Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Marketingový výzkum

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (85,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Proces a metody marketingového výzkumu MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM (Marketing information system – MIS) Definice a složky MIS DEFINICE : Marketingový informační systém (MIS) zahrnuje pracovníky a informační technologie zajišťující shromažďování, třídění, analyzování, vyhodnocování a včasnou distribuci potřebných a přesných informací pro kvalitní marketingová rozhodnutí. SLOŽKY: Interní informační systém Marketingový zpravodajský systém Marketingový systém pro podporu rozhodování Marketingový výzkumný systém–marketingový výzkum 1. Interní informační systém Poskytuje data o minulém vývoji z operativní evidence (počty prodejů, objednávek, reklamace) měření marketingové produktivity (efektivnost reklamy, její náklady a výsledky) informace od obchodního personálu – skutečné požadavky zákazníků (červené auto vs. žluté auto) 2. Marketingový zpravodajský systém Poskytuje informace o očekávaném vývoji v okolí podniku (market. monitoring) co dělá konkurence, jaké má ceny, jak komunikuje se zákazníky, kde se informace získávají (odb. literatura, noviny, veletrhy, TV, rozhovory se zákazníky, info nakoupit od externích dodavatelů) kdo zajišťuje informace – vyškolení a motivovaní pracovníci firmy, motivovaní distributoři, zprostředkovatelé, poradní tým ze zákazníků, 3. Marketingový systém pro podporu rozhodování poskytuje podpůrné systémy pro rozhodování obsahují: databázi zákazníků, produktů aj., banku marketingových rozhodovacích modelů, banku statistických postupů. Př.: model CALLPLAN – pomáhá obchodním zástupcům určit, kolik hovorů je třeba učinit za určité období s každým perspektivním nebo současným zákazníkem – „normování činností“ 4. Marketingový výzkum Definovat pojetí marketingového výzkumu a vysvětlit jeho smysl a účel Popsat proces marketingového výzkumu, jeho jednotlivé etapy a fáze Charakterizovat metodiky a techniky sběru primárních a sekundárních informací, jejich výhody a omezení Vysvětlit základní principy tvorby dotazníků Charakterizovat přístupy k výzkumu trhu k deskripci trhu a k prognózování vývoje na trhu Poznat proces segmentace trhu a popsat metody deskripce a prognózování trhu marketingový výzkum trhu představuje: sběr, analýzu a zobecnění informací o trhu produktů sloužících k marketingovému rozhodování. Klíčové prvky systému představují: spotřebitel (zákazník), produkt (výrobek, služba), prostředí (konkurence, ekonomika, technický rozvoj, moderní trendy, …) Definice marketingového výzkumu Definice (P.Kotler) „Marketingový výzkum je systematicky prováděný sběr, úprava, zpracování, analýza, interpretace a prezentace informací, které slouží k identifikaci a řešení různých marketingových situací v podniku nebo organizaci.“ Způsoby uskutečňování marketingového výzkumu: Vlastními silami (velké společnosti) Externě (úkol pro market. agenturu) Kombinace Informace používané v marketingovém výzkumu A] a) Primární zdroje – musíme je zjistit, dosud nejsou publikovány b) Sekundární zdroje - informace již byly zjištěny a zpracovány pro jiný účel ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- B] a) Interní - přehledy o tržbách, údaje účetní evidence, rozbory hospodářské činnosti podniku, b) Externí - statistické ročenky a přehledy vydávané vládou, odborné časopisy a publikace, noviny. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C] a) Kvalitativní – cílem je zjistit důvody chování lidí, jejich příčiny a motivy b) Kvantitativní - postihnout reprezentativní a dostatečně velký vzorek jednotek Formy výzkumu průzkum od stolu - informace již byly zjištěny a zpracovány pro jiný účel výzkum v terénu (field research) - informace nejsou k dispozici, je nutné je nově pořídit na základě “styku s trhem” – mluví se o výzkumu v terénu Členění marketingového výzkumu Výzkum trhu – zabývá se zkoumáním trhu samotného, jeho umístěním, charakteristikou, analýzou, prognózováním vývoje apod. Výrobkový výzkum – zaměřuje se na hodnocení produktu spotřebitelem, tedy na jejich spokojenost s výrobky či službami, jak existujícími tak nově vnikajícími Výzkum propagace – snaha o nalezení nejvhodnějšího propagačního média, hodnocení účinnosti propagace Členění výzkumu trhu podletrhu (vnitřní - zahraniční; odbytový - nákupní), podleorientace (výrobek - zákazník - konkurence) z časovéhohlediska (retrospektivní, adspektivní, perspektivní) podlezaměřenívýzkumu na objekt či subjekt (demoskopický – ekoskopický) podlepoužitýchmetod Členění výzkumu podle účelu monitorovací výzkum – spočívá v permanentním shromažďování a analýze informací s cílem zajistit stálou informovanost o situaci na trhu explorační výzkum – požívá se za situace, kdy o problému, který má být zkoumán, není dostatek informací, jeho účelem je tedy správně marketingový problém pojmenovat deskriptivní výzkum – má za cíl poskytnout přesný obraz o některých aspektech tržního prostředí v určitém období, přesně popsat všechny jevy a procesy, které jsou relevantní pro marketingové rozhodování kauzální výzkum – zaměřuje se na zkoumání příčin určitých problémů Etapy marketingového výzkumu 1. Definování problému a výzkumných cílů (provádí firma nebo agentura, nutno přesně definovat problém) 2. Sestavení plánu výzkumu - projekt výzkumu (kdo, kdy, co, jak bude dělat) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Shromažďování informací 4. Zpracování informací (2 skupiny metod – statistické [určení četnosti výskytu sledované veličiny, střední hodnoty, rozptyly] 5. Prezentace výsledků – objektivně posoudit závěry výzkumu, zda byl dosažen cíl, odlišit mínění a fakta Sestavení plánu výzkumu specifikace informací (primární x sekundární, interní x externí, kvalitativní x kvantitativní) identifikace zdrojů informací (interní, externí) stanovení met.pro získávání informací (pozorování, dotazování, experiment) stanovení způsobu kontaktu s dotazovanými (písemné, ústní, telefon

Témata, do kterých materiál patří