Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Otevřená ekonomika

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (44,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Otevřená ekonomika – Mezinárodní obchod, absolutní a komparativní výhody, mezinárodní pohyb kapitálu, měnový kurz a jeho determinanty, platební bilance a zahraniční dluh Mezinárodní obchod = směna zboží či služeb různých subjektů určitého státu v rámci celého světového hospodářství. Míru zapojení státu (jeho ekonomiky) do mezinárodního obchodu označujeme jako otevřenost ekonomiky nebo uzavřenost ekonomiky. Míru otevřenosti ekonomiky je možné nejlépe vyjádřit jako podíl vývozu a dovozu (obratu ZO) na GNP v %. Základem teorie mezinárodního obchodu je existence absolutních a komparativních výhod. Absolutní výhody Teorie absolutních výhod říká, že by se země měla specializovat na takový druh výroby, v němž je nejlepší – tzn. nejproduktivnější. Pokud budeme sledovat počet kusů vyrobených za jednotku času, bude mít absolutní výhodu ta země, která vyrobí více. Pokud budeme sledovat čas potřebný k výrobě jednoho kusu, bude mít absolutní výhodu ta země, která daný statek vyrobí rychleji. Komparativní výhody Teorie komparativních výhod říká, že mezinárodní obchod je výhodný i v případě, že země nerealizuje žádnou absolutní výhodu. V tomto případě sledujeme náklady obětované příležitosti. Platí zde stejné předpoklady jako u teorie absolutních výhod. V případě komparativních výhod porovnáváme, kolika kusů výrobku 2 se musí země vzdát pro výrobu dodatečného kusu výrobku 1. Sledujeme tedy hodnoty v rámci jedné země. Mezinárodní pohyb kapitálu Mezinárodní pohyb kapitálu představuje změnu pohledávek a závazků rezidentů dané ekonomiky vůči zahraničí. Jedná se zejména o přesuny peněžních fondů (hotovost, bankovní depozita), přesuny CP (akcií, obligací) a poskytování nebo splácení úvěrů. Měnový kurz Nominální měnový kurz je vlastně cena měny vyjádřená v jiné měně, respektive měnách. Měnový kurz zapisujeme jako bilaterální kurz, což je jedna měna vůči jedné jiné zahraniční měně. Je to zápis měnového kurzu, se kterým se v Čechách setkáváme nejčastěji. Jedná se například o následující zápis: 27,44 CZK/EUR. Můžeme se setkat i s termínem efektivní kurz, což je vyjádření kurzu měny vůči souboru neboli koši zahraničních měn. Košem zahraničních měn mohou být například SDR – zvláštní práva čerpání. Dále rozlišujeme kurzy promptní neboli okamžité a kurzy termínované – dohodnuté smluvně předem. Hovoříme-li o valutách, jedná se o hotovostní směnu měn, hovoříme-li o devizách, jedná se o bezhotovostní směnu měn. Směnárny stanovují jiné směnné kurzy pro devizy a valuty. Determinanty měnového kurzu Parita kupní síly Teorie parity kupní síly vychází z následujících předpokladů: Volný obchod mezi zeměmi Nulové dopravní náklady Nulové náklady na získávání informací Nulové časové náklady Zákon jediné ceny Zákon jediné ceny je nejjednodušší formou teorie parity kupní síly. Zákon jediné ceny říká, že stejný výrobek by měl v domácí zemi stát stejně jako v zahraničí, pokud jeho cenu přepočteme na společnou měnu. Absolutní verze teorie parity kupní síly Absolutní verze teorie parity kupní síly říká, že měnový kurz by měl být na takové úrovni, aby vnitřní kupní síla obou měn byla shodná s jejich vnější kupní silou. To znamená, že částka v korunách, kterou domácnost zaplatí za 1 spotřebitelský koš, musí po vynásobení měnovým kurzem stačit na zakoupení identického spotřebního koše v zahraničí. Relativní verze teorie parity kupní síly Říká, jak by se měl změnit měnový kurz za určité období, aby relativní odchylka měnového kurzu od kurzu podle parity kupní síly zůstala zachována. Parita úrokových sazeb se snaží vysvětlit krátkodobé výkyvy měnových kurzů. Základní předpoklady teorie parity úrokových sazeb jsou: Domácí a zahraniční aktiva jsou stejně likvidní Domácí a zahraniční aktiva jsou stejně riziková Investoři preferují investice v té které zemi pouze z hlediska zisku Domácí a zahraniční aktiva se mohou lišit pouze svými výnosy Nekrytá parita úrokových sazeb Pokud se investor rozhodne investovat v zahraničí, nezajímá ho pouze rozdíl domácí a zahraniční úrokové míry, ale také předpokládaný vývoj měnového kurzu Nekrytá parita úrokových sazeb znamená, že se investor nijak nezajišťuje proti pohybu měnového kurzu. Krytá parita úrokových sazeb Krytá parita úrokových sazeb znamená, že se investor zajišťuje proti pohybu měnového kurzu. Tzn., že dopředu ví, za jak vysoký kurz bude směňovat investici zpět na domácí měnu. Platební bilance Udává přehled všech ekonomických transakcí mezi domácími a zahraničními subjekty. Na základě společných znaků třídíme položky do ní zaznamenávané do několika základních skupin: zboží, služby, důchody, transfery, dlouhodobý kapitál, krátkodobý kapitál, devizové rezervy. Pohyby těchto položek sledujeme prostřednictvím jednotlivých účtů platební bilance. Platební bilance je vždy vyrovnaná. Její jednotlivé účty však mohou být přebytkové nebo deficitní. Platební bilance má horizontální a vertikální strukturu Zahraniční dluh Roste-li zahraniční dluh (dluh domácích soukromých firem vůči zahraničním soukromým firmám) domácí měna apreciuje (na BÚ vzniká schodek). Klesá-li zahraniční dluh domácí měna depreciuje (na BÚ vzniká přebytek).

Témata, do kterých materiál patří