Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
17. Narodni hospodarstvi

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (58,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

17. NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Charakteristika a význam národního hospodářství Ukazatele výkonnosti národního hospodářství - HDP (HNP) – definice, výpočet, oceňování - bilance MO – platební, obchodní, saldo - inflace – cenová stabilita - zaměstnanost – míra nezaměstnanosti Hospodářský cyklus – význam, charakteristika jednotlivých fází CHARAKTERISTIKA A VÝZNAM NH = hospodářství celé země, všech jejich podniků, domácností a státních institucí Význam: uspokojování stále rostoucích potřeb celé společnosti – statky a služby ochrana a tvorba příznivého životního prostředí ČLENĚNÍ NH (TYPY STRUKTUR) 1.) odvětvová struktura – podniky s podobnou činností výroba obchod služby veřejná správa 2.) sektorová struktura – podle blízkosti k přírodním zdrojům primární sektor – zemědělství, těžební průmysl, lesní hospodářství, rybolov sekundární sektor – zpracovatelský průmysl, výroba a rozvod elektriky, stavebnictví terciární sektor – školství, zdravotnictví, doprava, obchod, opravy, pošta kvartální sektor – věda a výzkum UKAZATELÉ VÝKONNOSTI NH - zobrazují ho 4 položky a dohromady tvoří Magický čtyřúhelník HDP, inflace, platební bilance MO, míra nezaměstnanosti HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT (HDP) = souhrn statků a služeb vyprodukovaných na území určitého státu za 1 rok hrubý národní produkt = souhrn statků a služeb vyprodukovaných tuzemskými občany všude na světě Výpočet HDP: výdajová (spotřební) metoda - měří se výdaje jednotlivých ekonomických subjektů na konečné statky výdaje domácností na spotřebu hrubé soukromé investice vládní výdaje čistý export – export - import důchodová (příjmová) metoda - sčítá příjmy (důchody) všech účastníků hospodářské činnosti Oceňování HDP: reálné HDP – ocenění snižené o inflaci nominální HDP – ocenění s inflací BILANCE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU = porovnání dovozu a vývozu (výdajů a příjmů vůči zahraničí) Platební bilance: - sleduje příjmy a výdaje státu vůči zahraničí (zboží, služby, investice,…) kreditní operace - příjem finančních prostředků ze zahraničí debetní operace – odvod finančních prostředků do zahraničí skládá se z: - běžného účtu - (pohyb služeb a zboží) - kapitálového účtu - (mez. Investice) - účtu devizových rezerv - (dorovnání KO a DO) Obchodní bilance: - část Platební bilance (běžného účtu) – sleduje pohyb plateb za zboží a služby přes hranice (jejich dovoz a vývoz) Saldo platební bilance = porovnání příjmů a výdajů (rozdíl mezi nimi) P > V – aktivní saldo platební bilance P < V – pasivní saldo platební bilance P = V – vyrovnané saldo platební bilance INFLACE = znehodnocení měny cenová stabilita - nepřekročení míry inflace tří členských států s největší cenovou stabilitou, o více jak 1,5% (dle norem EU) Výpočet index spotřebitelských cen (CPI)= rozdíl cen nejpoužívanějších statků v jednotlivých letech CPI = (cena ve sledovaném roce / cena v základním roce) * 100 míra inflace=((CPI v roce x – CPI v předchozím roce) / CPI v přechozím roce) * 100 Příčiny inflace: Poptávková inflace - vzniká, když spotřeba domácností vzroste, vzroste i čistý export a investice a tím i celková poptávka -> růst cenové hladiny (je vyšší poptávka -> zvyšuje se nabídka) B) Nákladová inflace (nabídková) - způsobena růstem nákladů (cena ropy) Důsledky: - vydělávají dlužníci -> deformace daňového systému Stadia: Stabilní- míra inflace do 2% Mírná- jednociferná inflace; nepříjemná, ale umožňuje fungování peněžního systému Pádivá- dvouciferná inflace; peníze velmi rychle ztrácejí hodnotu a lidé hledají kam je investovat (snaho je nákup nemovitostí a drahých kovů) Hyperinflace- v řádu stovek a více procent; dopady jsou katastrofální a dochází k naturální směně NEZAMĚSTNANOST - poměr nezaměstnaných ku ekonomicky aktivním osobám = (počet nezaměstnaných / (počet zaměstnaných + počet nezaměstnaných)) * 100 Typy nezaměstnanosti: Dobrovolná – lidé nejsou ochotni pracovat za existující mzdu (dobrovolně nepracují) Nedobrovolná – lidé chtějí pracovat,ale nemůžou Frikční- pohyb lidí mezi pracovními místy (stěhování, změna prac. místa) - vznik při nerovnoměrném rozvoji či zaníku různých odvětví - např: změna ekonomického systému (centrální na tržní) HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS - vyjadřuje vývoj ekonomiky (HDP) v čase - jde o všeobecný nárůst (expanze) či pokles (recese) produkce Fáze: - růst P a N, zaměstnanost, platů, zisky podniků; stát má více peněz -> investuje Vrchol - nabídka ještě převyšuje poptávku, firmy ještě vyrábějí; poptávka slábne - slábne P a klesá N; firmy méně vyrábí a krachují; vzniká nezaměstnanost svou nabídkou do souladu s poptávkou Deprese – hluboký a dlouhotrvající pokles (hospodářská krize) Příčiny: přírodní vlivy – výkyvy počasí, neúroda, přírodní katastrofy revoluce, války, embarga, celní bariéry zásahy ČNB – snížení nebo zvýšení peněz v oběhu nezaměstnanost zvýšením vládních výdajů na úkor zadlužení zavedení inovace – parní stroj, PC, železnice, elektrika

Témata, do kterých materiál patří