Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Společenská smlouva o založení společnosti s ručením omezeným

RTF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (95,53 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu RTF.

Společenská smlouva o založení společnosti s ručením omezeným l. Níže označeni společnicí uzavřeli dnešního dne,měsíce a roku tuto společenskou smlouvu,na jejímž základě zakládají podle ust. §105a násl.obch.zák.společnost s ručením omezeným a podpisem této smlouvy upravuji své vzájemné vztahy při společné podnikatelské činnosti. 2.Společníci 1)Pavlásek Petr,r.č..XXXXXX/XXXX;bytem Týn nad Vltavou,U Lípy474,PSČ37501 2)Ivan Konečný;r.č.XXXXXX/XXXX;bytem Praha l,Skovaná516 3.Název společnosti a sídlo Název společnosti:TNVELEKTRO,s.r.o. Sídlo společnosti:Týn nad Vltavou,Sokolská8,PSČ37501 4.Předmět podnikání Specializovaný maloobchod s elektrickými přístroji pro domácnost. 5.Trvání společnosti Společnost se zakládá na dobu neurčitou. 6.Základní jmění 6.1.Základní jmění společnosti je tvořeno nepeněžitými vklady společníků a činí Kč145.000,slovy:jednostočtyřicetpět tisíc korun českých. 6.2.Petr Pavlásek vkládá do společnosti počítačovou sestavu zahrnující osobní počítač TESCO PC4865X125,tiskárnu CITIZEN r.v.1995,v.č.88452klávesnici a monitor ADI Microscan,v.č.1244255610,jejíž hodnota činí Kč35.300,-a na vklad Petra Pavláska se započítává částkou Kč35.000,--slovy třicetpěttisic korun českých,dále pak osobní automobil Favorit r.v.1995jehož cena činí Kč52.000,- Ivan Konečný vkládá do společnosti počítačovou sestavu zahrnující osobní počítač PC AT486HDD540MB,tiskárnu EPSON LQ570,v.č.845079396,klávesnici a monitor PV-448,v.č.R48b250795B,jejíž hodnota činí Kč58.300,-a na vklad Ivana Konečného se započítává částkou Kč58.000,--slovy:padesátosmtisíc korun českých 6.3.Oceněni movitých věci,které tvoří vklady společníků vychází ze znaleckého posudku č.2216ze dne2.10.2004,soudního znalce JUDr.Josef Venuš,bytem Záhoří9. 6.4.Společníci se zavazuji,že movité věci,které tvoří jejich vklady odevzdají správci vkladů nejpozději do3dnů od podpisu této smlouvy. 7.Správce vkladů Správcem vkladů je touto společenskou smlouvou určen p.Petr Pavlásek.Ten je povinen zřídit účet společnosti u peněžního ústavu a převzít od jednotlivých společníků jejich nepeněžité vklady a vydat jim o tam potvrzení. 8.Obchodní podíl Poměrem vkladů společníků k základnímu jmění společnosti je určen obchodní podíl každého společníka,který představuje práva a povinnosti společníka a jim odpovídající účast na společnosti za trvání společnosti i míru společníka na čistém obchodním jmění společnosti. 9.Práva a povinnosti společníků Společník má právo být informován o činnosti společnosti účetní uzávěrkou a výroční zprávou o hospodařenib)na podíl té části zisku,kterou určí valná hromada k rozdělení mezi společníkynahlížet do veškerých dokladů společnosti,převést svůj obchodní podíl za podmínek této smlouvy na jinou osobuna vypořádací podíl při zániku jeho účasti ve společnosti za trváni společnostina podíl na likvidačním zůstatku společnosti při její likvidaci bez právního nástupce. 10.Povinnosti společníků l)a)dodržovat ustanoveni této smlouvy b)podílet se za podmínek této smlouvy na případné ztrátě společnosti c)plníc usneseni a rozhodnuti valné hromady d)zachovávat mlčenlivost o obchodních a firemních záležitostech ke třetím osobám 2)Společníci zároveň prohlašuji,že ve smyslu ust. §136obch,zák.nebudou podnikat v oborech,které souvisí s podnikatelskou činnosti společnosti bez písemného souhlasu společnosti,který může být dán pouze ke konkrétní podnikatelské činnosti společníka mimo společnost vždy k jednotlivému případu.Nebude-li dán písemný souhlas společnosti k tomuto konkurenčnímu jednáni,odpovídá dotčený společník při porušeni shora uvedeného ujednáni společnosti podle §65obch.zák. 11.Důsledky porušení povinností Dojde-li k porušení povinností vyplývajících ze společenské smlouvy nebo ze zákona,může se dotčený společník domáhat nápravy rozhodnutím valné hromady,popřípadě může navrhnout,aby soud zrušil jeho účast ve společnosti ve smyslu §148obch.zák.. 12.Nakládáni s obchodním podílem 12.1.Obchodní podíl může společník smlouvou převést na druhého společníka nebo i na jinou osobu se souhlasem valné hromady.Společníci mafii přednostní právo na převzetí obchodního podílu společníka v poměru k výši svých dosavadních vkladů.Toto právo jsou povinni využít nejpozději do30dnů ode dne,kdy jim bylo některým ze společníků písemně sděleno,že hodlá svůj obchodní podíl převést. 12.2.Obchodní podíl může být rozdělen za účelem převodu na jiného společníka či třetí osoby.12.3.-Obchodní podíly společníků jsou následující:. Petr Pavlásek60,00% Ivan Konečný40,00% 13.Zvýšení základního jmění 13.1.-Základní jmění lze zvýšit jen na základě rozhodnuti valné hromady,a to převzetím závazku k novému vkladupřevodem majetku společnosti,který převyšuje základní jmění tak,že dojde ke zvýšení vkladu každého společníka v poměru odpovídajícímu jejich dosavadním vkladům. 13.2.Dosavadní společníci mají v poměru podle velikostí jejich obchodních podílů přednostní právo na převzetí závazku k novému vkladu.Toto právo musí uplatnit do30dnů ode dne,kdy valná hromada rozhodla o zvýšení základního jmění. 14.Sníženi základního jmění 14.l.Základní jmění společnosti se může snížit na základě rozhodnutí valné hromady za účelem kryti ztrát společnosti,nebo při zániku účasti společníka ve společnosti,pokud jeho podíl nepřešel nebo nebyl převeden na jiného. 14.2.-Při rozhodování o snížení základního jmění společnosti se snižují poměrně vklady všech společníků,pokud se základní jmění nesnižuje zánikem účasti některého ze společníků a jeho obchodní podíl nepřešel na jiné osoby. 14.3.-Základní jmění nesmí poklesnout pod hranící požadovanou zákonem. 15.Splatnost peněžitých a nepeněžitých vkladů Další peněžité vklady do společnosti musí být zaplaceny ve dvou splátkách,a to do30dnů ode dne převzetí závazku k novému vkladu60%vkladu,zbývajících40%do tři měsíců od uvedeného data.Nepeněžité vklady musí být předány správci vkladu před zápisem do obchodního rejstříku. 16.Orgány společnosti Orgány společnosti jsou A/Valná hromada B/Jednatelé společnosti 17.Jednatelé společnosti 18.1.-Jednatelé jsou st

Témata, do kterých materiál patří