Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Společenská smlouva o založení obchodní společnosti s ručením omezeným

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (38,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Společenská smlouva o založení obchodní společnosti s ručením omezeným Zakladateli jsou: 1. Jméno Příjmení, stav, Ulice č.p., Město, JPXXXXXX, r.č.XXXXXX/XXXX 2. Jméno Příjmení, stav, Ulice č.p., Město, JPXXXXXX, r.č.XXXXXX/XXXX Zakladatelé, oba plně způsobilí k právním úkonům a bezúhonní, se rozhodli po dobrém uvážení, svobodně a vážně založit ke své podnikatelské činnosti obchodní společnost s ručením omezeným, o které ustanovují. I. 1. Obchodní jméno (firma) zní: COPY CENTRUM s.r.o (dále jen společnost) 2. Sídlo společnosti je: Komenského 755, Týn nad Vltavou, 37501 3. Předmětem činnosti společnosti je: kopírování, tisk, potisk a rozmnožování dokumentů 4. Den vzniku společnosti je den, v němž bude společnost zapsána do obchodního rejstříku. II. Statutárním orgánem, který jedná za společnost navenek, jsou zakladatelé jako jednatelé. Rozhodnutí, o němž by se oba nedohodli je neplatné. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. Za společnost se podepisuje tak, že k nadepsanému, natištěnému nebo jinak vyznačenému obchodnímu názvu společnosti připojí své podpisy oba zakladatelé – jednatelé Pouze v běžných záležitostech v rámci obvyklého hospodaření může jménem společnosti platně rozhodovat a podepisovat při nepřítomnosti druhého jeden z jednatelů sám. O takovém rozhodnutí a podpisu musí při nejbližší příležitosti informovat druhého jednatele. III. Majetek, hospodaření Majetkem společnosti při jejím založení je její základní jmění ve výši 200000 Kč vytvořené peněžními vklady zakladatelů. Každý zakladatel vkládá do společnosti 100000 Kč. Vložené peníze nepocházejí z majetku v bezpodílovém spoluvlastnictví manželů, ale oba vkládají do společnosti peníze pouze z majetku v patřícího výlučně jim. Majetkem společnosti se dále stanou všechny movité i nemovité věci, které společnost později získá a které budou se souhlasem obou jednatelů zapsány do inventáře společnosti IV. Členské a pracovní vztahy Společnost může usnesením valné hromady přijímat nové společníky, kteří prohlásí, že vnášejí do společnosti vklad v dohodnuté výši (jeden společník minimálně 20000 Kč) a že přistupují k této společenské smlouvě. Prohlášení se připojí ke společenské smlouvě jako její součást. Ze společnosti nelze vystoupit, společník však může převést svůj podíl na jiného. Změna uskutečněná převodem podílu se provádí písemně a doklad o tom se připojuje ke společenské smlouvě Společník se může podílet na činnosti společnosti také svou prací. Za práci bude odměňován podnikatelskou odměnou, jejíž výši stanový valná hromada. Podle potřeby bude společnost zaměstnávat zaměstnance, kteří nejsou členy společnosti. Tito zaměstnanci se nepodílejí na rozdělení zisku a na úhradě ztráty z hospodaření společnosti. Zakládající společníci jsou povinni plně se účastnit činnosti společnosti svou prací. Za tím účelem se vzájemně dohodnou o potřebných náležitostech, zejména o druhu a dělbě práce, o pracovní době a o odměňování své práce. Pokud se společníci o některých záležitostech nedohodnou jinak, použije se pro posuzování jejich práce v obchodní společnosti analogicky obecných ustanoveních pracovního práva. V. Zánik společnosti Společnost může být zrušena rozhodnutím valné hromady. Dojde-li mezi společníky k nepřekonatelným trvalým rozporům při správě a řízení společnosti, může na návrh některého z nich rozhodnout o zániku společnosti soud. Společnost může zaniknout i jinými způsoby stanovenými zákonem Nedojde-li při zrušení společnosti k převodu jejího jmění na právního nástupce, provede se její likvidace. Po skončení likvidace a úhradě všech závazků se zbylý majetek společnosti rozdělí mezi společníky podle poměru výše jejich splacených vkladů. Nepostačí-li majetek zrušené společnosti k uspokojení všech pohledávek jejích věřitelů, uspokojí se v pořadí a v poměrné výši podle obecných právních přepisů. V Týně nad Vltavou dne 15.10.2002 …….……………………..…………………………………… Podpis zakladatelePodpis zakladatele Podpisové vzory Podle společenské smlouvy ze dne 15.10.2002 o založení obchodní společnosti COPY CENTRUM s.r.o se sídlem v Týně nad Vltavou, Komenského 755 budeme za tuto společnost jako její statutární orgán společně jednat podepisovat. V běžných záležitostech v rámci obvyklého hospodaření postačí k platnosti právního úkonu i podpis jednoho z nás. Osvědčujeme, že za uvedenou obchodní společnost budeme podepisovat tak, že k nadepsanému, natištěnému nebo jinak vyznačenému obchodnímu jménu společnosti připojíme své podpisy v této podobě: (jméno a příjmení napsané strojem)vlastnoruční podpis Pavel MAREK Radek MAŠEK V Týně nad Vltavou dne 15.10.2002

Témata, do kterých materiál patří