Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


23.Rozpočet obce, jeho obsah a struktura příjmů a výdajů

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (40,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Rozpočet obce, jeho obsah a struktura příjmů a výdajů zákon 250/2000Sb., Rozpočet ÚSC je finančním plánem, jímž se řídí financování činnosti ÚSC a DSO. Rozpočtový rok = kalendářní rok. Při sestavování ročního rozpočtu se vychází z rozpočtového výhledu. Rozpočet se sestavuje zpravidla jako vyrovnaný. Může být schválen jako přebytkový, jestliže některé příjmy daného roku jsou určeny k využití v následujících letech nebo jsou určeny ke splácení jistiny úvěrů z předchozích let. Rozpočet může být schválen jako schodkový, jen v případě, že schodek bude možné uhradit: finančními prostředky minulých let smluvně zabezpečenou půjčkou, úvěrem, návratnou finanční výpomocí nebo výnosem z prodeje vlastních dluhopisů Kladný zůstatek finančních prostředků běžného roku se převede k použití v dalším roce a to ke krytí rozpočtových výdajů nebo k předání do peněžních fondů. Schodek hospodaření se uhrazuje z finančních prostředků minulých let nebo se kryje z návratných zdrojů splatných z rozpočtu v následujících letech. Příjmy rozpočtu obce Příjmy z vlastního majetku a majetkových práv Příjmy z výsledků hospodářské činnosti Příjmy z HV právnických osob, založených či zřízených obcí. Příjmy z vlastní správní činnosti. Výnosy z místních poplatků. Výnosy z daní či podíly na výnosu z daní. Dotace ze SR a ze státních fondů. Dotace z rozpočtu kraje. Prostředky ze správní činnosti ostatních orgánů státní správy – pokuty, které jsou příjmem obce, jiné sankce atd. Přijaté peněžní dary a příspěvky. Jiné příjmy dle zvláštních zákonů. 50% správního poplatku za vydané povolení na výherní automaty Návratné zdroje – úvěry a půjčky. Návratné finanční výpomoci z jiných rozpočtů. Jiný pohled -přes položky Třída 1.daňové příjmy Třída 2nedaňové příjmy Třída 3kapitálové příjmy Třída 4přijaté dotace Výdaje rozpočtu obce závazky vyplývající pro obec z plnění povinností uložených jí zákony výdaje na vlastní činnost obce v její samostatné působnosti, zejména výdaje spojené s péčí o vlastní majetek a jeho rozvoj výdaje spojené s výkonem státní správy, ke kterým je obec pověřena zákonem¨ závazky vyplývající pro obec z uzavřených smluvních vztahů v jejím hospodaření a ze smluvních vztahů vlastních organizací závazky přijaté v rámci spolupráce s jinými obcemi nebo s dalšími subjekty, včetně příspěvků na společnou činnost úhrada úroků z přijatých půjček a úvěrů výdaje na emise vlastních dluhopisů a na úhradu výnosů z nich náležejících jejich vlastníkům výdaje na podporu subjektů provádějících veřejně prospěšné činnosti a na podporu soukromého podnikání prospěšného pro obec jiné výdaje uskutečněné v rámci působnosti obce, včetně darů a příspěvků na sociální nebo humanitární účely splátky přijatých půjček, úvěrů a návratných finančních výpomocí a splátky jistin vlastních dluhopisů jejich vlastníkům Jiný pohled -přes položky Třída 5běžné výdaje Třída 6kapitálové výdaje

Témata, do kterých materiál patří