Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


pracovně právní vztahy

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16,11 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

PRACOVNĚ PRÁVNÍ VZTAHY = souhrn právních norem upravujících pracovněprávní vztahy a vztahy s výkonem práce souvisejících Pracovněprávní vztahy: pracovní poměr, služební poměr, dohody mimo pracovní poměr Funkce: ochranná, organizační, výchovná ÚČASTNÍCI PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ Zaměstnavatel: FO – živnostník, OSVČ PO – a. s., s. r. o. (jedná za ní statutární orgán) stát – státní úředníci, soudci Zaměstnanec: osoba, která dosáhla 15. let věku a ukončila povinnou školní docházku Prameny pracovního práva: Hlavní: Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, zákoník práceVedlejší: zákon o zaměstnanosti, o kolektivním vyjednání, kolektivní a mezinárodní smlouvy Základní zásady: ochrana postavení zaměstnance, bezpečné pracovní podmínky, spravedlivé odměňování, rovné zacházení, obecné zásady Pracovněprávní vztahy – nesmí vznikat mezi manžely a registrovanými partnery. Zaměstnavatel nesmí zaměstnance diskriminovat (rasa, věk, pohlaví) Pracovní po Pracovní kázeň- je uvědomělé a dobrovolné plnění povinností vyplývají ze: Zákoníku práce, pracovní řád, pracovní smlouva, pokyny nadřízených Kolektivní smlouva: smlouva mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci zastoupenými odbory Obsah: nároky zaměstnavatele a požadavky zaměstnanců Význam: spokojenosti na obou stranách, zisk zaměstnavateli a plat zaměstnanci. Nástroj komunikace mezi zaměstnancem a vedením. Když budou plnit zaměstnanci požadavky, kritéria- Něco za něco > motivace Není uzavřená všude jen tam, kde jsou odbory. Pracovní smlouva musí být písemná, každý má jednu kopii (z- tel i z- nec)nejpozději se může uzavřít v den nástupu do práce Musí bít uvedeno: den nástupu do práce, místo výkonu práce, druh práce Může být uvedeno: pracovní doba, mzda/plat, doba určitá X neurčitá, dovolená (4, 5, 8 týdnů), zkušení doba – max. 3 měsíce, výpovědní doba – min. 2 měsíce, souhlas s vysláním na pracovní cesty… Potvrzení o zaměstnání: Zápočtový list – po ukončení pracovního poměru se zde započítávají odpracované hodiny, odměny, je to podklad pro výši důchodu, je požadován na úřadu práce, při změně povolání, vyplňuje ho zaměstnavatel. Skončení pracovního poměru dohodou – zaměstnanec důvody mít nemusí, zaměstnavatel důvody ano – odstupnévýpověď – zaměstnanec důvody nemusí, zaměstnavatel důvody ano – paragrafy, končím, když uplyne výpovědní dobazrušení pracovního poměru ve zkušební době, zaměstnanec i zaměstnavatelokamžité zrušení PP – „Výpověď na hodinu“ z- nec i z- tel Mám nárok na náhradu mzdy (2 výplaty), důvod – když nedostanu svoji mzdu uplynutím doby určitésmrtí zaměstnance, zaměstnavatelevyhoštění cizinců, skončí pracovní povolení, povolení k pobytu Pracovní řád: Interní předpis, ve kterém se podrobně rozvádějí ustanovení zákoníku práce podle podmínek na pracovišti, musí být k dispozici všem zaměstnancům a všichni s ním musí být seznámeni. Za porušení pracovního řádu může zaměstnavatel se zaměstnancem rozvázat pracovní poměr. Dovolená na zotavenou: cílem je obnova pracovní síly, zaměstnanec má nárok na: dovolenou za kalendářní rok- 4 týdnydovolenou za odpracované dnydodatkovou dovolenou- pokud pracuje v nebezpečném prostředí má právo na 1-2 týdny navíc Na dovolenou mám právo podle zákoníku práce, musím odpracovat aspoň 60 dní. Dovolenou mi musí schválit zaměstnavatel. Pracovní doba = je doba, po kterou je zaměstnanec povinen pro svého zaměstnavatele vykonávat práci, Nepřetržitý pracovní provoz vyžaduje, aby byla práce prováděna 24 hodin denně, 7 dní v týdnu týdenní pracovní doba – 40 hodin týdněpracovní doba u osob mladších 18 let – nesmí denně překročit 8 hodin a za týden 40 hodin v celkovém souhrnukratší pracovní doba – sjednává se mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem Přestávka v práci – nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce, přestávka trvá nejméně 30 minut v kuse Bezpečnostní přestávka – vysoká fyzická zátěž, započítává se do pracovní doby Rozvržení pracovní doby – určuje zaměstnavatel, začátek a konec směn (směna nesmí být delší než 12 hodin)

Témata, do kterých materiál patří