Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Management

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (30,24 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

MANAGEMENT Management je ucelený soubor ověřených přístupů, názorů, zkušeností, doporučení a metod, které vedou pracovníci (manažeři) užívají k zvládnutí specifických činností (manažerských funkcí), jen jsou nezbytné k dosažení soustavy podnikatelských cílů organizaceje nauka o řízení firmy Manažer je především profese a její nositel je zodpovědný za dosahování cílů svěřených mu organizačních jednotek (útvarů, kolektivů) včetně tvůrčí účasti na jejich tvorběvyužívá při tom kolektiv spolupracovníkůmanažer může, ale nemusí být zároveň podnikatelem a majitelem firmy Manažer x podnikatel v určitých případech jde samozřejmě o jednu osobu – tj. tehdy, kdy podnikatel, který firmu vlastní ji i řídív dalších případech jsou tyto osoby odlišeny – tj. majitel firmy si řídícího pracovníka – manažera – tzv. najme – v tomto případě manažer nese svou kůži na trh jen jako zaměstnanec a dopad špatné řídící práce dopadá zejména na majitele firmy Role manažera pohled statický, charakterizující samotnou osobu manažera a její postavení v hierarchii organizace Podle úrovně řízení -hledisko úrovně řízení zdůrazňuje postavení manažera v organizaci a dělí manažery do 3 základních skupin: vrcholný management (top management)sem zařadíme nejvýše postavené řídící pracovníky, př. ředitele, náměstky ředitele,…představuje jen velice úzkou skupinu a pro firmu jsou důležitítypické pro tyto manažery je koncepční a strategické řízenéstřední managementsem patří vedoucí útvarů firmy jako př. vedoucí nákupu, vedoucí kontroly jakosti,…je výrazně početnější, než tomu bylo u vrcholného m.nejnižší managementvýkonní řídící pracovníci, kteří již přímo zajišťují konkrétní produktivní činnost firmy kteří jsou nadřazeni pouze výkonným pracovníkům př. mistr dílny, vedoucí jídelny,…musí mít schopnost zvládnout řešení každodenních operativních problémů Top m. Střední m. Nejnižší m. Podle stylu řízeníRozlišujeme řídící pracovníky na autokraty, demokraty a liberályautokratický stylje charakteristický pro vedoucího, který sám rozhoduje a přikazuje svým podřízeným bez ohledu na jejich návrhy a námětydetailně a systematicky kontroluje, zda byli splněny příkazytento styl je úspěšný v armádědemokratický stylřídící pracovník, který je označován za demokrata bere v úvahu názory svých podřízených, o problémech je ochoten diskutovat – rozhodnutí však musí nakonec udělat sám a rovněž kontroluje jeho splněnítento styl je výhodný, pokud podřízení mají zájem o svou práci, přemýšlí o ní a snaží se ji zlepšitpř. při projektování , u marketingových činností, služby v cestovním ruchu,…liberální stylřídící pracovník, vyznávající tento styl řízení nepoužívá přímých příkazů – spíše vytváří motivační prostředí, podmínky pro práci a organizuje týmovou spoluprácipř. vědecká pracoviště, vysoké školy, alternativní umělecké prostory,… Funkce manažera pohled procesní, dynamický, zachycující manažera při jeho řídící činnosti v organizaci Manažerské funkce: měly by následovat za sebou v pořadí, jak je uvádíme:plánovánímanažer stanovujecíle a zároveňpostupy k jejichdosaženíorganizovánímanažer potřebuje k zajištění cílů provést řadu činností – stanoví a uspořádárole lidí a těmto rolím přidělí konkrétní prácepro určitou práci je potřeba většinou více lidí – k tomuto účelu manažer zajišťujesdružování rolí lidído vhodnýchpracovních skupin, firemních útvarů, vymezuje jejich vztahy a tímvzniká tzv. organizační strukturavýběr a rozmisťování pracovníkův této manažerské funkci řídící pracovníkvybírá a získávákonkrétní pracovníkydo své organizační struktury, aby plnili vymezené rolesoučástí této funkce je ihodnocenípodřízenýchvedení lidímezi lidmi ve firmě vznikají vzájemné vztahy nadřízenosti, podřízenosti a spoluprácetyto vztahy musí vedoucí pracovník řídit,přímo či nepřímo usměrňovat tak, aby lidé ve firmě plnili vytyčené úkolykontrolahodnotí kvalitu a kvantitu průběžných a konečných výsledků a vyvodí příslušné závěry Průběžné funkce: tyto funkce do jisté míry prostupují všemi funkcemi sekvenčnímianalyzování problémůrozhodováníkoordinace při realizaci (implementace) Plánování je processtanovení cílů řízené činnosti avhodných cest a prostředků k jejich dosaženíve stanoveném čase Postup tvorby plánu: stanovením cílevymezením cesty jejich dosažení (varianty)jednu variantu zvolím – to je plán Plány můžeme členit z řady hledisek. Nejběžnější je členěníz časového hlediska: strategické plány (dlouhodobé)taktické plány (střednědobé)operativní (krátkodobé) Metodařízení podle cílů (MBO) pomáhá sladit různé zájmy jednotlivých úrovní řízení Postup: Začínáme na úrovni vrcholného řízení, kde se stanoví poslání firmy a podnikatelská strategie. Podstatou metody však je, že při stanovování těchto cílů jsou přítomni nejen vrcholní vedoucí (ředitelé, náměstci,…), ale i vedoucí pracovníci jim podřízené (vedoucí střední úrovně řízení, tím se lépe ztotožní ve tvorbě cílů Cíle stanovené na nejvyšší úrovni je pak třeba rozpracovat podrobněji na střední úrovni řízení. Toto rozpracování cílů provádí příslušní vedoucí střední úrovně managementu. Aby však byla splněna pravidla metody řízení podle cílů, účastní se tohoto rozpracování i vedoucí nejnižší úrovně řízení, protože ti je pak budou detailně rozpracovávat do nejkonkrétnější podoby Metoda řízení podle cílů spočívá tedy v participaci (spoluúčasti) nižších vedoucích na řízení na vyšších úrovních řízení proto, aby bylo dosaženo zájmů v organizaci, ale teda i celkově lepších výsledků. Tato metoda vnáší do řízení hodně prvků demokracie. Organizování při organizování vytváříme relativně trvalé vztahy pravomoci a odpovědnostivýsledkem je organizační struktura firmy Druhy organizačních složek: hledisko formálnostiformální strukturaorganizační strukturaje oficiálně vyhlášena (př. v organizačním řádu firmy) a je tedy jednoznačná nadřízenost a podřízenost, činnosti, odpovědnosti a pravomoci jednotlivých vedoucích a celých útvarůneformální strukturaneformální struktury vznikají ve firmách samovolně a jsou tvořeny skupinami lidí společných zájmů hledisko druh

Témata, do kterých materiál patří