Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Nový občanský zákoník

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (19.11 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Nový občanský zákoník

 • Nabyl účinnosti 1. 1. 2014

 • Předchozí mnohokrát novelizovaná verze vstoupila v platnost v roce 1964

 • Hlavním cílem je sjednocení všech úprav občanskoprávních vztahů do jediného právního předpisu

 • Obchodní zákoník byl zrušen

 1. Obecná část – pojmy, s nimiž text občanského zákoníku pracuje

 2. Rodinné právo

  • Zákon o rodině

  • Dotýká se jak institutu manželství, tak vztahů mezi příbuznými

 3. Absolutní majetková práva

  • Věcná práva, držba

  • Vlastnické právo

  • Věcná práva k cizím věcem

  • Dědické právo

 4. Relativní majetková práva

  • Závazky, různé druhy smluv

  • Závazky z deliktního jednání

 5. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

  • Legislativně technická problematika

Podnikání – soustavná činnost provozována pod vlastním jménem, na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku

Podnikatel – osoba zapsaná v obchodním rejstříku, živnostníci nebo na základě jiného oprávnění

Nabytí svéprávnosti

 • Sňatek, který je možný od 16ti let

 • Nově také emancipací (nezletilý je schopen se sám živit a obstarávat si své náležitosti)

 • Podmínkou je souhlas zákonného zástupce

Podnik – souhrn hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání

Obchodní jméno

 • FO – jméno a příjmení

 • PO – název firmy + forma podnikání

Obchodní závod – organizovaný soubor jmění, který vytvořil podnikatel a slouží k provozování jeho činnosti

Jednání podnikatele

 • FO jedná sama osobně, anebo zplnomocněný zástupce

 • PO jednají statutární orgány nebo mají zástupce

 • NOZ zvyšuje odpovědnost statutárních orgánů

Plná moc

 • Zmocnění udělené k určitému právnímu úkonu nebo k určitému jednání

 • Rozsah zmocnění musí být specifikován

 • Zmocnitel dává plnou moc

 • Zmocněnci je udělena plná moc

 • Druhy

  1. Osobní – občan se nechá zastupovat jinou osobou k jednorázovému úkonu

  2. Podnikové pověření – související s provozováním podniku

  3. Prokura – obchodní plná moc, která opravňuje prokuristu ke všem úkonům při podnikové činnosti (jen FO)

 • Zaniká

  1. Je-li odvolána zmocnitelem

  2. Je-li vypovězena zmocněncem

  3. Provedením úkolu, kterého se týkala

  4. Uplynutím doby, na kterou byla určena

Prokura

 • Zvláštní druh plné moci

 • Udělení je platné od zápisu do obchodního rejstříku

 • Může ji udělit pouze podnikatel, který je v OR

 • Zaniká dnem výmazu z OR

 • Rozsah zmocnění nemusí být zapsán

 • Může být udělena jedné osobě – INDIVIDUÁLNÍ nebo více osobám – HROMADNÁ

 • Druhy

  1. Generální – ke všem právním úkonům

  2. Speciální – k určitému druhu

  3. Kolektivní – několik osob, které musí jednat společně

Obchodní tajemství

 • Konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti související se závodem

 • Vlastník zajišťuje ve svém zájmu jejich utajení

Zápis v OR

 • Všechny PO

 • Zahraniční osoby

 • Živnostníci

Obchodní rejstřík

Témata, do kterých materiál patří