Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Evropská unie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16,95 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Evropská unie Mezinárodní společenství, které od posledního rozšíření v roce 2013 tvoří 28 členských zemí (přibližně 7,5 % světové populace)Vytvořena v roce 1992 na základě Smlouvy o Evropské unii, známější pod názvem Maastrichtská smlouvaMezi základní principy patří přenesení některých pravomocí národních států na Evropská společenstvíJejí způsob rozhodování je ve světovém měřítku unikátní Historie vzniku Snaha o prevenci hrůz 2. sv. v.V dubnu 1951 uzavřelo 6 západoevropských států Pařížskou smlouvu, která založila Evropské společenství uhlí a oceliVstoupila v platnost v roce 1952Uhlí a ocel byly považovány za hlavní strategické suroviny té dobyZakladatelské země byly Německo, Francie, Itálie, Belgie, Lucembursko a Nizozemí1957 vzniká EHS (evropské hospodářské společenství) a EURATOM (evropské společenství pro atomovou energii)Důvody vzniku EHS Ekonomický rozvoj, růst zaměstnanosti a životní úrovně Kontrola průmyslových odvětví Protiváha USA Jednotlivé státy měly i své specifické důvody1967 na základě slučovací smlouvy ESUO, EHS a EURATOM dochází ke sloučení orgánů, kdy vznikla Evropská společenství (Spojené království, Irsko, Dánsko, Řecko, Španělsko, Portugalsko)1987 Jednotný evropský akt, jehož východiskem byla Bíla kniha Komise specifikující přibližně 300 opatření směřujících k zajištění jednotného vnitřního trhu, znamenal změnu strategie a přístupu k harmonizaci práva1995 vstoupila v platnost Schengenská dohoda o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích1993 nabyla platnost maastrichtská dohoda – oficiálně zavedla pojem Evropská unie pro zastřešení tří SpolečenstvíByla v ní vytyčena pravidla hospodářské unie, došlo k rozhodnutí o zavedení euraKonvergenční kritéria (pro státy, co chtěli vstoupit do EU) Míra inflace nesmí překročit 1,5 % nad průměr 3. míry inflace tří nejlepších států EU Celková zadluženost státu nesmí překročit 60 % HDP země Roční schodek veřejných rozpočtů nesmí překročit 3 % HDP země Úroková míra se nesmí odchylovat o více než 2 % od průměrné úrokové míry tří nejlepších států EU Země musí 2 roky před vstupem prokázat měnovou stabilitu1997 uzavřena Amsterodamská smlouva1998 založena Evropská banka1999 byla připravena Lisabonská smlouva (maastrichtská smlouva, amsterodamská smlouva a smlouva z Nice)Evropské společenství přestalo existovat, jeho právním nástupcem je EU Státy EU (28 států) 1952 – Belgie, Nizozemsko, Lucembursko, Francie, Itálie a Německo 1973 – VB, Irsko, Dánsko 1981 – Řecko 1986 – Španělsko, Portugalsko 1995 – Finsko, Švédsko, Rakousko 2004 – ČR, Polsko, Litva, Lotyšsko, Slovensko, Malta, Kypr, Maďarsko, Slovinsko, Estonsko 2007 – Bulharsko, Rumunsko 2013 – Chorvatsko 2014 – Albánie, Island, Makedonie, Černá Hora, Srbsko a Turecko Ne ve všech státech se platí eurem Velká Británie, Švédsko, Dánsko, ČR, Chorvatsko, Bulharsko, Litva, Maďarsko, Polsko, Rumunsko Rozpočet EU Každý členský stát odvádí do společného rozpočtu 1 % HDP, cla vybíraná na vnějších hranicích EU a část odvodů daně z přidané hodnoty Orgány EU Evropská komise Nejvyšší výkonný orgán Hlavním úkolem je navrhování právních přepisů a kontrola jejich dodržování v členských státech Štefan Füle – evropský komisař za ČRRada EU Složena z ministrů vlád všech členských států Zastupuje členské státy a prosazuje jejich zájmyEvropský parlament Tvoří jej více než 700 poslanců volených přímo občany členských států Vyjadřuje zájmy občanů Ve spolupráci s Radou vypracovává, upravuje a přijímá evropské zákony Hájí lidská práva Kontroluje činnost komiseEvropská rada Nejvyšší politický orgán Nejvyšší představitelé členských států Určuje základní zásady pro vývoj politiky EU Předseda rady je polský expremiér Donald Tusk Nemá vlastní legislativní pravomoci, dává jen podněty k řešeníEvropská centrální banka Musela vzniknou, aby byl technicky možný přechod na euro Odpovídá za evropskou měnovou politiku Převzala většinu kompetencí za národní bankyEvropský účetní dvůr Kontroluje hospodaření EU Ekonomická integrace Federalistická – státy se sjednotí nejdříve politicky a ekonomická integrace následujeFunkcionalistická – státy se propojují nejdříve ekonomickými vazbami, až potom politicky Stupně mezinárodní integracePásmo volného obchodu – dochází k odstranění cel mezi státyCelní unie – odstraněna cla + celní politika vůči třetím zemímSpolečný trh – pásmo volného obchodu + celní unie + volný pohyb výrobních faktorůHospodářská unie – dochází k harmonizaci ekonomikÚplná ekonomická unie – integrace a společná měna Mezinárodní měnový fond Založen v roce 194529 zakládajících členů a tehdejší ČeskoslovenskoHlavním úkolem je poskytování finančních prostředků v případě krátkodobých potížíOrgány Rada guvernérů (základní orgán) Prozatimní výbor Rozvojový výbor Světová banka Úzce spolupracuje s Mezinárodním měnovým fondemPůjčuje na dlouhou dobu 15-20 let Právní ochrana v EU Soudní dvůr EU Nejvyšší soud v záležitostech unie Každý členský stát do něj jmenuje jednoho soudce Hlavním úkolem je sjednocovat judikaturu EU a jejich členských států Rozhoduje o žalobách, které mu podávají orgány Unie nebo členské státy Působí také jako odvolací soudTribunál Rozhoduje o žalobách podávaných jednotlivými právnickými nebo fyzickými osobami Proti jeho rozhodnutí lze podat odvolání k Evropskému soudnímu dvoruSoud pro veřejnou službu Má sedm soudců Rozhoduje o pracovněprávních žalobách zaměstnanců orgánů EU Proti jeho rozhodnutí lze podat odvolání k TribunáluEvropský veřejný ochránce práv Ombudsman Přijímá stížnosti od občanů EU Vyšetřuje tyto stížnosti Je oprávněn konat šetření i z vlastní iniciativy

Témata, do kterých materiál patří