Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
4 OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI opraveno

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (28,99 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

MO4 OBCHODNÍ KORPORACE Zákon o obchodních korporacíchJsou PO založeny za účelem podnikáníMohou ji založit FO i POObchodní korporace: obchodní společnosti + družstvaObchodní společnosti členíme na2 skupiny: a)OSOBNÍ– př. veřejná obchodní společnost (v. o. s.), komanditní společnost (k. s.) b)KAPITÁLOVÉ – př. spol. s ručením omezeným (s . r. o.), akciová společnost (a.s.) OSOBNÍ SPOLEČNOSTI Ručení = poskytování záruky za závazky spol. Ručení se dělí na: 1.NEOMEZENÉ – ručíme celým i osobním majetkem 2.SOLIDÁRNÍ - každý ručí jiným dílem, tedy každý společník může uhradit celý dluh b) KAPITÁLOVÉ SPOLEČNOSTI - omezené nebo žádné ručení společníků za závazky společnosti - osobní účast společníků na řízení není nutná, tvoří se statutární orgány společnosti ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ Založení OS (sepsání společenské smlouvy mezi společníky pokud zakládá jedna osoba, sepíše se zakladatelská listina)Vznik OS (zápis do OR „obchodní rejstřík“) Základní pojmy ZÁKLADNÍ KAPITÁL = peněžité vyjádření vkladů všech společníků VKLAD SPOLEČNÍKA = souhrn peněz a majetku vložených do společnosti OBCHODNÍ PODÍL = míra účasti společníka na kapitálu společnosti REZERVNÍ FOND = slouží ke krytí ztráty společnosti – není povinný RUČENÍ SPOLEČNÍKA = určí v jakém rozsahu je společník povinen uhradit závazky spol. ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍ VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST (v. o. s., veř. obch. spol.) Spol. kdealespoň 2 osoby podnikají pod společnou firmou a ručí za závazky společně a nerozdílně celým svým majetkemMůže být založena FO i POZisk se dělí rovným dílem stejně jako ztrátaStatutární orgán = každý společník, min. výše ZK není uvedena, vklad společníků není povinný KOMANDITNÍ SPOLEČNOST (k. s., kom. spol.) Komanditní společnost je společnost, v níž alespoň jeden společník ručí za její závazky omezeně (komanditista) a alespoň jeden společník neomezeně ( komplementář). Zakládána 2 typy společníků: KOMANDITISTÉ – vkládají ZK, minimální vklad komanditisty již není předepsán, výše vkladu určuje společenská smlouva, za závazky společníci ručí do výše nesplaceného vkladu, pokud splatí ti celý vklad, již dále neručí za závazky spol.,KOMPLEMENTÁŘI – ručí za závazky společnosti celým svým majetkem, nevkládají ZK, vedou a řídí společnost, musí splňovat podmínky pro provozování živností (statutární orgán) Právní a povinnosti společníků se řídí společenskou smlouvouZisk se dělí mezi komplementáře a komanditisty SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM (s. r.o., spol. s r. o.) Zakládá ji 1 -50 společníků1 společník = zakladatelská listinaVíce společností = společenská smlouvaNázev společnosti musí obsahovat označení s. r. o.Min. výše vkladu společníka je 1 Kč, pokud nestanoví jinak společenská smlouvavýše vkladů společníků se může lišitsplacením vkladů ručení zaniká, společnost ručí celým majetkempráva a povinnosti se řídí spol. smlouvoupodíl společníka se určuje podle výše vkladuobch. podíl je možno dát i do zástavy nebo převést na jinou osobuzisk se dělí podle poměru obch. podílů ORGÁNY s. r.o. VALNÁ HROMADA– nejvyšší orgán, schvaluje dělení zisku, úhrady ztrát, pravidla, změny výše kapitálu, určuje jednatele a dozorčí radu, rozhoduje o vyloučení společníka, tvoří ji všichni společníci. Valnou hromadu svolává jednatel alespoň jednou za účetní období. Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejících účetního období. STATUTÁRNÍ A ŘÍDÍCÍ ORGÁN= JEDNATELÉ – vedou obchodní spol., platí zákaz konkurence Jednatel zajišťuje řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, vedení seznamu společníků a na žádost informuje společníky o věcech společnosti. DOZORČÍ RADA– u s. r.o. není povinná, členem nemůže být jednatel dohlíží na činnost jednatelůnahlíží do obchodních a účetních knih, jiných dokladů a účetních závěrek a kontroluje tam obsažené údajepodává jednou ročně zprávu o své činnosti valné hromadě AKCIOVÁ SPOLEČNOST (a. s., akc. spol.) ZK rozvržen na počet akcií o určité hodnotěObch. jméno musí obsahovat označení a. s.Společnost ručí za závazky celým majetkem, akcionáři neručíPráva a povinnosti akcionářů jsou stanovena zakladatelskou smlouvouVýše ZK min. 2 miliony Kč nebo 80 000 EUR. ORGÁNY a. s. Dualistický systém a. s. PředstavenstvoDozorčí radaValná hromada Monistický systém a. s. Statutární ředitel místo představenstvaSprávní rada místo dozorčí radyUrčuje i zaměření obchodního vedeníSprávní radě může předsedat i statutární ředitel VALNÁ HROMADA– nejvyšší orgán, nejméně 1krát ročně, rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, o změně stanov, výší ZK, schvaluje účetní závěrku a rozdělení zisku, volí představenstvo a dozorčí radu PŘEDSTAVENSTVO– sta. orgán, řídí a. s., zabezpečuje obch. vedení . Má nejméně 3 členy, voleno valnou hromadou nebo dozorčí radou, platí zákaz konkurence DOZORČÍ RADA– dohlíží na výkon působnosti představenstva, přezkoumává účetní závěrku, nejméně 3 členná, člen nemůže být zároveň členem představenstva AKCIE cenný papír se kterým se dá obchodovatpráva akcionáře: podílet se na zisku, řízení společnosti, likvidačním zůstatku Rozlišujeme: LISTINNÉ- vytisknutelné na papír, mají ochranné prvky jako u bankovekZAKNIHOVANÉ – zaznamenány v PC Střediska pro cenné papíry Podle typu akcie: Na jméno – jméno majitele na akcii, převod rubopisemNa majitele – jméno neuvedeno, převod předánímSpeciální a)zaměstnanecké – převod pouze mezi zaměstnanci, b)prioritní– majitel má právo na dividendu, ale vzdává se hlasovacího práva Akcie jsou obchodovatelné na burze, vydávají se za emisní kurz, ale prodávají se za tržní cenu (kurz akcie) EMISNÍ ÁŽIO= rozdíl mezi prodejní cenou a nominální hodnotou při emisi akcií TANTIÉMY= odměny ze zisku členům představenstva a členům dozorčí rady DIVIDENDA= podíl na zisku DRUŽSTVA Družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem vzájemné podpory svých členů nebo třetích osob, případně za účelem podnikání. Družstvo má nejméně 3 členy. Firma obsahuje označení „družstvo“. MAJETKOVÉ OTÁZKY:RUČENÍ ČLENA – členové neručí za závazky družstv

Témata, do kterých materiál patří