Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


18. Hospodarska politika statu

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (52 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

18. HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA STÁTU Subjekty a cíle hospodářské politiky – magický čtyřúhelník Selhání trhu – monopoly, veřejné statky, externality trhu Nástroje hospodářské politiky fiskální (rozpočtová) politika monetární (měnová) politika cenová a důchodová politika vnější obchodní politika VÝZNAM HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY (HP) - HP je typický reprezentant smíšeného ekonomického systému - je to souhrn cílů, opatření a nástrojů, které ovlivňují hospodářský vývoj země hospodářského růstu lze dosáhnout dvěma způsoby: extenzivní – zvýšení množství výrobních faktorů intenzivní – lepší využití výrobních faktorů a zvýšení kvality práce SUBJEKTY HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY domácnosti – spotřeba statků a služeb, (poskytnutí výrobních faktorů podnikům) podniky – výroba statků a služeb, (poskytnutí mzdy za práci pro nákup statků a služeb) stát (vláda + parlament) – stanovuje pravidla fungování subjektů formou zákonů, pravidla hospodářské soutěže, podmínky pro úspěšné podnikání a garantuje stabilitu měny vláda – zpracovává návrhy zákonů a předkládá je ke schválení Parlamentu parlament – schvaluje zákony, sestavuje státní rozpočet na 1 rok CÍLE HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY (magický čtyrúhelník) Magický čtyřúhelník, protože ho nelze splnit, je to nereálné. (Každý ukazatel je 1 bod) Čím větší je plocha čtyřúhelníku, tím je ekonomika státu na větší úrovni. růst HDP saldo dovozu a vývozu (platební bilance) míra nezaměstnanosti v % míra inflace - tyto údaje slouží pro srovnání ekonomiky států či s údaji z předešlých let HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT (HDP) = souhrn statků a služeb vyprodukovaných na území určitého státu za 1 rok hrubý národní produkt = souhrn statků a služeb vyprodukovaných tuzemskými občany všude na světě Výpočet HDP: výdajová (spotřební) metoda - měří se výdaje jednotlivých ekonomických subjektů na konečné statky výdaje domácností na spotřebu hrubé soukromé investice vládní výdaje čistý export – export - import důchodová (příjmová) metoda - sčítá příjmy (důchody) všech účastníků hospodářské činnosti Oceňování HDP: reálné HDP – ocenění snižené o inflaci nominální HDP – ocenění s inflací BILANCE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU = porovnání dovozu a vývozu (výdajů a příjmů vůči zahraničí) Platební bilance: - sleduje příjmy a výdaje státu vůči zahraničí (zboží, služby, investice,…) kreditní operace - příjem finančních prostředků ze zahraničí debetní operace – odvod finančních prostředků do zahraničí skládá se z: - běžného účtu - (pohyb služeb a zboží) - kapitálového účtu - (mez. Investice) - účtu devizových rezerv - (dorovnání KO a DO) Obchodní bilance: - část Platební bilance (běžného účtu) – sleduje pohyb plateb za zboží a služby přes hranice (jejich dovoz a vývoz) Saldo platební bilance = porovnání příjmů a výdajů (rozdíl mezi nimi) P > V – aktivní saldo platební bilance P < V – pasivní saldo platební bilance P = V – vyrovnané saldo platební bilance INFLACE = znehodnocení měny cenová stabilita - nepřekročení míry inflace tří členských států s největší cenovou stabilitou, o více jak 1,5% (dle norem EU) Výpočet index spotřebitelských cen (CPI)= rozdíl cen nejpoužívanějších statků v jednotlivých letech CPI = (cena ve sledovaném roce / cena v základním roce) * 100 míra inflace=((CPI v roce x – CPI v předchozím roce) / CPI v přechozím roce) * 100 Příčiny inflace: Poptávková inflace - vzniká, když spotřeba domácností vzroste, vzroste i čistý export a investice a tím i celková poptávka -> růst cenové hladiny (je vyšší poptávka -> zvyšuje se nabídka) B) Nákladová inflace (nabídková) - způsobena růstem nákladů (cena ropy) Důsledky: - vydělávají dlužníci -> deformace daňového systému Stadia: Stabilní- míra inflace do 2% Mírná- jednociferná inflace; nepříjemná, ale umožňuje fungování peněžního systému Pádivá- dvouciferná inflace; peníze velmi rychle ztrácejí hodnotu a lidé hledají kam je investovat (snaho je nákup nemovitostí a drahých kovů) Hyperinflace- v řádu stovek a více procent; dopady jsou katastrofální a dochází k naturální směně NEZAMĚSTNANOST - poměr nezaměstnaných ku ekonomicky aktivním osobám = (počet nezaměstnaných / (počet zaměstnaných + počet nezaměstnaných)) * 100 Typy nezaměstnanosti: Dobrovolná – lidé nejsou ochotni pracovat za existující mzdu (dobrovolně nepracují) Nedobrovolná – lidé chtějí pracovat,ale nemůžou Frikční- pohyb lidí mezi pracovními místy (stěhování, změna prac. místa) - vznik při nerovnoměrném rozvoji či zaníku různých odvětví - např: změna ekonomického systému (centrální na tržní) SELHÁNÍ TRHU Trh selhává tehdy, když neplní své funkce (tedy alespoň jednu z nich). Monopol- není zde funkce stimulační a informační - vznik není trestný, ale je trestné zneužití výsadního postavení - stát vydává zákony na ochranu hospodářské soutěže Veřejné statky – tyto statky a služby využívají i lidé, kteří si je nezaplatili - jedná se o neekvivalentní službu (víc za ní zaplatíme, než dostaneme zpět) - není zde funkcestimulační (žádná konkurence) Externality – vedlejší účinky trhu na subjekty, které se daného tržního vztahu neúčastní - vznikají tehdy, když se na trhu setká nabízející s poptávajícím a třetí osoba má z toho prospěch nebo neprospěch členění externalit: pozitivní a negativní Pozitivní – podnikatelskou činností lze přinést užitek někomu, kdo se o to nezasloužil a kdo za to nezaplatil včelař a sadař, kterému včely opylují sad – nezaplatí za to a má užitek banka vedle zlatnictví, banka si u agentury zařídí ochranku, tím pádem je i zlatnictví chráněno prodejna, pozemek vedle hlavní komunikace – mám z toho prospěch Negativní – špatný vliv výrobců na životní prostředí, kde třetí poškozenou stranou jsou občané, kterým výrobce za zničení nezaplatí chemička vyrábí produkty, prodává je a obyvatelé, příroda, stavby a celé životní prostředí trpí; zde zasahuje stát např. svojí politikou životního prostředí NÁSTROJE HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY 1.) Fiskální (rozpočtová) politika: - tvorba a rozdělení státního rozpočtu - týká se výdajů a příjmů státního rozpočtu, který může být - přebytkový - schodkový - vyrovnaný Tato politika může

Témata, do kterých materiál patří