Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Obchod a cestovní ruch

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18,13 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

OBCHOD A CESTOVNÍ RUCH Národní hospodářství souhrn hospodářských činností na určitém státním území, které produkují statky a službyčlení se na jednotlivá hospodářská odvětví: průmysl, energetika, zemědělství, lesní hospodářství, stavebnictví, doprava a spoje, obchod, cestovní ruch, peněžnictví a pojišťovnictví, zdravotnictví, školství, kultura, obrana a bezpečnost…je rozděleno na odvětví (rezorty), každé odvětví má svého ministra (zemědělství, lesnictví, těžební průmysl, stavebnictví, velkoobchod, maloobchod, hotely, restaurace, doprava, finanční služby, státní správa a obrana, zdravotní a sociální služby) a sektoryje to souhrn ekonomických činností, vzájemných vztahů, které vznikají mezi jednotlivými odvětvími výroby, rozdělování a spotřebyje vymezeno regiony Obchod Všechny výrobky v odvětvích národního hospodářství se dělí na spotřební předměty a kapitálové statkySpotřební předměty – osobní spotřeba (potraviny, oděvy, nábytek)Kapitálové statky – výrobní spotřeba (stroje, budovy…)Úlohou obchodu je organizovat výměnu zboží mezi výrobci a spotřebiteli prostřednictvím peněžních vztahů. Role– zabezpečit bezporuchovou výměnu zboží mezi výrobcem a spotřebitelem, ovlivňuje rozsah, strukturu, časové a místní rozložení výroby tak, aby bylo v souladu s požadavky výrobní a osobní spotřeby Funkce překlenovací – cesta od výrobce ke spotřebiteli (co nejrychlejší, co nejefektivnější)zbožová – spočívá v tom, aby byly velké série zboží přetvořeny podle potřeb spotřebitelůtržní – uskutečňuje se na základě nabídky a poptávky (reklama, přenos informací od zákazníka) Členění: podle území (vnitřní X zahraniční - dovoz X vývoz)podle vlastnictví (státní, družstevní, soukromé, obchodní společnosti)podle druhu činnosti Velkoobchod = výroba → velkoobchod → maloobchod → spotřebitel Funkce: překlenovací, pružné zásobování, široký sortiment, dohotovení zboží, doprava, rizika prodeje zákazníkovi, marketing, stimulace prodeje, poskytnutí obchodního úvěru (termín splatnosti faktury do 14 dnů) Činnosti: odběr a přejímka zboží, skladování zboží, úprava zboží, výdej a expedice Maloobchod – prodej konečnému spotřebiteli (prodej pultový, volným výběrem, samoobsluhou,…) Cestovní ruch – význam pro ekonomiku ČR dočasná změna místa pobytu člověka mimo trvalé bydliště v jeho volném čase za účelem rekreace, léčení a poznání.Zahrnuje poskytované služby k uspokojování potřeb účastníků. Společenské funkce:rozvoj osobnosti, obnova fyzické a duševní síly, využívá volný čas Ekonomické funkce: jedno z největších světových ekonomických odvětví, největším tvůrcem pracovních míst, do státního rozpočtu přispívá nemalou částí v podobě daně - daň z přidané hodnoty, daň z příjmů právnických osob a daň spotřební, posiluje platební bilanci a životní úroveň Vývoj cestovního ruchu v ČR začal se rozvíjet po roce 1989 - uvolnění hraniczvyšuje růst HDP Památky UNESCO Praha, Telč, Český Krumlov, Žďár nad Sázavou – kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, Kutná Hora – Chrám sv. Barbory, Lednicko-valtický areál, Kroměříž – zámek a zahrady, Holašovice, Litomyšl, Olomouc – sloup Nejsvětější trojice, Brno – Bila Tugendhat, Třebíč – židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa Památky Praha Katedrála sv. Víta, Bazilika Sv. Jiří, Kostel Všech svatých,Staronová synagoga, Starý židovský hřbitovKarolinum, Národní divadlo, Národní muzeum, Klementinum, RudolfinumLetohrádek královny Anny, Karlův most, Staroměstská radnice, Novoměstská radnice, Obecní dům, Staroměstské náměstí CR členíme: Podle náplně – rekreace, poznání, léčeníPodle území – domácí CR, zahraniční CRPodle vztahu k NH – aktivní, pasivníPodle doby trvání – krátkodobý, dlouhodobýPodle způsobu zabezpečení – organizovaný, neorganizovaný Měnový kurz cena jedné měny vyjádřená v jednotkách měny jiné, obvykle se udává jako podíl domácí měny ku měně zahraničníjedním z vlivů, který působí na zahraniční obchodnezůstává neměnný, ale kolísá v závislosti na poptávce a nabídce jednotlivých měn a často bývá ovlivněn i stavem ekonomiky nebo politickými změnamidepreciace – musíme za cizí měnu platit stále víceapretace – když se pro nás nákup měny stává levnějšímůže se stát, že ČNB změní oficiálně stanovený kurz, pak se jedná o devalvaci (pokud se cena cizí měny zvýší) nebo o revalvaci (když se cena cizí změny sníží) Dopad změny kurzu na cestovní kanceláře Pokud je devalvace měny cestovní kancelář tomu předchází tak, že se pojistí tím, že si dá do všeobecných podmínek to, že pokud bude devalvace, mají právo chtít po zákazníkovi víc. (Např. 2%) Tudíž CK nikdy neprodělá. Hospodářský růst Proces, kterým se zvyšuje schopnost národního hospodářství vyrábět statky a služby. Růst může být nerovnoměrný, vyjadřuje se pomocí HDP, vede ke zvyšování kvality života. Jedná se o míru využití ekonomických zdrojů. Zdroje hospodářského růstu Přírůstek nabídky pracovních sil ze zahraničí (Ukrajinci) a fyzického kapitálu (motivace), technický pokrok (stroje), řízení a organizace výroby, podpora investic firem Hospodářský růst je výsledkem působení mnoha faktorů: Přírodní zdroje – půda, pozemky, lesy… Úroveň práce – zaměstnavatelé, pracovní síla… Výše kapitálu Odpověď na otázku: může růst obchodu ovlivňovat růst národního hospodářství? MŮŽE Kupní smlouva je soukromoprávní smlouva, při které vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenuuzavírá se mezi kupujícím a prodávajícím Její části: Smluvní strany – prodávající, kupujícíPředmět plnění - přesně vymezený druh zboží, případně stanovený počet kusůKupní cena – cena, termín zaplaceníDoba plnění – dokdy je prodávající povinen zboží dodatVšeobecné dodací podmínky – způsob dodání zboží (místo a přesná adresa plnění), způsob zaplacení, situace porušení smlouvyZáruka – záruční podmínkySmluvní pokuta, úroky z prodlení

Témata, do kterých materiál patří