Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Majetek podniku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (19,52 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

MAJETEK PODNIKU = v bilanci, je to přehled majetku a kapitálu (aktivum) Dlouhodobý majetek dlouhodobý hmotný majetek – nad 40 000,- (movitost X nemovitost): stavby, stroje, zařízenídlouhodobý nehmotný majetek – nad 60 000,- licence, patent, software, ochranná známkafinanční majetek – akcie, obligace, sbírky (známky, obrázek) Majetek musím mít nad 1 rok, až pak ho můžu prodat, vyřadit. Oběžný majetek zásoby, materiál (surovina) – polotovar – výrobek – nedokončená výroba (výrobek není schopen k prodeji)krátkodobý finanční majetek – peněžní prostředky (pokladna, běžný účet)pohledávky – odběratel, mně někdo dlužíCenina = natištěná cena Kapitál – peníze (pasivum) vlastní peníze: základní kapitál (sečtu veškerý majetek), nerozdělený zisk, rezervní fondcizí kapitál: úvěry (dluhy), zaměstnanci, závazky vůči 3. osobě (sociální, zdravotní, daně)závazek k dodavateli celkový majetek = celkový kapitál (musí se to vždy sobě rovnat) Význam majetku pro podnikatele Bez majetku nedosáhnou zisku Opotřebení majetku převážná část majetku se opotřebovává a po určité době se tento majetek, pokud ho již nadále nelze udržovat nebo opravovat vyřazuje z používání a nahrazuje novým – reprodukce Dlouhodobý majetek se postupem let opotřebovává a ten se rozděluje: morální (technické zaostávání) – př. mobilfyzické = destrukce (zničení) – př. zreznutí auta Dlouhodobý majetek se odpisuje podle zákona o dani z příjmu rovnoměrný odpis – provádí se stále stejně kromě prvního rokuzrychlený odpis – od nejvyšší částky po nejnižšípro výpočet odpisu se používá cena pořizovací, skládá se z: vlastní ceny, montáže, clo a další spojené náklady s tím Odpisy dlouhodobého majetku účetní – vyjadřují skutečnost, každá firma má jinédaňové – určeny státem, jsou ve všech firmách stejné, výhodné pro podnikatele, snižuje základ daně (čím větší odpisy, tím menší daně - odpisy jsou nákladem, ale ne výdajem Zdroje financování podniku vlastní zdroje:vlastní kapitál = vklad (a. s., s. r. o.)zisk z předchozí činnostirezervní fondy – pro případ nečekaných událostí, vytvořit hned na začátkuodpisy dlouhodobého majetkuostatní – prodej nepotřebného majetkucizí zdroje:krátkodobé: do 1 roka pak jdou pryč, nejsou moje, musim je vrátitkrátkodobý bankovní výběr – oběžný majetek – vybavení, zásoby, mzdyzávazky: dodavatelé, zaměstnavatel, F. Ú., státdlouhodobé: splatnost nad 1 rokdlouhodobé bankovní úvěryemise akcií (prvotní prodej akciíemise obligací (=dluhopis)leasing (pronájem movitých věcí) Odkup pohledávek před lhůtou splatnosti krátkodobá = faktoringdlouhodobá = forfaiting pořizovací cena – cena včetně nákladů s tím spojených (instalace, doprava, montáž, clo….) cena pořízení – cena bez nákladů s tím spojených nominální cena – peněžní hodnota přiřazená určité složce majetku (ceniny, pohledávky) reprodukční cena – cena, za kterou byl majetek pořízený v době ocenění vlastní výroba – já si určím vlastní cenu Péče o hmotné prostředky, význam preventivní péče – předcházíme poruchám a nákladným opravám následná péče – může zastavit i provoz generální oprava – rozsáhlá, nákladná, omlazení investičního majetku Fond oprav – zdroj pro budoucí financování, opravy, údržba, generální oprava = rozebrání a smontování věci (vyndám motor z auta, opravím a znovu vrátím) Modernizace hmotných prostředků: Rekonstrukce - dochází ke změně technických parametrůNástavba – zvětšení části stavebních objektůPřístavba – rozšíření půdorysůTechnické zhodnocení – cena se zvyšuje vylepšením věci (rekonstrukce) Reprodukce hmotných prostředků Prostá – obnova ve stejné výši kapitáluRozšířená – když podnik nemá finanční problémy, dociluje ziskuZúžená – podnik neustále snižuje rozsah investic Inventarizace = kontrola, jak hospodařím se svým majetkem Inventura: zjištění skutečného stavu (co mám)Porovnání s účetnictvímShoda – rovnost (mam štěstí)Přebytek – stav ve skutečnosti je vyšší než stav v účetnictvíManko = sch odek – stav ve skutečnosti je nižší než stav v účetnictvíZaviněné (krádež, vyhození výrobků) X Nezaviněné (přirozený úbytek materiálu např. vysychání, vypařování – salám, alkohol)Členění do normy (tržby) X Členění nad normu (zaměstnanec) - majitel firmy stanoví limit, do kterého je ochotný manko tolerovat 3) zjištění příčiny a řešení 4) sepsání inventarizačního protokolu – sepisuje ho inventarizační komise, členem komise musí být ten, kdo nese odpovědnost za kontrolovaný majetek (skladník, pokladní) Druhy: Řádná – jednou za rok ji nařizuje zákon o účetnictví X mimořádná – kdykoliv, rozhoduje vlastníkFyzická – fyzicky počítám já X dokladová – pouze doklady z účetnictví bez provozu Inventura je úvodní částí inventarizace, kdy skutečný stav majetku a závazků zjištěn inventurou se porovnává se stavem účetním, zjišťují se inventarizační rozdíly a tyto rozdíly se vypořádávají Právo věcné a závazkové Věcné právo je například právo vlastnické. Kdo ho má, tomu právní normy zajišťují ochranu užívání věci bez spojitosti s nějakou povinností jiné osoby.Závazkové právo upravuje vztahy, v nichž se jedná o práva a povinnosti mezi konkrétními osobami, mezi věřiteli a dlužníky

Témata, do kterých materiál patří