Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
17. Finanční řízení

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (67 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

MO17 17. Finanční řízení Při financování a finančním řízení podniku je potřeba vyřešit do čeho má podnik investovat zčeho má podnik investovat kolik získá Faktory finančního řízení 1.Faktor kvantity - Dáváme přednost těm investicím, co nám slíbívíce peněz 2. Faktor rizika - Dáváme přednost těm investicím, co nám slíbímenší riziko 3.Faktor času - Dáváme přednost těm investicím, cojsou kratší za více manéž atd. Snaha= získání více peněz Cíl = získat kapitál a efektivně ho využít Podstata = řízení a upravování fungování firmy Finanční řízení je propojeno s finančním plánováníma finančním rozhodováním. Finanční řízení podniku zahrnuje dvě skupiny činností: účetnictví a kontrolu = pohled do minulosti Výsledek =Finanční analýza finanční strategii= Pohled do budoucnosti Výsledek =Finanční plán KrátkodobýDlouhodobýsouhrnný FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ finanční plán, řeší otázky: jak utratit penízejak získat peníze V ý z n a m finančního plánování spočívá v tom, že pomáhá podnikům vyhnout se chybám v budoucnosti. Finanční plánování zahrnuje: stanovení finančních cílů podnikuanalýzu rozdílů mezi skutečným a cílovým (očekávaným) stavemsouhrn opatření potřebných k dosažení cílů Při finančním plánování se využívá i některých metod finanční analýzy. Činnosti Fin. Řízení financování podnikufinanční řízenífinanční plánováníúčetnictvístatistiku Krátkodobé finanční plánování - plánování s časovým horizontemněkolik měsíců až jeden rok -souvisí zejménas běžnou hospodářskou činností podniku, je výrazně spojeno s operativním řízením podniku – plánování zásob (KHM) Dlouhodobé finanční plánování - obvykle v časovémhorizontu 2–5 let, v některých oblastech např. plánování investic se plánuje i s delším výhledem - jde zejména o plánováníreálných hmotných investic (investiční činnost – DHM) Investice dělíme na. věcné (reálné)investice – investice na pořízení DHM, DNM – především budov,finanční investice – investice do cenných papírů apod. Souhrnný finanční plán Finanční dopady realizace podnikatelských záměrů a dalších rozhodnutí managementu podniku se promítají do souhrnného finančního plánu. Obsah a rozsah souhrnného finančního plánunení závazně stanoven, vše záleží na přístupu managementu, velikosti podniku a na složitosti jeho vnitřních a vnějších vazeb. FINANČNÍ TRH Finanční trh je zvláštní formou trhu a představuje místo, kde se setkává poptávka po finančních prostředcích s jejich nabídkou. Poptávka na finančním trhu je motivována především těmito kritérii: výnosnost -očekávaná míra zisku investice (rentabilita) bezpečnost -pravděpodobnost udržení hodnoty investice alespoň na nominální vízy likvidita - představuje snadnou obchodovatelnost,tedymožnost získat zpět výnosnost bezpečnost likvidita Finanční trh se člení na: 1) Peněžní trh 2) Kapitálový trh Peněžní trh - někdy se označuje jako trhkrátkodobých peněz - předmětem obchodu jekrátkodobý kapitál, který představují krátkodobé obchodovatelnécenné papíry se splatností zpravidla do jednoho roku. - obchoduje se zdenapř. se směnkami a státními pokladničními poukázkami(vydávají se v době krize = povodeň) Peněžní trh si můžeme představit jako síť jednotlivých bank, prodejců, kupců a zprostředkovatelů jednotlivých obchodů. Dva základní pojmy související s cennými papíry: nominální hodnota (částka v penězích, vyznačená na cenném papíru)tržní hodnota (cena, která vyplývá z okamžité nabídky a poptávky) Kapitálový trh - předmětem obchodu jedlouhodobý kapitál, který představují dlouhodobénad 1 rok Kapitálový trh můžeme rozdělit na: primární trh - trh nově emitovaných cenných papírů(prvně vydaných) sekundární trh - obchody s již dříve emitovanými cen. Papíry Peníze jsou prostředek pro změření velikosti a hodnoty zboží. jsou zvláštní statek, definovaný jako univerzální směnný ekvivalent. Vydávají se: - papírové peníze - mince Funkce peněz: jsou prostředkem směnyjsou měřítkem cen (mírou hodnotjsou uchovatelem hodnotjsou platidlemjsou mezinárodním platidlem- Cenné papíryjsoulistiny, které představují pohledávky vlastníků těchto listin (věřitelů) vůči jejich výstavcům (dlužníkům). Hlavní druhy cenných papírů: Peněžní vklady - vkladní knížky (doklad o úsporných vkladech)Depozitní certifikáty – vystavují banky nebo spořitelny, potvrzují, že byly uloženy penízeDluhopisy – s držením tohoto cen. papíru je spojeno právo majitele požadovat zaplaceníAkcie –právo podílet se na zisku společnosti =Dividenda Akcie mohou znít na -jméno (je převoditelná na jinou osobu tzv. rubopisem) -majitele (je převoditelná předáním jiné osobě) Zde jsou ještě OPCE

Témata, do kterých materiál patří