Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Zakladní ekonomické pojmy

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (714,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

1. Základní ekonomické pojmy Potřeby Určité požadavky, které si člověk uvědomuje a při jejichž nesplnění má pocit nedostatku Potřeba = pocit nedostatku, který se snažíme odstranit Struktura potřeb Hmotné – potřeba mít a užívat věci Nehmotné – potřeba znalostí a dovedností Další členění potřeb Biologické – kyslík, … Kulturní – cestování, kino, … Individuální – potřeby jednotlivce Společenské – potřeby určité skupiny lidí Současné – potřeba v přítomném čase Budoucí – potřeba v budoucnosti Hlavní – počítač, fotoaparát, … Doplňkové – potřeby, které jsou vyvolány hlavní potřebou (myš, klávesnice, …) Zbytné – potřeby, bez kterých se obejdeme Nezbytné – vzduch, jídlo, pití, … Potřeby hýbou všemi lidmi a nutí je, zabývat se jejich uspokojováním. Teorie potřeb: Abraham Maslow – vyjádřil vztah potřeby a motivace, sestavilpyramidu potřeb Jsou ovlivňovány celou řadou faktorů: podstatou člověka – jako jedinečné bytosti (rozdíly v potřebách-věk, vzdělání,…) vlivy okolí a společnosti – vyspělost ekonomiky, životní prostředí, volný čas, … Uspokojování potřeb Statky – produkty práce nebo přírody, které uspokojují lidské potřeby Služby – cizí činnosti, které uspokojují lidské potřeby Statky Členění statků: Podle způsobu jejich dosažení Ekonomické – vznikají hospodářskou činností (potraviny, domy, …) Volné – součástí přírody, volně k dispozici (vzduch, čistá voda, bylinky, …) Podle podstaty: Hmotné – věci Nehmotné – duševní výtvor, znalost, dovednost, vlastnost Podle účelu použití: Kapitálové – k výrobní spotřebě, člení se: dlouhodobý majetek a oběžný majetek Spotřební – ke konečné spotřebě, člení se: dlouhodobé potřeby a jednorázové potřeby Podle pohyblivosti: Nemovité – stavby spojené se zemí pevným základem Movité – všechny statky, které lze přenést z místa na místo Služby Členění služeb: Věcné (hmotné) – cizí činnosti, které obnovují nebo zlepšují hmotné statky Osobní (nehmotné) – cizí činnosti, které působí přímo na naši osobu Placené – většina služeb (kadeřnice, …) Neplacené – informace, zdravotnictví, státní škola Spotřeba a životní úroveň Spotřeba Konečná – užití statků spotřebních, ale i služeb s cílem uspokojení potřeb, spotřeba kapitálových statků Výrobní – statky a služby teprve vznikají Členění spotřeby: Dlesféry – výrobní, nevýrobní Dlesubjektu – hrazena z peněz jednotlivce - individuální společenská – hrazená z peněz státu Dlečasu –jednorázová – okamžitě spotřebována postupná – statek se spotřebovává delší dobu Životní úroveň Kromě spotřeby statků a služeb zahrnuje i další faktory: Úroveň bydlení Délka volného času Sociální jistoty Životní prostředí Složky životní úrovně: Kolik statků a služeb obyvatelstvo spotřebuje a v jaké kvalitě Kolik tzv. veřejných statků a služeb je obyvatelstvu poskytováno a v jaké kvalitě Úroveň životních podmínek – životní prostředí, volný čas, sociální jistoty, … Veřejné statky a služby Poskytuje je stát, prostředky z daní, bezplatné Reálná mzda Nepřímým ukazatelem životní úrovně, je výše reálné mzdy Mzda porovnaná s cenami na trhu Kupní síla peněz – množství statků a služeb, které lze za nominální mzdu pořídit Nominální mzda – množství peněz, které zaměstnanci dostanou za práci Výroba Hospodářská činnost, při které vznikají statky a služby Ovlivňována spotřebou, ovlivňuje spotřebu Lze spotřebovat jen to, co již bylo vyrobeno Výrobní faktory (činitelé) Práce lidská činnost, pracovní síla – k vykonávání práce – mzda Přírodní zdroje půda, vzduch, vítr, voda, lesy, … Kapitál kapitálové statky, výsledkem lidské práce, v podniku – majetek Práce Činnosti výkonné (uklízení) Činnosti řídící (vedení lidí) Kvalifikovaná – právník Nekvalifikovaná – brigádník Produktivní – výsledek = materiální produkt nebo věcná služba Neproduktivní – výsledek = nápady, myšlenky, osobní služba Dělba práce =rozdělení pracovních činností mezi jednotlivce a skupiny lidí Umožňuje specializaci, předpokládá kooperaci Specializace =zaměření jednotlivců nebo skupin lidí na určitý druh práce, popř. na určité operace a úkony Kooperace =spolupráce při vytváření statků a služeb Přírodní zdroje Půda – ten, kdo půdu vlastní, má určité „výsadní“ postavení vůči nevlastníkům půdy Cena půdy = pozemková renta Kapitál = peníze všechny kapitálové statky, které slouží k hospodářské činnosti Vstup Výstup (výrobní zdroje) (výrobek, věcná služba) Finanční kapitál – peníze Reálný kapitál – majetek podniku (dlouhodobý, oběžný) Cenou kapitálu – úrok nebo zisk Zisk – cena kapitálu při podnikání Úrok – při vložení do banky zisk > úrok Hospodářský proces Výroba Rozdělování Směna (oběh) Spotřeba (konečná spotřeba) Výroba Dochází k tzv. výrobní spotřebě Výrobní faktory Přetváříme přírodu na statky a služby Rozdělování Pracující člověk chce mzdu – podnik chce podíl na výrobě Tržní vztahy Mzda – vzniká na trhu pracovní síly Ten kdo získal peníze – odvést část do státního rozpočtu (daně, pojištění, …) = přerozdělování Směna Všechny činnosti, které se uskuteční po ukončení výroby až do předání výrobku spotřebiteli (doprava, skladování, …) Proces, kdy obchodníci hledají kupce Spotřeba Užití výrobků a služeb k uspokojování potřeb Hospodaření Způsob, jak nakládáme s prostředky, které máme k dispozici Efektivnost Efektivností měříme hospodaření Vztah mezi vynaloženými prostředky a vzniklým užitkem Produktivita práce = množství úkonů, které se provedou za určitou časovou jednotku Ukazatelé produktivity práce Hodnotové ukazatele – peněžní tržby : počet pracovníků = kolik tržeb připadá na jednoho pracovníka Naturální ukazatele množství prodaných/vyrobených výrobků : počet pracovníků = kolik naturálních jednotek připadá na 1 pracovníka Ukazatele pracnosti celkový počet normohodin : počet pracovníků Zdroje růstu produktivity práce Technický rozvoj Nová technika (lepší výrobní zařízení) Nová technologie (lepší výrobní postupy) Cíl – dokonalejší výrobek Dokonalejší organizace =uspořádání výrobních činitelů Dokonalejší využití pracovníků, rozmístění strojů, uspořádání toku materiálu Vyšší kvalifikace lidí = souhrn znalostí, dovedností a v

Témata, do kterých materiál patří