Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
12. Daňová soustava

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (32,67 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

12. Daňová soustava ČR je tvořena těmito daněmi Daň z příjmůDaň z přidané hodnotySpotřební daňDaň silničníDaň z nabytí nemovitých věcíDaň z nemovitých věcí Funkce daňové soustavy Fiskální (rozpočet)Daně tvoří příjmy ze státního rozpočtuRegulačníNěkteré daně mohou regulovat spotřebu některých druhů zboží (např.: u spotřební daně, která zvyšuje ceny benzínu, tabákových výrobků a alkoholu, které mají negativní vliv na zdraví a životní prostředí)SociálníK daňovým zákonům jsou zabudovány nástroje, které pomáhají řešit sociální systém Rozdělení daní Přímé daněOdvádějí se přímo ze státního rozpočtu Daň z příjmů Daň silniční Daň z nabytí nemovitých věcí Daň z nemovitých věcíNepřímé daněVybírají se nepřímou formou a zvyšují ceny zboží a služeb Daň z přidané hodnoty Spotřební daň Pojistné na sociální zabezpečení zahrnuje nemocenské pojištění, důchodové zabezpečení příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Pojistné spravuje Česká správa sociálního zabezpečení a je příjmem státního rozpočtu. Pojistné na všeobecné zdravotní pojištění spravují zdravotní pojišťovny ČR Státní rozpočet PŘÍJMY VÝDAJE Daně Nákupy Přímé Armáda Z příjmů Školství Silniční daň Zdravotnictví Daň z nabití nemovitosti Soudy Nepřímé Policie DPH Transféry Spotřební daň Důchody Cla Nemocniční dávky a podpory v nezaměstnanosti Sociální poj. (6,5 %, 25 %) Příjmy Výdaje P < V = schodek (deficit) státního rozpočtuPo opakovaném deficitu vzniká státní dluhSchvaluje se obvykle ve 4. čtvrtletí určitého roku na následující rokVe skutečnosti však mohou být příjmy a výdaje odlišné od plánovaných Základní pojmy daňové soustavy Daň – zákonem stanovená, opakující se platba FO nebo PO do státního rozpočtu Záloha na daň –část daně, která musí být placena dříve, než bude ukončeno zdaňovací období, za které se daň vypočítává a platí. (= daň placená předem) Nedoplatek daně –vzniká tím, že celkové zálohy na daň jsou nižší, než vyměřená celková daň. Musí být do stanoveného termínu uhrazen Přeplatek daně –vzniká tím, že celkové zálohy na daň jsou vyšší, než celková vyměřená daň. Musí být správcem daně vrácen Poplatník daně –ten, komu daň snižuje jeho disponibilní příjem (= to co má k dispozici) Např.: DPH (plátce – obchod; poplatník – spotřebitel) Daň z příjmu OSVČ (plátce/poplatník – OSVČ) Daň z příjmu zaměstnance (plátce – podnik; poplatník – zaměstnanec) Plátce daně –FO nebo PO, která je povinna odvádět daň do státního rozpočtu Správce daně –Finanční úřad, v případě spotřební daně je to Celní úřad Předmět daně –finanční hodnota, na jejímž základě je uložena daňovému poplatníkovi daňová povinnost (= to čeho se daň týká) Základ daně (částka ke zdanění) – vypočítaná částka, ze které se obvykle procentní částkou vypočítá daň Přičitatelné položky k základu daně =zvyšují ZD (např.: 543 – dary; 513) Odčitatelné položky od základu daně =snižují ZD (např.: ztráta z minulých let, úroky z úvěru, stavební spoření) Sazba daně –obvykle uvedena v % (např.: 21 % DPH, 15 % DPH) Sleva na dani –zákonem stanovená částka, která se odečítá od vypočtené daně (sleva na poplatníka) Daňové přiznání –dokument, ve kterém musí plátce daně uvést všechny skutečnosti potřebné pro výpočet daně Zdaňovací období –období, za které se daň vyměřuje (např.: kalendářní rok/hospodářský rok – daň z příjmu PO) DPH Nepřímá daňNavyšuje cenu zboží a služeb= Výstupy – Vstupy Plátce DPH Osoba povinná k dani – uskutečňuje ekonomickou činnost (výroba, služby, obchod)Plátce DPHOsvobozena od DPH (= neplátce DPH)Je to FO nebo PO, která uskutečňuje ekonomickou činnost a jejíž obrat za 12 bezprostředně předcházejících měsíců překročil 1 000 000 KčJe od 1. dne 2 měsíce po překročení obratuObrat = tržby z ekonomické činnosti (601, 602, 604)Registrace plátce – do 15 dnů následujícího měsíce po překročení obratu Daň na vstupu a na výstupu DPH na vstupu – DPH z přijatých zdanitelných plnění (PF, VPD)DPH na výstupu – DPH z uskutečněných zdanitelných plnění (VF, PPD) Základ daně: je cena bez DPH Sazby: 21 % - základní sazba 15 % - 1. snížená sazba 10 % - 2. snížená sazba Daňové doklady Běžné daňové doklady: faktury (náležitosti §29)Zjednodušené daňové doklady: neobsahují všechny náležitosti daňového dokladu; mohou být vystaveny do částky 10 000 Kč včetně DPH (např.: paragon)Zvláštní daňové doklady:Splátkový kalendář – u finančního leasingu (pronájem auta)Opravný daňový doklad – dobropis Zdaňovací období Kalendářní měsíc – je-li obrat za předcházející kalendářní rok větší než 10 000 000 KčKalendářní čtvrtletí – je-li obrat za předcházející kalendářní rok menší než 10 000 000 Kč Osvobození od DPH 1. bez nároků na odpočet (není výstup ani vstup) - např.: poštovní služby, finanční služby, pojišťovací činnost, zdravotní péče 2. osvobození od DPH s nárokem na odpočet (není výstup je vstup) - např.: dodání do jiného členského státu EU (plátci DPH), vývoz zboží mimo EU (plátci DPH) ! Na VF bude uvedena pouze cena za zboží, DPH uvedeno nebude! Nákupy a prodeje se zahraničními plátci DPH Nákup - od plátce z EU -> pořízení (přidanění a nárok na odpočet) - od plátce mimo EU -> dovoz (přidanění a nárok na odpočet) Prodej - plátci do EU -> dodání (osvobozeno od DPH) - plátci mimo EU -> vývoz (osvobozeno od DPH) Daň z příjmu PO Poplatníci: Daňoví rezidenti mají v ČR své sídlo a zdaňují příjmy vzniklé v ČR i v zahraničíDaňoví nerezidenti nemají v ČR své sídlo a zdaňují příjmy vzniklé v ČR - existuje přehled smluv o zamezení dvojího zdanění Základ daně: - rozdíl mezi příjmy a výdaji nutnými k dosažení příjmu PO, která vede účetnictví – vychází z HV (výnosy-náklady) - lze snížit o: Ztrátu z minulých let (max do 5 let)Hodnotu daru na účely stanovené zákonem (minimálně 2 000 Kč, max. 10 % ZD sníženého o ztrátu) - zaokrouhlujeme na CELÉ TISÍCE KČ DOLŮ! - sazba daně 19 % - zdaňovací období: kalendářní nebo hospodářský rok Daňové a nedaňové náklady Daňové náklady: - lze je uznat pro zjištění daně z příjmu PO - všechny náklady, které firma potřebuje k tomu, aby mohla vykonávat svou činnost Např.: 501 – spotřeba materiálu, 502 – spot

Témata, do kterých materiál patří