišťovna; subjekt, jehož předmětem podnikání je pojišťovnictví pojistník – subjekt, který sjednává smlouvu; jedná s pojišťovnou a platí pojistné pojištěný – subjekt, na který se pojištění vztahuje; nemusí být vždy pojistníkem ZÁKLADNÍ POJMY prostředky pojišťoven – pojistné fondy, které jsou tvořeny z pojistného klientů pojistné – poplatek, který platí klienti za přenesení rizika na pojišťovnu pojistná doba – časové období, na které se pojištění vztahuje pojistné plnění – pojišťovnou vyplacené náhrady škod, životního a důchodového pojištění pojistná částka – částka uvedená ve smlouvě, hodnota vyjadřující cenu objektu pojistná událost – skutečnost, se kterou je spojena povinnost pojistitele dát pojistné plnění - něco proti čemu byl pojištěný pojištěn (proti vykradení -> byl vykraden) pojistná smlouva (pojistka) – písemná dohoda mezi klientem a pojišťovnou o pojistných podmínkách: pojistné nebezpečí (na jaké události se vztahuje) místo pojištění (území, kde pojištění platí) pojistná hodnota (hodnota pojištěného majetku)počátek a trvání výše a způsob placení DRUHY POJIŠTĚNÍ 1) Podle závaznosti a) povinné– dané zákonem a) sociální pojištění osob – správce – správa sociálního zabezpečení; upravuje zákon o SP - hradí se z něj nemocenské dávky, podpora nezaměstnaných, důchody b) zdravotní pojištění osob - správa – zdravotní pojišťovny; upravuje zákon o SP – hrazení léků, lékařských výkonů, pobytů v nemocnici c) povinné ručení – pojištění odpovědnosti za škody vzniklé provozem motorového vozidla úrazu nebo nemoci z povolání b) dobrovolné– ze zákona nepovinné - záleží na rozhodnutí klientů - poskytují komerční pojišťovny (podnikatelské subjekty) 2) Podle subjektu a) pojištění osob a) životní pojištění - na dožití určitého věku, pro případ smrti - je zvýhodněno státním příspěvkem a daňovými úlevami b) investiční důchodové pojištění - získaný kapitál dále zhodnocují investováním - část klientům přerozdělují klientům c) penzijní připojištění - lidé si šetří na důchod, podporováno daňovými úlevami d) úrazové pojištění, pojištění dětí a mládeže b) pojištění majetku a) pojištění domácnosti b) pojištění nemovitostí, budov a staveb c) komplexní autopojištění (povinné ručení + havarijní pojištění) d) pojištění odpovědnosti za škodu neúmyslně způsobenou třetí osobě c) pojištění podnikatelů - majetek, přerušení provozu, neúroda, elektronika, … d) cestovní pojištění a asistenční služby - na cestách e) zemědělské pojištění - plodin (neúroda, sucho, umrznutí) - hospodářských zvířat - lesů, sadů PODNIKATELSKÁ RIZIKA A OCHRANA PŘED NIMI - rizika neúspěchu, ztráty vyplívající z podnikatelské činnosti Druhy rizik: rizika věcně-technická = spojena s úrovní přípravy a kvality zpracování podnikatelské činnosti špatné zpracování podnikatelského záměru špatné umístění podniku úroveň organizace špatný výběr zaměstnanců rizika obchodně-technická = související s trhem a jeho poznáváním konkurence špatná kalkulace ceny špatný výběr ODB a DOD pokles poptávky ostatní rizika změny v legislativě rizika způsobená přírodními faktory selhání lidského faktoru Ochrana před riziky: - velmi důležitá, v podnikatelské oblasti existují určitá doporučení jak riziko minimalizovat neutralizace rizika – vše řešit smlouvami (písemnými hlavně) omezování rizika – když peněžní ústav stanoví limit pro poskytování úvěru přenášení rizika na pojišťovnu – uzavřením pojistné smlouvy kompenzace rizika – neúspěch při prodeji 1 výrobku převýší úspěch při prodeji jiného přesouvání rizika (na obchodní partnery) – uzavření kupní smlouvy, platby přede, zálohy – sníží pravděpodobnost nezaplacení

Témata, do kterých materiál patří