Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Nový občanský zákoník

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (19,11 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Nový občanský zákoník Nabyl účinnosti 1. 1. 2014Předchozí mnohokrát novelizovaná verze vstoupila v platnost v roce 1964Hlavním cílem je sjednocení všech úprav občanskoprávních vztahů do jediného právního předpisuObchodní zákoník byl zrušen Obecná část – pojmy, s nimiž text občanského zákoníku pracujeRodinné právo Zákon o rodině Dotýká se jak institutu manželství, tak vztahů mezi příbuznýmiAbsolutní majetková práva Věcná práva, držba Vlastnické právo Věcná práva k cizím věcem Dědické právoRelativní majetková práva Závazky, různé druhy smluv Závazky z deliktního jednáníUstanovení společná, přechodná a závěrečná Legislativně technická problematika Podnikání – soustavná činnost provozována pod vlastním jménem, na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku Podnikatel – osoba zapsaná v obchodním rejstříku, živnostníci nebo na základě jiného oprávnění Nabytí svéprávnosti Sňatek, který je možný od 16ti letNově také emancipací (nezletilý je schopen se sám živit a obstarávat si své náležitosti)Podmínkou je souhlas zákonného zástupce Podnik – souhrn hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání Obchodní jméno FO – jméno a příjmeníPO – název firmy + forma podnikání Obchodní závod – organizovaný soubor jmění, který vytvořil podnikatel a slouží k provozování jeho činnosti Jednání podnikatele FO jedná sama osobně, anebo zplnomocněný zástupcePO jednají statutární orgány nebo mají zástupceNOZ zvyšuje odpovědnost statutárních orgánů Plná moc Zmocnění udělené k určitému právnímu úkonu nebo k určitému jednáníRozsah zmocnění musí být specifikovánZmocnitel dává plnou mocZmocněnci je udělena plná mocDruhy Osobní – občan se nechá zastupovat jinou osobou k jednorázovému úkonu Podnikové pověření – související s provozováním podniku Prokura – obchodní plná moc, která opravňuje prokuristu ke všem úkonům při podnikové činnosti (jen FO)Zaniká Je-li odvolána zmocnitelem Je-li vypovězena zmocněncem Provedením úkolu, kterého se týkala Uplynutím doby, na kterou byla určena Prokura Zvláštní druh plné mociUdělení je platné od zápisu do obchodního rejstříkuMůže ji udělit pouze podnikatel, který je v ORZaniká dnem výmazu z ORRozsah zmocnění nemusí být zapsánMůže být udělena jedné osobě – INDIVIDUÁLNÍ nebo více osobám – HROMADNÁDruhy Generální – ke všem právním úkonům Speciální – k určitému druhu Kolektivní – několik osob, které musí jednat společně Obchodní tajemství Konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti související se závodemVlastník zajišťuje ve svém zájmu jejich utajení Zápis v OR Všechny POZahraniční osobyŽivnostníci Obchodní rejstřík Veřejné rejstříky (spolkový, nadační)Vedou je soudyVeřejný seznamKonstituvní funkceZákladní funkcí je vznik PO FO se zapisují povinně, jestliže Výše jejich výnosů dosáhla za 2 po sobě jdoucí období 120 mil.Pokud jí to ukládá zvláštní předpis Účetnictví podnikatelů Podnikatelé v OR povinněFO s obratem nad 25 mil.Ostatní dobrovolně Obchodní společnosti PO založeny za účelem podnikání Osobní (v.o.s., k.s.) Rysy Ručí neomezeně a solidárně celým svým majetke Ze zákona nemusí mít základní kapitál Kapitálové (s.r.o., a.s.) Rysy Povinný min. vklad Ručení žádné nebo do výše vkladu Jsou nařízeny statutární orgány Může je založit jeden zakladatel nebo může mít jednoho společníka Rodinný závod Pracují v něm jen rodinní příslušníciJe ve vlastnictví některé z těchto osobRozhodují všichni členovéČlenové zúčastnění na provozu se podílejí i na zisku Zakladatelé obch. společností FO nebo PO i jejich kombinace Zahájení podnikání Založení (ustanovení) 1 člověk – zakladatelská listina 2 a více lidí – společenská smlouvaMezidobí – ze zákona a max. 6 měsíců na vyřízení všeho potřebného k podnikáníVznik – zápisem do obch. rejstříku Fúze – sloučení firem Rozdělení – 1 spol. na 2 firmy Základní kapitál Peněžní vyjádření souhrnu všech vkladů společníkůPovinně u k.s., s.r.o., a.s.Součástí vlastního kapitáluJe veřejně známý Podíl společníka – účast ve společnosti a z ní plynoucí práva a povinnosti Rezervní fond Kapitálové obchodní společnosti nemusíSpeciální u a.s., která má v aktivech vlastní akcie Ukončení podnikání Zrušení Bez likvidace S likvidací Řešení úpadku – konkurz Oddlužení Reorganizace Insolventní zákon – k uspokojení věřitelů, že se prodá majetek a splatí dluhy Hospodářská soutěž Účastníci mají právo rozvíjet svou činnostPřirovnání ke konkurenci Nekalá soutěž Klamavá reklama Podplácení Porušení obch. tajemství Nedovolené omezování hosp. soutěže Další změny Obecná část – pojem „právní úkon“ nahrazuje „právní jednání“Rodinné právo NOZ používá termín „svéprávnost k právním úkonům“ Omezení svéprávnosti Nikoho nemůžeme zbavit svéprávnosti Lze člověka omezit při vážné duševní poruše jen na určitý čas (max. 3 roky) a rozhodnutím soudu Zánik právní osobnosti V běžných případech úmrtním listem V mimořádných případech důkazem smrti (letadlo) a prohlášením za mrtvého (není zřejmá) Popření otcovství Prodloužená lhůta 6 měsíců ode dne, kdy se dozvěděl o pochybnostech Do 6 let od narození Osvojení nezletilého Přijetí cizí osoby za vlastní Za účelem vzniku nové rodiny Na návrh rozhoduje soud Forma rodičovství Po dosažení 12ti let dítěte je potřeba jeho souhlas 6ti měsíční preadopční péče Informovat dítě o osvojení nejpozději do zahájení školní docházky Pěstounská péče Osobní péče o dítě třetí osobou Účelem není přijetí dítěte za své Děti své rodiče znají a své dítě mohou chtít zpět Spíše dočasná péče na dobu určitou nebo neurčitouDědické právo Neopomenutelný dědic Potomci Nezaopatřené ¾ Zaopatřené ¼ 6 dědických skupin Děti, manžel Manžel, registrovaný partner Sourozenci Prarodiče Prarodiče rodičů Sestřenice, bratranci, tety, strýcové Závěť Odvolatelný projev vůle Vyžaduje písemnou formu Musí být výslovně uvedeno, že se jedná o poslední vůli Holografní – vlastní rukou i bez svědků Alografní – tištěná, podepsaná vlastní rukou před 2 svědky Zrušení Jejím zničením Odvoláním Pořízením nové Privilegovaná V situaci ohrožení života Ústní před 3 svědky (platnost 2 tý

Témata, do kterých materiál patří