Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Daňová soustava - Nepřímé daně

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (21,79 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

DAŇOVÁ SOUSTAVA – NEPŘÍMÉ DANĚ = souhrn všech daní, které se vybírají na území ČR DAŇ = povinná peněžitá částka, kterou odvádí fyzická nebo právnická osoba prostřednictvím správce daně do veřejného rozpočtu → fiskální funkce - je nevratná -správce daně = veřejnosprávní subjekt - 14 krajských finančních úřadů - celní úřady - okresní správy, zdravotní pojišťovny DAŇOVÉ SUBJEKTY poplatník daně = FO nebo PO, které platba daně sníží disponibilní příjemplátce daně = FO nebo PO, která je ze zákona povinna odvést prostřednictvím správce daně daň do státního rozpočtu SYSTÉM DANÍ V ČR Přímé daně - jsou zdaněním příjmu nebo majetku poplatníka důchodovédaň z příjmu FOdaň z příjmu POv dani z příjmu integrována daň dědická a darovacímajetkovédaň z nemovitých věcídaň z nabytí nemovitostísilniční daňNepřímé daně - jsou zdaněním prodeje zboží - přiznává a odvádí je FÚ plátce této daně (prodávající, který prodal zboží) - daň je schována v konstrukci ceny produktu → platí ji nepřímo kupující (poplatník), ale nepodává žádné daňové přiznání a většinou ani nevnímá, že daň platí selektivní - týkají se pouze vybraných druhů výrobků spotřební daněenergetické daněuniversální - týkají se jakéhokoli zboží až na zákonem určené výjimky DPH - pro státní rozpočet jsou objemově významnější nepřímé daně (DPH a spotřební daň), třetí největší příjem má pak stát u daní z příjmu FO a PO DPH = nepřímá universální daň - upraveno zákonem o dani z přidané hodnoty → 235/2004 Sb. - postihuje téměř všechny produkty - spoluvytváří cenu výrobků a služeb - je vybírána při každém prodeji - DPH odvádí plátce této daně správci daně = finanční úřad Předmět (§2) prodej zboží nebo nemovitostí osobou povinnou k dani s místem plnění v tuzemskuposkytnutí služby plátcem DPH v tuzemskupořízení zboží z jiného členského státu EU za úplatu plátcem DPH - mezi plnění, která nejsou předmětem daně patří např. náhrada škody Osvobození od daně - kromě zdanitelných plnění může plátce poskytovat také osvobozená plnění (na výstupu se nezdaňují) - s nárokem na odpočet daně dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k danivývoz zboží do třetí země (mimo země EU)poskytnutí služby do třetí země (mimo země EU),… - bez nároku na odpočet daně poštovní službypojišťovací činnostivýchova a vzdělávání,… Plátce (§6) = FO nebo PO, která musí odvést DPH správci daně - registrují se u správce daně povinný - FO nebo PO, jejíž obrat překročil za posledních 12 po sobě jdoucích měsíců 1 mil. Kčdobrovolný - na vlastní žádost - nemusí vykazovat žádný obrat - nejčastější důvod - nakupuje od plátců a prodává plátcům Poplatník= FO nebo PO, která hradí DPH → nakupuje statky a služby od plátců DPH Základ daně = finanční částka, ze které se bude pomocí sazby daně daň počítat - cena bez daně - do základu pro výpočet DPH vstupuje spotřební daň Sazby daně (§47) = udává výši daňové povinnosti, může být určena % ze základu daně nebo pevnou částkou na měrnou jednotku základní sazba………………… 21% první snížená sazba........... 15% druhá snížená sazba…….…. 10% Způsob výpočtu daně výpočet zdola - základem daně je cena bez DPH - základ daně vynásobíme sazbou daně výpočet shora - základem daně je cena vč. DPH - k výpočtu použijeme koeficienty - sazba 21%............koeficient 0,1736 - sazba 15%............koeficient 0,1304 - sazba 10%............koeficient 0,0909 - cenu vč. DPH vynásobíme příslušným koeficientem Zdaňovací období = období, za které se daň stanovuje - zdaňovací období u DPH je měsíční - plátce si také může zvolit zdaňovací období čtvrtletní, pokud: jeho obrat za předchozí kalendářní rok nepřekročil obrat 10 mil. Kčnení nespolehlivým plátcem - termín platby daně je 25. den následujícího kalendářního měsíce Daňové doklady (§26-§35) - v souvislosti s DPH se vystavují daňové doklady - plátce je povinen vést si záznamy o základu daně, správné výši daně a přesně určit den daňové povinnosti - daňovým dokladem vznikne daňová povinnost v určitém čase a výši -dělení: běžný daňový doklad - bývá jím faktura - musí obsahovat tyto náležitosti (§29): označení kupujícího a prodávajícího vč. DIČ - v případě PO je základem DIČ IČ doplněné kódem CZ - v případě FO je základem DIČ RČ doplněné kódem CZ - přiděluje ho finanční úřad evidenční číslo dokladudatum vystavení dokladudatum uskutečnění zdanitelného plnění nebo datum přijetí platbyrozsah a předmět zdanitelného plnění - přesné označení zboží či služby jednotková cena bez danězáklad daně, sazba daně, výše daně zjednodušený daňový doklad (§30) - nemusí obsahovat některé náležitosti běžného daňového dokladu - např. údaje o kupujícím, datum vystavení dokladu → může uvést pouze celkovou částku vč. DPH a sazbu daně - lze ho vystavit, pouze pokud je celková částka do 10 tis. Kč - např. účtenka DPH na vstupu a na výstupu DPH na vstupu - daň, kterou zaplatí plátce při nákupu - vzniká mu nárok na odpočet daně DPH na výstupu - daň, kterou plátce při prodeji připočte k ceně výrobků či služeb - vzniká mu povinnost odvést daň - plátce je povinen daň na výstupu přiznat ke dni uskutečnění zdanitelného plnění - daňovou povinnost zjistíme rozdílem DPH na vstupu a DPH na výstupu Daňová povinnost = DPH na výstupu – DPH na vstupu - DPH na vstupu je vyšší než na výstupu →nadměrný odpočet - máme pohledávku za FÚ - DPH na vstupu je nižší než na výstupu →daňová povinnost - máme závazek vůči FÚ Vztahy mezi plátci a neplátci prodej plátcem plátci - prodávající připočte k ceně daň a kupující si daň na vstupu odečteprodej plátcem neplátci - prodávající připočte k ceně daň, ale kupující si nemůže odečíst daň na vstupu prodej neplátcem - prodávající nepřipočte k ceně daň a kupující nemá žádnou daň na vstupu → cena je konečná Daňové přiznání = uvádí částku, kterou plátce musí celkově správci daně odvést - termín pro podání daňového přiznání je stejný jako pro platbu daně a todo 25. dne po skončení zdaňovacího období - podáváme ho na finanční úřad -řádné - podané v termínu -opravné - po podání přiznání zjistíme, že jsme při vyplňování udělali chybu a ještě v termín

Témata, do kterých materiál patří