Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Finanční analýza

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (37,52 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Finanční analýza Členění zdrojů Aktiva Hmotný DlouhodobýNehmotný MajetekFinanční Oběžný MateriálPolotovaryVýrobkyZbožízvířata Peněžní formaZásoby PenízeCeninyPohledávkyKrátk. cenné papíry Pasiva Majetek pořízený z Úvěr bankyÚvěr od dodavatelůEmise obligacíPřijaté zálohy Vlastních zdrojůCizích zdrojů Základní kapitálEmisní ážioVkladyZisk Náklad – peněžní vyjádření spotřebovaných výrobních faktorů Výnos – peněžní vyjádření prodeje statků a služeb Hospodářský výsledek – rozdíl mezi celkovými náklady a výnosy podniku (zisk nebo ztráta) Výrobní podnik – tržby získané z prodeje zboží a služeb Obchodní podnik – rozdíl mezi kupní a prodejní cenou Bankovní podnik – rozdíl mezi úroky z úvěrů a úroky za vklady Členění nákladů Podle druhu Běžné provozní náklady Materiál (energie, palivo) Služby (opravy, cestovné) Ostatní náklady (mzdy, SZ, ZP) Odpisy Ostatní provozní (pokuty, penále) Finanční náklady (úroky, kurzové ztráty) Mimořádné náklady (manka a škody)Podle účelu Přímé náklady (dají se přesně spočítat na 1 výrobek) Nepřímé náklady (režie) Nedají se přesně spočítat Nutně vynaložené náklady k fungování Nevztahují se přímo ke konkrétnímu výrobku Výrobní režie – řízení a obsluha výroby Správní režie – řízení podniku Obchodní režie – odbyt výrobků Kancelářské potřeby, mzdyPodle vztahu ke změnám objemu výroby Fixní (odpisy, nájem) Nezávislé na množství Jsou stále stejné Variabilní Proporcionální – stejné tempo jako objem výroby Progresivní – náklady rostou rychleji Degresivní – náklady rostou pomalejiZ účetního hlediskaPodle ztracené příležitosti Explicitní Podnikatel platí cizím subjektům Dodavatelé, banka, zaměstnanci Evidence v účetnictví Implicitní Náklady ušlých příležitostí Podnikatel nikomu neplatí Využívá vlastní prostředky Členění výnosů Provozní výnosy – z hlavní činnosti podnikuFinanční výnosy – z finančních investic (úroky, půjčky)Mimořádné výnosy – získané mimořádně (náhrady škod) Rozvaha Rekapitulace aktiv a pasivPro zjištění stavu ke konci daného obdobíK 31.12 Výsledovka Rekapitulace nákladů a výnosůSestavuje se k danému obdobíPro daňové účely min. 1 ročně Využití zisku Rozvoj podnikuÚhrada daně z příjmuPodíly ze zisku, dividendyUkazatel efektivnosti Funkce zisku Kriteriální (kritérium pro rozhodování)Rozvojová (hlavní zdroj akumulace)Rozdělovací (základní zdroj rozdělování důchodů mezi stát a podnik)Motivační (motiv podnikání) Ztráta Snižuje finanční zdrojePodnik se ztrátou nemůže obnovovat svou činnostSnižuje objem majetkuPo delší době musí svou činnosti ukončit Vlastní zdroje – tisk z vlastní činnost Cizí zdroje – firma je více riziková (bankovní úvěry, leasing, dotace) Ukazatelé rentability (výnosnosti) Sleduje je majitel podnikuCílem je dosažení rentability vloženého kapitálu 3. Rentabilita nákladů Náklady 4. Výnosnost tržeb Tržby Rentabilita vloženého kapitálu Zisk před zdaněním * 100% Vložený kapitál Rentabilita vlastního kapitálu vlastní kapitál Ukazatelé likvidity Schopnost hrazení krátkodobých závazků Okamžitá likvidita (1. stupeň) krátk. závazky Pohotová likvidita (2. stupeň) krátk. závazky Běžná likvidita (3. stupeň) krátk. závazky Dlouhodobé finanční plánování V časovém rozmezí 2 –5 letStrategie rozvoje podnikuPři podnikatelském záměru zvažujeme Co a pro koho chceme vyrábět Kolik materiálu a od koho Kolik zaměstnanců Jaké budovy, stroje Krátkodobé finanční plánování V časovém rozmezí několik měsíců až rokRozhodování o Výši pracovního kapitálu (oběžná aktiva) Struktuře oběžných aktiv a krátk. závazků

Témata, do kterých materiál patří