Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Monetární politika

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (51,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

16.+24. Monetární politika Nástroje centrálí banky - uskutečňování monetární politiky je jednou ze základních funkcí centrální banky, která odpovídá za realizaci peněžní a úvěrové politiky státu Je orientována na: -kontrolu množství peněz v ekonomice - na ovlivňování (regulaci) výše úrokových měr - na regulaci podmínek poskytování úvěru k uskutečňování monetární politiky je nutno vytvořit tyto nezbytné předpoklady: a) bankovní soustava musí být dvoustupňová a v jejím čele musí být centrální emisní banka b) v ekonomice musí být rozvinutý peněžní oběh a peněžní trh c) rozvinutý úvěrový systém a kapitálový trh K dosažení sledovaných cílů mon. politiky je využívána poměrně široká skupina nástrojů, pomocí nichž centrální banka ovlivňuje chování a činnost komerčních bank.Tyto nástroje můžeme dělit naPŘÍMÉ(administrativní) a NEPŘÍMÉ(tržní). Přímé nástroje = představují převážně selektivní, adresné a administrativní zásahy centrální banky. Jejich cílem je ovlivnění úvěrových možností komerčních bank a jejich likvidity. Jejich užívání méně časté než užívání nepřímích nástrojů. pravidla likvidity = stanovují závaznou strukturu aktiv a pasív komerčních bank a závazné vazby mezi nimi. Jsou-li stanovena obecně pro komerční banky, mají chartakter spíše nepřímého nástroje. Příkladem může být povinnost udržovat určitý stanovený poměr vlastního kapitálu a celkových aktiv nebo nominální podíl střednědobých a dlouhodobých vkladů na střednědobých a dlouhodobých úvěrech. Podobnými opatřeními je ovlivňena nabídka peněz (včetně její časové struktury).3 úvěrové kontingenty = představují nejtvrdší nástroj.Relativní úvěrový kontingent je stanovená maximální výše úvěru, který může čerpat komerční banka od banky centrální.Absolutním úvěrovým kontingentem je komerční bance stanovena maximální výše úvěru, který může poskytovat. povinné vklady = představují stanovení povinnosti otevřít běžný účet, ukládat vklady a provádět určité zúčtovací operace výhradně prostřednictvím centrální banky. Dopad na nabídku peněz je závislý na rozsahu uplatnění tohoto opatření, které bývá nejčastěji používáno vůči státním orgánům. doporučení, výzvy a dohody = představují účinné nástroje, opírající se o strukturu bankovní soustavy a postavení centrální banky v ní.Doporučení je vyjádřením přání centrální banky. Nemá zpravidla písemnou podobu, stejně jakovýzva, která je vnímána jako naléhavější vyslovení požadavku.Dohoda bývá uzavírána v písemné formě a po podpisu je právně závazná. Uvedená opatření se nemusí dotýkat přímo otázek ovlivňujících nabídku peněz. Nepřímé nástroje = jsou charakteristické plošným působením, představují vytvoření stejných podmínek pro jednotlivé komerční banky povinné minimální rezervy = výše rezerv představuje částku, určenou pomocí ukazatele míry povinných rezerv, která je stanovována zpravidla diferencovaně pro vklady na viděnou a termínované vklady, přičemž platí, čím jsou vklady likvidnější, tím je vyšší procentní sazba míry povinných rezerv. V průběhu roku 1995 byla v ČR míra 12% a vklady na viděnou a 3% z termínovaných vkladů. Koncem roku došlo ke sjednocení míry na úrovni 8,5%. Míra povinných rezerv působí nepřímoúměrně na nabídku peněz v ekonomice. operace na volném trhu = představují nákup či prodej státních cenných papírů. Centrální banka uskutečňuje obchod s komerční bankou, která může zastupovat klienta nebankovní sféry. Pokud centrální banka nakupuje cenné papíry, stahuje peníze z oběhu a naopak. Tím ovlivňuje nabídku peněz v ekonomice. Emise a prodej státních cenných papírů je spojen s centralizací prostředků, které jsou užívány na výdajové straně státního rozpočtu, tzn. s uskutečňováním fiskální politiky. Operace však mají vliv i na úrokovou míru. Pokud centrální banka prodává státní cenné papíry, získává za ně část volných peněžních zdrojů. To vede k vyostřování konkurence na straně poptávky po penězích a úroková míra roste. diskontní sazba = představuje nástroj, jehož užití je založeno na emisní funkci centrální banky. komerční banky mají možnost získat dodatečné peněžní prostředky formou úvěru.Diskontní sazba je úrokovou sazbou, kterou vyhlašuje centrální banka a snaží se její regulací ovlivňovat poptávku komerčních bank po úvěrech. Od růstu diskontní sazby se očekává omezení poptávky po úvěrech a tím i omezení úvěrových zdrojů komerčních bank. Pokles diskontní sazby působí opačným směrem -reeskont směnek a lombardní úvěr - konverze změny a swapové obchody - intervence na devizových trzích se týkají politiky devizového kurzu Monetární cíle =centrální banka může svými tržními nástroji ovlivňovat dva základní rozměry peněžního trhu. Především cenu trhu - úrokovou míru a nabízené množství peněz. - podle toho, jak užité nástroje ovlivňují nabídku peněz, rozlišujeme mon. politiku na: -EXPANZIVNÍ - orientovaná na zvětšení nabídky peněz -RESTRIKTIVNÍ - směřující k omezení nabídky peněz Nástroje a cíle monetární politiky Změna rovnováhy v podmínkách expanzivní a restriktivní politiky národní banky Q1 .... centrální banka snižuje množství peněz v ekonomice Q2.... minimum peněz v ekonomice Q1....centrální banka zvyšuje množství peněz v ekonomice Banky a funkce bankovní soustavy Finanční trh = spjat s rozvojem bankovní soustavy; jeho funkce je zprostředkovat přesun prostředků od těch, kteří spoří(VĚŘITELÉ) k těm, kteří si chtějí ty prostředky vypůjčit(DLUŽNÍCI) Přímé financování Přímé financování = dlužníci si vypůjčí přímo od věřitelů(Př: zakoupení cenného papíru = představuje závazek na straně dlužníka a opravňuje věřitele podílet se na důchodu) nevýhoda je, že nemůžeme zajistit přesun všech prostředků, které mohou být efektivně využity a ani zabezpečit přesun ve prospěch těch, kteří jsou schopni prostředky využít nejefektivněji Nepřímé financování = se uskutečňuje prostřednictvím bank a bankovních institucí; dochází ke zvýšení efektivnosti prostředků BANKA = firma specializovaná na obchodování s kapitálem v peněžní formě; přijímá vklady = pasivní operace a poskytuje úvěry = aktivní operace; kromě toho

Témata, do kterých materiál patří