Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Kriteria vykonosti ekonomiky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (150,07 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

22. Kritéria výkonnosti ekonomiky kritéria = ukazateleměří ekonomickou výkonosti země Národohospodářské agregáty: roční přírůstek HDP – velikost a tempo růstu celkového produktuIndex lidského rozvoje – HDI 3. stabilita cen – míra inflace 4. velikost a struktura nezaměstnanosti 5. platební bilance ad1. Hrubý domácí produkt – HDP= celková peněžní hodnota statků (zboží a služeb), která byla vytvořenav určité zemi za určité období, bez ohledu na vlastnictví výrobních faktorů (do HDP ČR se započítají např. i německé firmy podnikající na jejím katastrálním území) Hrubý národní produkt – HNP = zohledňuje vlastnictví a původ ekonomických zdrojů. Vyjadřuje hodnotu vyrobených statků a služeb za určité období výrobními zdroji ve vlastnictví občanů a firem určitého státu, nehledě na to odkud podnikajíEkonomický růst = pozitvní změna makroagregátů v čase extenzivní (množství) větší počet firem vyšší HDP intenzivní (efektivnost) stejný počet firem vyšší HDP v reálné ekonomice dochází ke kombinaci ext. a int. zdrojů ad2. Index lidského rozvoje – HDI= moderní ukazatel sloužící pro srovnání ekonomicko- sociálního rozvoje. a) možnost vést dlouhý a zdravý životb) nárok na vzdělání a znalostic) zdroje potřebné pro slušný životní standard prostřednictvím HND (hrubý národní důchod) ad3. Stabilita cen znehodnocování peněz =inflace růst všeobecné cenové hladiny ekonomická nerovnováha, která se projevuje zvyšováním cen všech statků a služeb v průběhu nějakého období negativní dopady na vliv ekonomiky měří se indexem spotřebitelských cen mírná, pádivá, hyperinflace, tažena náklady, tažena poptávkou skrytá inflace – cena zůstává, gramáž se snižuje opakem inflace =deflace pokles průměrné hladiny cen míra inflace je záporná, měna posilujedesinflace = snížení růstu cenové hladiny oproti minulému roku, (snížení inflace)stagflace= stagnace ekonomiky a inflace cen rozpad ekonomiky ad4. Nezaměstnanost= stav na trhu práce, kdy je větší nabídka pracovní síly než poptávka po ní. Zaměstnaní - obyvatelstvo, které má placené zaměstnání, nebo sebezaměstnání (včetně osob dočasně v práci nepřítomných, ale s formální vazbou k zaměstnání) Nezaměstnaní - nemají placená zaměstnání ani sebezaměstnání, přitom práci aktivně hledají a jsou ochotni během určité doby nastoupit. Jde o osoby schopné a ochotné pracovat.= ekonomicky aktivní obyvatelstvo - pracovní síla dané zeměOstatní - studenti, penzisté, invalidé, ženy v domácnosti - pokud nesplňují podmínky předchozích skupin.= ekonomicky neaktivní obyvatelstvo Druhy nezaměstnanosti: dobrovolná a nedobrovolnáfrikční(když měním práci a v mezidobí jsem nezaměstnaná)strukturální (v jednotlivých oborech – např. 1% nezaměstnanosti právníků..)cyklická (O cyklické nezaměstnanosti hovoříme, je-li celková poptávka po práci cyklicky snížená. Jestliže se celkové výdaje a produkt snižují, celková nezaměstnanost se zvyšuje, avšak v tzv. cyklických odvětvích více. Tento stav nastává zejména v obdobích hospodářské recese nebo krize (sestupná fáze hospodářského cyklu), pracovníci jsou obvykle propouštěni bez nároku na návrat.)sezonní (vlekař, plavčík,..) Rozlišujeme dále nezaměstnanostkrátkodobou (6 měs.) a dlouhodobou (více než 6 měs.). Existuje rovněž skrytá nezaměstnanost v podobě osob, které se neucházejí o práci, protože ztratily naději na možnost zaměstnání získat. Tyto osoby nejsou zahrnuty do statistiky nezaměstnanosti. Specifickým typem nezaměstnanosti je zemědělské přelidnění v rozvojových zemích, které je způsobeno nedostatkem pracovních příležitostí v nezemědělských odvětvích. Ad5. Platební bilance= peněžní vyjádření ekonomických transakcí mezi ekonomikou určité země a jejími zahraničními partnery za určité období (kolik koupíme a kolik prodáme) aktivní, pasivní, ČR ji má vyrovnanouSaldo platební bilance = info o vyrovnanosti domácí ekonomiky se zahraničím Hospodářský cyklus vyjadřuje kolísání celkové ekonomické aktivity. Toto kolísání se projevuje nepravidelným střídáním fází růstu a poklesu ekonomiky. Vyjádřením cyklu jsou výkyvy přírůstku HDP, ale projevuje se i v inflaci, nezaměstnanosti, platební a obchodní bilanci,.. Fáze: Vrcholící konjunktura podniky vyrábějí s plně/téměř plně využitými kapacitami; rostou spotřebitelské výdaje, podnikové investice, produkce roste poptávka po zboží a službách, což vede také k růstu cen na konci fáze dochází k hornímu bodu obratu hospodářského cyklu -vrcholuRecese (pokles) sestupná fáze ekonomického cyklu spotřebitelé a podniky omezují své výdaje, podniky dále omezují nákupy surovin, přijímání pracovníků, odkládají investice dochází k propouštění zaměstnanců, k odbytovým potížím, k růstu zásob, ke zkracování pracovní doby apod. Deprese nejnižší část ekonomického cyklu pokračuje pokles produkce zboží a služeb, nízká úroveň výroby je obtížné nalézt práci, míra nezaměstnanosti je vysoká klesá míra inflace tato fáze ekonomického cyklu je zakončena dolním bodem obratu, tzv.sedlem/dnemExpanze (vzestup) vzestupná fáze ekonomického cyklu zvyšují se výdaje, firmy investují do rozšiřování výrobních kapacit klesá nezaměstnanost, což vede ke zvýšení spotřebitelských výdajů (dále k expanzi zaměstnanosti, výroby i spotřeby) Začátek formuláře

Témata, do kterých materiál patří