Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
8. Peníze

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (34,55 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

8. MO Peníze – speciální druh zboží (= statek nebo služba určená ke směně na trhu) usnadňující směnu – umožňují prodej a koupi zboží – vyjadřujeme v nich cenu veškerého zboží (jsou tzv.všeobecným ekvivalentem) –funkce:1. prostředek směny –> zprostředkovávají výměnu zboží za zboží 2. míra hodnot –> pomocí peněz měříme hodnotu jinak nepoměřitelných věcí 3. prostředek akumulace –> dají se hromadit –historický vývoj:1. naturální směna –> = barter –> výměna zboží za zboží 2. peníze zbožové –> Slované – šátečky, severské země – kožešiny apod. 3. drahé kovy 4. mince 5. papírové peníze –> s rozvojem funkce státu –> stát garantoval jejich hodnotu státním zlatým pokladem –> mají řadu ochranných prvků proti padělání 6. bezhotovostní peníze –> platební karty, šeky –> tzv. bankovní peníze –> jsou zbožím na finančním trhu –formy:1. mince 2. papírové peníze 3. depozitní (bankovní peníze) –> v podobě zápisu na účtech v bankách 4. termínovaná depozita a obligace –> vklady, úspory –konvertibilita (směnitelnost) měny– možnost výměny peněžní jednotky jednoho státu za peněžní jednotku jiného státu – do roku 1990: naše měna byl nesměnitelná (= nekonvertibilní) – firmy obchodující se zahraničím musely mít obchodní licenci, ostatní firmy využívaly jejich služeb – 1990 – 1995: směna byla vnitřně směnitelná – stát stanovil určitá pravidla směnitelnosti – od r. 1995: měna plně směnitelná –inflace– proces znehodnocování měny - nyní cca. 0,7% –druhy inflace:1. mírná –> do 10% –> nijak neškodí ekonomice, přirozený proces 2. pádivá –> 10% - 100% –> ceny rostou rychleji než výroba –> lidé investují do trvalých hodnot (např. drahé kovy) –> chod ekonomiky je narušený 3. hyperinflace –> 100% a více –> rozpad ekonomických vazeb –> v období válek, politických převratů Cenné papíry – listina, která představuje určitý nárok vlastníka vůči tomu, kdo tento cenný papír vystavil –rozdělení:1. krátkodobé –> depozitní certifikát – vystavuje banka a potvrzuje přijetí jednorázového termínovaného vkladu od klienta –> směnky –> pokladniční poukázky – státní pokladniční poukázky k vyrovnání krátkodobých schodků příjmů státního rozpočtu –> bankovní akcepty 2. dlouhodobé –> akcie –> obligace –> podílové listy –> hypoteční zástavní listy –dluhopis– obligace – je v něm uvedena dlužná částka, datum splatnosti včetně vyplacení pevně dohodnutého výnosu, jímž je nejčastěji úrok – jsou vydávány bankami, obcemi, městy státem, obchodními společnostmi apod. – musí být schválen Českou národní bankou –akcie– cenný papír, který vydává akciová společnost –druhy:1. kmenové –> bez zvláštních práv a omezení 2. prioritní –> se zaručenou výší dividendy (dividenda = podíl na zisku) 3. zaměstnanecké –> určené pouze pro zaměstnance společnosti i důchodce –směnka– cenný papír, obsahující písemný závazek výstavce zaplatit v určité době určitou peněžní částku – může fungovat i mezi firmami – záruka, že dluh bude splacen – není zde úrok –typy:1. vlastní –> výstavce se zavazuje, že sám zaplatí směnečnou sumu 2. cizí –> výstavce přikazuje třetí osobě, aby zaplatila věřiteli směnečnou sumu místo něho –musí obsahovat:1. pojmenování 2. jméno 3. místo, kde bude dluh splacen 4. datum, kdy bude dluh splacen 5. měnu, ve které bude dluh splacen –šek– cenný papír, kterým majitel účtu přikazuje peněžnímu ústavu zaplatit uvedené osobě určitou peněžní částku – vyplacení peněz pro někoho třetího Finanční instituce - banky – instituce provádějící finanční operace – v ČR má licenci okolo 40 bank (domácí i zahraniční) –činnosti:1. obchodování na finančním trhu –> příjem a opatrování peněžních vkladů –> půjčování peněz –> nákup a prodej cizích měn 2. uskutečňováním peněžních operací –> bezhotovostní platební styk v tuzemsku i v zahraničí –bankovní systém– základ finančního systému tržní ekonomiky – soustava finančních institucí, jež se zabývají bankovními operacemi –Centrální banka = ČNB – instituce zřízena vládou, ale na vládě do značné míry nezávislá – časté označení "banka bank" (je ústřední bankou) – neposkytuje žádné bankovní služby, ale pečuje o stabilitu měny –funkce:1. určuje a prosazuje vnitřní a vnější měnovou politiku 2. reguluje množství peněž v oběhu a úrokovou sazbu 3. emituje (vydává) nové peníze, neplatné a opotřebované stahuje z oběhu 4. dozírá na činnost komerčních bank 5. vede účty státního rozpočtu/provádění finančních operací vlád 6. reguluje podmínky poskytování úvěrů 7. uskutečňuje dozor nad finančním trhem –nepřímé nástroje řízení k dosažení cílů: 1. diskontní politika –> určuje úrokovou sazbu (sazbu, za niž si komerční banky můžou od centrální banky půjčovat peníze) –> odvozují se od ní všechny úrokové sazby v ekonomice 2. operace na volném trhu –> ke zvyšování nebo snižování peněz v oběhu může používat i nákup nebo prodej státních obligací (dluhopisů) –> když dluhopisy prodává, snižuje množství peněz v ekonomice a naopak 3. určování povinných minimálních rezerv –> komerční banky využívají vklady k poskytování půjček – aby si udržovaly dostatečné rezervy pro případ, když by vkladatelé chtěli své vklady vyzvednout, stanoví jim zákon (ČNB) minimální rezervy, které musí povinně dodržovat (% z přijatých vkladů, které musí uložit a nesmí půjčit) –> má právo v určitém intervalu měnit výši povinných rezerv –komerční (obchodní) banky– povaha soukromých podniků, usilují o dosažení maximalizaci zisku – vytvářejí své zisky z rozdílu mezi přijímanými úroky z poskytovaných úvěrů a vyplácenými úroky z vkladů svých zákazníků = bankovní rozpětí –úroková sazba = procentně vyjádřena cena, kterou dlužník platí věřiteli za služby –úrok = určitý počet peněžních jednotek, které věřitel obdrží za půjčení peněz –činnost:1. aktivní operace: půjčování peněz bankou –> = úvěrování –> úvěr: krátkodobý (do 1 roku), střednědobý (2-4 roky), dlouhodobý; investiční, –> úrok = procentuální podíl z hodnoty výpůjčky kapitálu – stanoven při uzavírání smlouvy 2. pasivní operace: přijímání peněžních vkladů –> poskytují ochranu peněz a úroky (pro banky tzn. náklad – jsou nižší než úroky z poskytov

Témata, do kterých materiál patří