Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
MARKETINGOVÝ MIX

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (55,9 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

MARKETINGOVÝ MIX Podnik po segmentaci, tržním zacílení a hlavně tržním umístění výrobku vyvíjí marketingové aktivity snaží se ovlivnit přání a potřeby zákazníků pomocímarketingového mixu. Marketingový mix seskládá ze4 NÁSTROJU: 1. PRODUKT - product (=výrobek) 2. CENA - price 3. PROPAGACE- promotion (=stimulace prodeje) 4. DISTRIBUCE (odbyt)- placement (= stanovení odbytových cest) VÝROBEK (produkt)- charakteristika, obal, životní cyklus = jestatek nebo služba, který se stávápředmětem směny na trhu asloužík uspokojovánípotřeb Komplexní(totální)výrobek se skládá z: „jádra“ = výrobek samotný (např. počítač) první „slupky“= obal, kvalit, značka, design… (tj. image) druhá „slupka“= rychlost dodávky, instalace, servis, záruka …(tj. služby při prodeji) Obal Funkci:estetická (upoutat, podnítit ke koupi, zapamatovat) informační (o obsahu, návod použití, o výrobci, váze…) ochranná (chrání obsah proti poškození, ztrátě) Požadavky zákazníka na obal: snadné uložení, otevření, opětovné zavření, trvanlivost v obalu Požadavky obchodu na obal:možnost hromadného ukládání, paletizace, malá rozbitnost, trvanlivost Nedostatky obalu:zatěžuje ŽP, ukrytý obsah- možnost klamání spotřebitele náklady na obal často tvoří podstatnou část nákladů na oběh Vývoj výrobku1. Nový - pro výrobce, pro spotřebitele, pro trh (nový pro výrobce i spotřebitele) 2. Inovace - zdokonalení výrobku (je důležité správné načasování inovace) Doba užívání výrobku spotřebitelem= jak dlouho slouží svému účelu Tržní životnost= doba, po kterou trvá poptávka a po kterou se výrobek prodává Životní cyklus výrobkumá 4 fáze: 1.uvedenína trh= výrobek nakupují zákazníci, kteří mají rádi novinky firma do výrobku a jeho prosazení na trhu hodně investuje a je ztrátová (poptávka je zatím nízká) 2. růst= objem prodeje se zvětšuje a firma začíná dosahovat zisky 3. zralost= popt. je nejvyšší, prodej a zisk dosahují vrcholu již tolik nerostou a začínají stagnovat 4. pokles= zájem zákazníků o výrobek slábne a firma, chce-li přežít, musí přijít s výrobkem inovovaným Analýza BCG (Boston Consulting Group)= poziční analýza výrobního programu tzn. výrobky členíme podle jejichpodílu (úspěšnosti) na trhuna: Otazníky - jde o nové produkty, zatím mají malý tržní podíl Hvězdy- již mají úspěch na trhu, vyžadují další fin. do reklamy, pravděpodob. z nich budou příští živitelé Dojné krávy - dnešní živitelé, mají největší objem tržeb a velký podíl na trhu Bídní psi - výrobky neperspektivní, včerejší živitelé Odchylky v životním cyklu výrobku: Nový život Styl Móda Výstřelky CENA- význam, metody stanovení ceny, slevy = vyjadřujehodnotu zboží, - je dána faktickou a psychologickouužitečností, - jevyjádřena penzi nebo dochází ke směně zboží (Bartrův obchod) Význam ceny:a) pro spotřebitele- jakou sumu musí vynaložit na určité zboží b) pro výrobce- je nástrojem marketingu, který tvoří příjmy podniku c) pro makroekonomii - je součástí trž. mechanizmu (uvádí do rovnováhy Na a Po), souvisí s inflací Metody stanovení ceny 1.nákladově orientovaná cena – často se užívá. Náklady členěné podle vztahu ke změnám objemu výroby: a)fixní – nájemné, splátky úroků, platy administrativních pracovníků b)variabilní– proporcionální (úkolová mzda dělníků, př. mater.), progresivní (na reklamu), degresivní (na tisk vizitek, dopravu, spotřeba energie) c)indiferentní – nejsou k objemu výroby v žádném vztahu (neočekávané škody, manka) Celkové N = součet položek uvedených nákladů, Cena = celkové náklady + zisk výrobce (+DPH) 2.cena podle konkurence– podnik stanoví ceny většinou stejné jako konkurence 3.cena podle hodnoty vnímané zákazníkem– vychází z marketingové koncepce podniku. Cena se stanoví podle toho, jakou hodnotu má výrobek nebo služba pro kupujícího (např. auto – zákazník uvažuje o ceně, vlastnostech, značce, servisu, prestiži) 4.cena orientovaná podle poptávky– vychází z teorie poptávky – jestliže cena vzroste, poptávka klesne Míru závislosti změny poptávaného zboží na změně ceny nazývámeelasticita poptávky 5.konkurzní a smluvní cenaSmluvní cena = dohoda kupujícího a prodávajícího – umělec. dílo, nemovitost… Konkurzní řízení = výběr z nabídky firem (např. stavební firma) Změna ceny – SLEVY 1.SKONTO=srážka při platbě – dřívější zaplacení faktury nebo při placení v hotovosti 2. množstevníRABAT=kvantitativní srážka – snížení ceny při nákupu většího množství zboží (nejčastěji poskytuje výrobce nebo velkoobchod maloobchodu) 3.sezónní srážka –nákup zboží mimo sezónu je levnější (cestovní kanceláře, letenky, hotely) 4.funkční srážka – výrobce ji poskytne obchodníkovi, který za něj prodává v zemi, kde výrobce nemá zastoupení nebo maloobchodník zboží umístí na nejlepším místě prodejny (u pokladny, regál ve výši očí nebo na kraji uličky) 5.prémie – pravidelným zákazníkům, (koupí zboží v předem stanovené výši, na konci roku dostanou prémii, pokud stanovenou částku překročí) 6. prodejna protiúčet – zákazník při nákupu nového výrobku nabídne prodejci starý výrobek (auta) Strategie stanovení ceny • vysoká cena při uvedení výrobku na trh (pak postupné snižování ceny, skimming – slíznout smetanu) • nízká cena při uvádění výrobku na trh (očekávání masového prodeje = start podnikání) • stanovení cen ve výrobních skupinách • následování ceny konkurence • cena se mění s přihlédnutím k psychologii zákazníka (ze 100,- na 99,-) Použití rozlišných cen • různé ceny pro různé zákazníky(různé vstupné děti, studenti…) • cena odlišující produkty(letenky – různé třídy) • cena odlišující okamžik nákupu(sezónní zboží, ovoce, el. proud) • ocenění produktu ve dvou fázích(leasing – nejdříve pevná část poplatku pak pravidelné poplatky v určitém čas. úseku) • kompletování(cena kompletu je menší než cena jednotlivě nabízeních částí) DISTRIBUCE VÝROBKU- prodejní cesty = zboží se dostává ke kupujícímuprostřednictvímprodejních cest Prodejní cesta = je souhrn prostředků a zprostředkovatelských článků při přechodu zboží od výrobce ke kupujícímu - přímá (výrobce - spotřebitel), nepřímá (výrobce – VOO – MOO – spotřebitel) Funkce prodejn

Témata, do kterých materiál patří