Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
11

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (65,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Marketing Je to způsob řízení podniku prostřednictvím trhu řídí se 2 základními podmínkami:1.)Zaměřuje se na zákazníka, na to, aby byly uspokojeny jeho potřeby. Chce být lepší než konkurence 2.)dosažení dlouhodobého a přiměřeného zisku Podniky vycházejí z koncepcí: výrobní koncepce – podniky se zaměřují na zdokonalování výrobního procesu a tím mohou vyrábět velké množství levných výrobků a prosazovat je na trhu za nižší ceny prodejní koncepce- Je schopnost získat a přesvědčit zákazníka, prodat produkt výrobková koncepce – považuje kvalitu produktu za nejpodstatnější marketingová koncepce- podnik vychází z potřeb zákazníků a podle nich utváří nástroje marketingu – PRODUKT, CENU, DISTRIBUCI A PROPAGACI Marketingový plán Produkt– budeme porovnávat náš produkt a také produkt konkurence, zjišťujeme si zde sortiment, obal, design a služby.U našeho produktu se navíc zaměřímena přednosti a nedostatky. Cena- sledujeme konkurenční nabídky, ceníky, katalogy, nebo i inzeráty. Info. si můžeme doplňovat na různých veletrzích, výstavách apod. U ceny se zaměříme nacenovou politiku.Cenová politika sleduje,jak jsou ceny uváděny ( s DPH, bez DPH), jak jsouposkytovány slevy. Vždy hledá cestu jak upoutat zákazníka. Spotřebitele- Sledujeme poptávku, kdy , kdo je naším zákazníkem, jaké výrobky chce nakupovat a co si může dovolit. Zjišťujeme také, kdo není naším zákazníkem a proč. Konkurence- Zjišťujeme, které podmínky nám konkurují a jaká 4P využívá Sestavení marketingového plánu – má 4 oblasti STAV TRHU SEGMENT TRHU ANALÝZA KONKURENCE ANALÝZA STAVU PODNIKU 1.Stav trhu-Zjišťujeme si okolnosti, které ovlivní naše počínání na trhu: tech. a technolo. pokrok legislativa hospodářská politika náboženská situace charakteristika obyvatelstva 2.Segment trhu- tzv.Cílové skupiny zákazníků Jsou to zákazníci, kteří mají podobné potřeby a mi jim naši nabídku přizpůsobíme 1. Nejprve se musíme rozhodnout, zda naším segmentem budetrh a.) spotřební – budeme nabízet především obyvatelstvu b.) trh organizací- budeme dodávat materiál, stroje a stavby → Po tomto rozhodnutívytipujeme segment podrobněji: věk, pohlaví, povolání (starší občané potřebují léky, mladší občané potřebují oblečení) sociální vrstva (vyšší vrstvy vyžadují úroveň komfortu) zeměpisná oblast (stát, města, apod.) 3. Analýza konkurence –nejvíce nás zajímá konkurence mezi srovnatelnými produkty- např. výrobci televizorů soutěží, který z nich bude mít vyšší kvalitu obrazu, nižší spotřebu energie apod. S analýzou také souvisípozice produktu, která udává místo mezi ostatními produkty, podnik dává najevo, v jaké roli chce být viděn avytváří své image. 4. Analýza stavu podniku – Odpovídá na otázky, jaké je poslání podniku a jaké jsou jeho cíle. Dále sledujeme slabé a silné stránky, poté také příležitosti a hrozby. Rozdělujeme to na 2 faktory: a.) Vnitřní faktory – Může je podnik svým jednáním ovlivnit, zvyšují nebo snižují hodnotu firmy b.) Vnější faktory- Nemůžeme je svým jednáním ovlivnit, nemůžeme je ani změnit SWOT ANALÝZA S – SILNÉ STRÁNKY PODNIKU- má nízké náklady, vysokou produktivitu práce, má podíl na trhu, je kvalitní, může mít různé patenty a licence -Platí zde pravidlo MAXI, zvyšují vnitřní hodnotu podniku W- SLABÉ STRÁNKY- mají vysoké N, nízkou produktivitu práce, nižší kvalitu, nemáme žádné patenty a licence -platí zde pravidlo MINI, snižují vnitřní hodnotu podniku O-PŘÍLEŽITOSTI- Patří do vnějších faktorů, nemůžeme je nijak ovlivnit, ale můžeme je identifikovat. Patří sem např. nové produkty, nové trhy (Rusko, Čína), nové způsoby prodeje (internet) T-HROZBY- patří do vnějších faktorů, nemůžeme je ovlivnit ,ale můžeme je identifikovat. Může nastat krize, větší konkurence, přírodní katastrofy, cenová válka, regulace trhu státem (clo, normy apod.) MARKETINGOVÁ STRATEGIE Součástí marketingové plánu je také marketingová strategie, tzn., jakým způsobem budeme na trh působit a jak se vymezíme vůči konkurenci Stimulace trhu (poptávky) Při stimulaci trhu máme 2 strategie – ZVYŠOVÁNÍ SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ - úroveň služeb, vztahy s veřejností, jakost produktů PŘÍZNIVÉ CENY- Snažíme se snižovat N při výrobě, distribuce apod. Takový podnik se věnuje masové produkci. 2. Konkurence STRATEGIE VŮDCE TRHU- jaké produkty určují situaci na trh (Nokia) STRATEGIE ODVOZENÁ OD VŮDCE TRHU- Naše nabídka se inspiruje vůdcem trhu, snížíme si tím N na propagaci, výzkum aj. Naším cílem jeodlišit se od ostatních – snažíme se mítjinou nabídku než vůdce trhu tržní mezera- nalezneme oblast trhu, která není obsazena, je to dobrá příležitost být v něčem první. PRODUKT- má 4 úrovně úroveň ( jádro -uspokojení potřeb)- Pro jaký účel si zákazník produkt pořizuje (hodinky na měření času, mobil na volání) úroveň (způsob uspokojení potřeb)- je dána užitnými vlastnostmi produktu KVALITA- je to soubor vlastností, které musí produkt mít, aby plnil svou funkci DESIGN- je to soulad funkce a vzhledu STYL- soubor estetických vlastností (barva aj.) ZNAČKA- může být vyjádřena slovem, číslem. Odlišujeme ji od ostatního zboží, pokud má zboží značku je kvalitnější a je chráněn patentem. Má také vyšší cenu. Díky značce produkt lépe uvedeme na trh. OBAL- plní několik funkcí – chrání, upozorňuje zákazníky, informační, měl by být ekologický a ekonomický úroveň ( rozšíření možností produktu) – To jsou různé doplňky a vylepšení (např. délka záruky) úroveň (psychologické vnímání)- Jak náš produkt působí na zákazníka, důležitou roli tu hrajeImage, která ovlivní velikost prodeje ŽIVOTNÍ CYKLUS PRODUKTU Zavádění - produkt se poprvé objevuje na trhu - objem tržeb je velmi nízký a náklady jsou vysoké (výzkum, propagace aj.) - Cílem tétoetapy je získat zákazníky, zisk je zde nízký a prodej i ztrátový Růst - rostou tržby a roste zisk - zvyšuje se i poptávka, pořád vynakládáme N např. na propagaci - začíná se objevovat konkurence - cílemje zvyšovat prodej Zralost - Má dvě fázea.) dospělost – prodej stále roste, zisk pomalu stagnuje, poskytujeme slevy b.) nasycenost- Prodej zůstává na stejné úrovni, ale pak nám pomalu začín

Témata, do kterých materiál patří