Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


6.Hospodaření podniku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (158,75 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Otázka č. 6 A) Hospodaření podniku Náklady= peněžní spotřeba výrobních materiálů (odpisy, mzdy) (náklady ≠ peněžní výdaje) Výdaje = úbytek peněžních prostředků nebo vznik závazků (nákup, pořízení stroje, výplata zálohy na mzdu) Náklady vždy musí souviset s výnosy příslušného období,to zabezpečuje tzv. časové rozlišování nákladů a výnosů, to je předmětem účetnictví TŘÍDĚNÍ Druhové = stejné nebo příbuzné druhy Spotřeba materiáluSpotřeba externích prací a služeb (přepravné, nájemné, energie, opravy)Mzdové náklady (mzdy, platy, provize, sociální pojištění)OdpisyFinanční náklady (pojistné, placené úroky, bank. poplatky) ÚčelovéTechnologické – náklady bezprostředně vyvolané technologickým procesem – spotřeba papíru v tiskárněNáklady na obsluhu a řízení – osvětlení, otop tiskárny Podle místa vzniku - podle útvarů = hospodářských středisek HS hlavní činnosti HS ostatních činností HS správy HS zásobování HS odbytu Podle výkonů/kalkulačníPřímé (jednicové)– na jednotku, 1KS, 1m, 1 zájezdNepřímé (režijní)– rozpočitatelné, výrobní, správní, odbytová Účetní členění nákladůProvozní –provoz firmysk. 50-55Finanční –finanční operacesk. 56-57Mimořádné –neplánovanésk. 58 Dle závislosti na objemu produkce Fixní(pevné, nezávislé) - Neměnné, rostou úrokem, náklady na zajištění výroby nákup strojů, přijímání pracovníků), odpisy a mzdy správních pracovníků Variabilní náklady(proměnné)– mění se v závislosti na objemu výroby Druhy variabilních nákladů: Proporcionální– rostou stejně rychle jako objem výroby (např. Spotřeba materiálu)Nadproporcionální (progresivní) –rostou rychleji než objem výroby (např. Mzda za práci přesčas)Podproporcionální (degresivní) –rostou pomaleji než objem výroby (např. Náklady na opravy a udržování strojního zařízení) Celkové náklady : CN = FN + VN Výnosy=peněžní částky, které podnik „získal“ z veškerých svých činností za určité účetní období (měsíc, rok) Hlavni výnosy: Výrobního podniku = tržby za prodej vlastních výrobků a služebObchodního podniku = obchodní rozpětí, tj. Rozdíl mezi prodejní a kupní cenouBankovního podniku = rozdíl mezi úroky, které banka získá za úvěry, a úroky, které zaplatí za vklady Výnosy podniku tvoří: Provozní výnosysk. 0-5Finanční výnosy sk. 6-7Mimořádné výnosy sk. 8 Dále členíme výnosy zhruba podle stejných hledisek jako náklady. (podle druhů, podle účelu, podle místa vzniku) Hospodářský výsledek= Je syntetický ukazatel umožňující posoudit hospodaření účetní jednotky rozdíl mezi výnosy a náklady za určité obdobíHV má charakterzisku nebo ztráty.Výnosy > náklady = ziskNáklady > výnosy = ztrátaZisk = finanční zdroj podniku (HÚZ, ČZ, DČZ)Ztráta = snižuje finanční zdroje Členění hospodářského výsledku: Provozní hospodářský výsledek ( provozní V– provozní N)Finanční hospodářský výsledek ( finanční V – finanční N)Mimořádný hospodářský výsledek ( mimořádné V – mimořádné N)Hospodářský výsledek z běžné činnosti (provozní + finanční HV)Hospodářský výsledek za účetní období (HV za běžnou činnost + HV za mimořádnou činnost) HV ve firmě má dvojí podobu Před zdaněním (HÚZ)Po zdanění (DČZ) =HÚZ – daň z příjmu Po B) Hospodářský výsledek Účtování nákladů 5. účtová třída Nákladové, strana MD Nemá PZ Provozní – 50 - 55 Finanční – 56 - 57 Mimořádné – 58 Celkové náklady= provozní + finanční +mimořádné Účtování výnosů 6. Účtová třída Výnosové, strana D Nemá PZ Na MD se účtuje ve výjimkách Provozní - 60 - 65 Finanční – 66 - 67 Mimořádné – 68 Celkové výnosy = provozní +finanční + mimořádné Výpočet a rozdělení hospodářského výsledku Hospodářský výsledek zjištěný v UCE k 31.12 minulého roku se na začátek roku převádíz účtu 701 – Počáteční účet rozvážný na účet 431 – Hospodářský výsledek ve schváleném řízení Účet 431 je pasivní Z účtu 431 se rozděluje HV Výpočet hospodářského výsledku HV = celkové výnosy – celkové náklady Rozdělení hospodářské výsledku Provozní: porovnání obratů účtů účetních skupin 50-55 a obratů účtu úč. skupin 60-65 Finanční: porovnání obratů účtů účetních skupin 56-57 a obratů účtů úč. skupin 66.67 Mimořádný: porovnání obratů účtů úč. skupin 58 a obratů účtů úč. skupin 68 Z hlediska času HV před zdaněním- HÚZ, zjišťuje se v rozdělení na HV provozní, finanční a mimořádný HV po zdanění – DČZ , HÚZ – daň z příjmů (19%) Z hlediska obsahu HV účetní- zjištěný v účetnictví, který pravdivě odráží ekonomiku podniku HV daňový –účetní HV upravený o položky N a V, které tam jsou zahrnuty nad rámec daňových předpisů = daňový základ pro výpočet daně z příjmů Účetní HV se zjišťuje na účtu710 – Účet zisku a ztrát(závěrkový účet). Na konci roku: převod zůstatků N a V účtů. Zisk se v zdrojích financování může objevit dvakrát: Jako nerozdělený zisk z minulých let na účtu 428 – Nerozdělený zisk z minulých letJako zisk předchozího roku na účtu431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení HV ve schvalovacím řízení je přechodnou formou financování, která je v účetní jednotce vždy na počátku účetního období. V průběhu roku musí účetní jednotka rozhodnout o rozdělení zisku (případně o uhrazení ztráty). Účet 431 proto nemůže mít na konci účetní období zůstatek. Rozdělení hospodářského výsledku: U individuálního podnikateleU kapitálových společností a v družstvech Účtování rozdělení zisku a) U individuálního podnikatele: b) U kapitálových společností a družstev: 427/421 Účtování úhrady ztráty a) U individuálního podnikatele b) U kapitálových společností a družstev

Témata, do kterých materiál patří