Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (87,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR = nástin základní myšlenky podnikatele o budoucí činnosti firmy a všech okolností, které s touto realizací souvisí Význam je označován jako podnikový plán rozvoje vysvětluje základní myšlenku podnikatele: Má objekt podnikání (služba, výrobek) smysl a přínos pro okolí: Jaký hmotný, finanční a pracovní potenciál podnikatel vlastní? Jaký kapitál bude potřebovat (úvěr)? pomáhá podnikateli kontrolovat harmonogram činností nutných ke splnění jeho cíle Části základní prvky PZ – název, předmět podnikání, odběratelé, dodavatelé, žádané finanční prostředky, finanční ukazatele informace o firmě – její schopnosti, založení, počáteční kapitál, současný, stav, zaměstnanci, výsledky, umístění provozoven,… přehled odvětví – jaké je postavení firmy v odvětví popis produkce nebo služby – co firma vyrábí, použití výrobků průzkum trhu – odhad počtu zákazníků a úspěšnosti firmy na trhu odbyt – jak a kde se produkt bude prodávat, doprava, reklama, cena provozní a organizační záležitosti – popis výrobního postupu, dodavatelů, vstupů pro výrobu, technologie, zařízení, zaměstnanci zdůvodnění základních položek ve finančních výkazech – rozvaha, výkaz zisků a ztrát, cash flow po uskutečnění záměru je důležitý projekt = obecné označení návrhu (dokumentace při výstavbě), má 3 části: Technická část ( parametry strojů, kapacita) Ekonomická část (ceny, N) Ekonomické zhodnocení je vhodné, aby podnikatelský záměr někdo zhodnotil (nejen podnikatel, ale i nezávislý odborník – z banky) Metody hodnocení PZ metoda doby návratnosti úvěru udává, za jakou dobu podnik vytvoří dostatečné zdroje ke splacení úvěru a určuje reálnou výši splátek 2) metoda čisté současné hodnoty peněžních toků - určuje, kolik musíme dnes do podnikání vložit, abychom za daný počet let a při dané úrokové sazbě dosáhli určitého příjmu) 3) metoda vnitřního výnosového procenta - poměr úroková sazba/investice udává potřebnou úrokovou sazbu a takové procento výnosů, kterou musí naše investice přinášet ZAKLADATELSKÝ ROZPOČET = součást finančního plánování, výsledkem je zahajovací rozvaha, která obsahuje základní údaje o struktuře majetku a závazků (kapitálu), je podkladem pro rozhodnutí, zda může zhájit podnikání, zda je tedy reálné obstarat si potřebný kapitál u podniků zapsaných v OR jsou uvedeny údaje o ZJ Příklad Chceme založit firmu, máme úspory 50, zdědili jsme budovu s pozemkem, jejíž soudní odhad je 150, kterou použijeme pro podnikání. Potřebujeme stroje a zařízení za 320 a na zahájení podnikání zásoby za 30 1) Sestavte zakladatelský rozpočet před pořízení strojů a zásob Zakladatelská rozvaha Budova a pozemek 150 Úspory 50 Stálá aktiva 150 Budova s pozemkem 150 Fiannční majetek 50 Vlastní jmění 200 Oběžná aktiva 50 Cizí zdroje 0 AKTIVA 200 PASIVA 200 2) Sestavte rozvahu ke dni zahájení podnikatelské činnosti (z úspor byly nakoupeny zásoby za 30 a zbytek jsme uložili na BÚ, stroje a zařízení jsme nakoupili v hodnotě 320) Zahajovací rozvaha Budova 150 Úspory 50 Stroje a zařízení 320 Budova 150 Stálá aktiva 470 Vlastní jmění 200 Zásoby 30 Finanční majetek 20 Oběžná aktiva 50 Potřeba cizích zdrojů 320 AKTIVA 520 PASIVA 520 3) Vypočítejte podíl vlastního jmění a cizích zdrojů podíl vlastního jmění 200/520 x 100 = 38,5 % podíl cizích zdrojů 320/520 x 100 = 61,5 % Příklad – rozpočet N, V, HV Paní Nováková chce otevřít obchod se sušenými květinami a jinými bytovými doplňky. Sestavte pro ni rozpočet N, V a zisku do konce roku, jestliže začne podnikat od 1.7. K dispozici máte tyto údaje: odhad ceny zařízení prodejny 5.000,-- (do spotřeby jako zásoba) nutnost pořídit počítač za 42.000,-- přislíbený pronájem prodejny 6.000,--/měsíc mzda prodavačky – červenec 5.000,--/měsíc, další měsíce po 6.000,-- očekávané tržby – prodej zahájí majitelka 1.8. srpen35.000,-- září43.500,-- říjen48.000,-- listopad53.000,-- prosinec58.000,-- výdaje na nákup zboží srpen12.000,-- září13.000,-- říjen14.000,-- listopad15.000,-- prosinec16.000,-- v případě nutnosti použije p. Nováková vlastní úspory 20.000,-- u DLM zrychlený odpis – 1. skupina pí Nováková vlastní ŽL pro toto podnikání Řešení 1) Rozpočet N, V, HV Náklady Výnosy Nákup zařízení 5 000 Tržby 237 500 Pronájem 36 000 Mzdy 35 000 Nákup zboží 70 000 Odpisy počítače 14 000 Celkem náklady 160 000 Celkem tržby 237 500 Očekávaný zisk77.500,-- Daň =69.000,-- Min. zálohy SZP 8.500,--x 0,12 Čistý zisk77.500,-- 8.280,-- 8.500,--- sleva-7.200,-- 1.080,-- 1.080,-- 920,-- 2) Má podnikatelka dostačující kapitál? Porovnejte výši potřebného kapitálu s očekávanými zdroji. Potřebný kapitál Zdroje Nákup zařízení 5 000 Tržby 237 500 Pronájem 36 000 Úspory 20 000 Mzdy 35 000 Nákup zboží 70 000 Nákup počítače 42 000 SZP 8 500 DPFO 1 080 Celkem náklady 197 580 Celkem tržby 257 500 Podnikatelka nemusí použít své úspory, protože bez úspor převyšují tržby žádaný kapitál o 39.920,-- Kč, pokud požádá na začátku podnikání banku o úvěr 59.000,-- Kč. (viz bod 3) 3) Sestavte rozvahu na začátku podnikání Aktiva Pasiva Počítač 42 000 Vlasntí jmění 20 000 SA 42 000 Cizí zdroje - úvěr 39 000 Zařízení 5 000 Zboží 12 000 OA 17 000 Celkem 59 000 Celkem 59 000 Pokud by podnikatelka nepoužila své úspory, vezme si úvěr 59.000,-- Kč.

Témata, do kterých materiál patří