Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
16. Vlastní zdroje financování, účtování vlastních zdrojů

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (144,05 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Otázka č. 16 A) Vlastní zdroje financování firmy Chceme-li podnikat, potřebuje zajistittři výrobní faktory:práce přírodní zdroje kapitál(za něj pak můžeme nakoupit ostatní zdroje) Finanční činnost- činnost podniku od vzniku do zániku, v tržní ekonomice spojena s pohybem peněz (koupě podniku,nákup strojů, obnova strojů, nákup materiálu, mzdy pracovníků, …) Financování můžeme hodnotit z mnoha pohledů: Členění financování Podle zdrojů financování: Dle formy zdrojePeněžní –vstupují hotové peníze, cenné papíry (akcie, směnky, obligace), devize, pohledávkyVěcná – do podnikání vkládáme půdu, budovy, stroje Dle formy vztahu zdroje k firmě Vnitřní – zdroje vytvořené vlastní činností firmy (zisk, odpisy) Vnější– ostatní zdroje (úvěry, vklad vlastníka firmy, leasing,dotace) Dle formy vztahu zdroje k vlastníkovi firmyVlastní– všechny vnitřní zdroje + vklady majitele, emise akciíCizí– dodavatelské úvěry, bankovní úvěry, dosud nezaplacené daně, dosud nezaplacené mzdy, dary, dotace, leasing, zálohy odběratelů, venturní (rizikový) kapitál, faktoring, forwaitingPodle časového hlediska Krátkodobé– do 1 roku – firma financuje své krátkodobé potřeby (úhrada mezd, nákup materiálu) Dlouhodobé– nad 1 rok – financuje své dlouhodobé potřeby (investiční výstavba, nákup nových technologií, nákup jiných firem) Zásada –krátkodobé financování - krátkodobé zdroje financí (krátkodobé dodav. úvěry, krátkodobé bankovní úvěry) -dlouhodobé financování – zdroji dlouhodobými (dlouhodobé bankovní úvěry, leasing, emise akcií) Podle strany financování Firma potřebuje získat finance –k financování svých podnikatelských záměrů Firma nabízí finance – volné finanční prostředky, které firma investujePodle účelu Běžné financování – k financování běžného chodu firmy (materiál, mzdy) Mimořádné financování – mimořádné události (požár, krádež), mimořádná činnost (nákup firmy)Podle vztahu k výši majetku firmy Pravé financování – firma zvýší svou bilanční sumu (vzroste ji majetek, tedy vzrostou aktiva a pasiva) Nepravé financování – firma nezmění sumu majetku, pouze změní formu majetku za jinou, likvidnější Cíle finančního řízení podniku Zajistit platební schopnost firmy –schopnost firmy dostát závazkům, musí mít peníze včas a v potřebném množství, pomůže cash – flow = sledování toků hotovosti v podniku. Firma platebně neschopná si kazí dobré jméno, při hlubší platební neschopnosti se dostává do problémů s koloběhem oběžného majetku (prohlubování ztrátovosti,v konečných důsledcích toto vede k zániku firmy). Platební neschopnost má právní důsledky.Zajistit likviditu majetku firmy– likvidita je schopnost přeměny na hotové peníze. Úkolem je zajistit, aby firma neměla majetek nelikvidní (těžko prodejný nebo neprodejný).Zajistit rentabilitu firmy– rentabilita =ziskovost, prvotním úkolem firmy je dosažení zisku, velké množství ukazatelů rentability firmy, které dokáží postihnout ziskovost firmy z mnoha pohledů Finanční analýza Ukazatele rentability – poměřují zisk k různým veličinám, př. Rentabilita kapitálu = zisk/kapitálUkazatele produktivity – poměřují výsledek podnikové činnosti k počtu zaměstnanců nebo objemu mezd, např. Produktivita = tržby/počet pracovníkůUkazatele účinnosti – poměřují výstupy z podniku ke vstupům, př. Účinnost kapitálu = tržby/kapitál, řadíme sem i ukazatele nákladovosti, př. Nákladovost = náklady/tržbyUkazatele náročnosti – doplňující ukazatele, poměřují jednotlivé druhy nákladů k tržbám, př. Mzdová náročnost = mzdy/tržby Zisk Nejběžnější vlastní zdroj financováníMajitelé firmy si nenechávají zisk pro osobní potřebu, ale reinvestují ho, ponechají ho ve firmě k rozšíření podnikání = AKUMULACE KAPITÁLUPokud firma koupí jinou firmu hovoříme oakviziciZisk může sloužit i jako rezerva pro horší dobyDůležitý ukazatel je míra zisku – poměr mezi vyprodukovaným ziskem a kapitálem nezbytným k jeho získání Odpisy Peněžní vyjádření opotřebení DMPatří mezi dlouhodobé zdroje financování.Mají dvojí funkci – nákladovou a zdrojovou Nákladová funkce – postupné přenášení odpisů do nákladů Zdrojová funkce - s výjimkou roku pořízení dlouhodobého majetku představují odpisy pro firmu náklad, který v daném účetním období nestál firmu ani korunu – tzn. Firma má náklady, ale peníze jí zůstávají (má i nižší daň z přijmu) a vytváří se tedy zdroje pro další investice Vklady vlastníků firmy Vklady mají zajistit základní kapitál pro firmu, který bude firmě dlouhodobé přinášet zisk.Dlouhodobý zdroj financováníSouhrn všech peněžních i nepeněžních prostředků vložených do podnikání a zapsaných do obchodního rejstříku.Podle právní formy firmy mohou mít tyto vklady různou podobu – u a.s. mají formu nákupu emitovaných akcií, u družstva jsou to vklady členů. Avšak všechny dané společnosti mají ze zákona povinnost zajistit základní kapitál. Vklady tichého společníka Uzavře se smlouva o tichém společníkoviPodle charakteru vkladu se většinou jedná o zdroj střednědobý, ale dle smlouvy může být i zdrojem krátkodobým Ostatní vlastní zdroje Například odprodej nepotřebných zásob, strojů a budovTato forma bývá pro firmu ztrátová a vede ke zmenšování majetku firmy, ale zase nepotřebné zásoby se ztrátou můžeme prodat a mít hotovost na výdělečné aktivity firmy, než tyto zásoby na skladě uměle udržovat, zbytečně jsou s nimi vysoké náklady. B) Účtování vlastních zdrojů Hospodářský výsledek Představuje vlastní zdroj financování, který je zdanění plně k dispozici účetní jednotceHospodářský výsledek je důležitý ukazatel hospodaření podniku. Druhy hospodářského výsledku: Zisk– když výnosy jsou větší než nákladyZtráta– když náklady jsou větší než výnosy Hospodářský výsledek účetní jednotky má dvojí podobu: Hospodářský výsledek před zdaněním - hrubý účetní ziskHospodářský výsledek po zdanění – disponibilní čistý zisk = hrubý účetní zisk po odečtení daně z příjmu Účetní členění hrubého účetního zisku: Provozní– vypočítá se jako rozdíl mezi provozními výnosy a nákladyFinanční – vypočítá se jako rozdíl mezi finančními výnosy a nákladyMimořádný – vypočítá se jako rozdíl mezi mimořá

Témata, do kterých materiál patří