Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
9. MANAGEMENT

RTF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (69,53 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu RTF.

MATURITNÍ OTÁZKA Č. 9 Management - znamená ŘÍDIT, ZVLÁDNOUT, DOKÁZAT - je to ucelený soubor ověřených přístupů, názorů, doporučení a metod, které vedoucí pracovníci využívají k zvládnutí činností, které jsou nezbytné k dosažení cílů organizace MANAGER - je to profese a její nositel je zodpovědný za dosažení svěřených cílů ve firmě Třídění managerů: 1) dle úrovně řízení: A) VRCHOLOVÝ MANAGEMENT (top) - jsou nejvýše postavení pracovníci ve firmě( generální ředitel) - je to úzká skupina nejlépe placených lidí, a to protože jsou pro firmu nejdůležitější - na jejich schopnosti řídit závisí prosperita firmy B) STŘEDNÍ MANAGEMENT - vedoucí jednotlivých útvarů firmy(zásobování odbytu firmy) - jsou podřízení největšímu managementu - sami řídí nejmenší management - jejich řízení má kratší časový dopad a zabývají se operativním řízení. C) NEJNIŽŠÍ MANAGEMENT - je to nejpočetnější skupina - jsou podřízení středním managementem - např. mistři v dílně, vedoucí v jídelně, kteří řeší operativně každodenní problémy 2) dle stylu řízení: A) AUTOKRAT - sám rozhoduje a přikazuje svým podřízeným, nebere ohled na jejich návrhy, náměty a vše pečlivě kontroluje B) DEMOKRAT - bere ohled na názory svých podřízených - nechá si poradit, ale rozhoduje sám ¨ - diskutuje o problémech C) LIBERAL - nepoužívá přímých příkazů - může se využít ve výzkumném ústavu - používá se tam,kde není třeba vést pracovníky Předpoklady pro manažerskou práci 1) VROZENÉ - temperament, inteligence - potřeba řídit a mít moc - schopnost vcítit se do potřeb spoluprací 2) ZÍSKANÉ - výcvikem - výchovou a vzděláním Managerské dovednosti 1) TECHNICKÉ - znamenají zvládnout svou profesi po technické stránce 2) LIDSKÉ( HUMANITNÍ) - schopnost umět pracovat s lidmi, poradit podřízenému 3) KONCEPČNÍ - schopnost výběru nejlepšího řešení - odlišit podstatné od nepodstatného 4) PROJEKČNÍ - schopnost managera řešit problém firmy, tak aby z toho ta firma měla užitek Managerské funkce Typické činnosti, které vedoucí pracovníc iprovádějí v procesuv řídící činnosti: 1) PLÁNOVÁNÍ 2) ORGANIZOVÁNÍ 3) PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ 4) VEDENÍ 5) KONTROLA PLÁNOVÁNÍ - je to racionální přístup k dosahování cílů -PODSTATA PLÁNOVÁNÍ: přispívá k dosažení záměrů a cílů firmy. Je prioritní mezi managerskými úkoly -PLÁNOVÁNÍ - proces zahájený vytyčením cílů, určuje strategii a prostředky k jejich dosažení ve stanoveném čase. Plánování a kontrola jsou neoddělitelné. -PLÁN - je to výsledek plánování. Obsahuje: A) čeho chceme dosáhnout B) jak toho chceme dosáhnout DRUHY PLÁNŮ: 1) Z HLEDISKA ČASU: A) dlouhodobé- nad 5 let B) střednědobé- 1-5 let C) krátkodobé- 1 rok a méně 2) Z HLEDISKA ÚROVNĚ ROZHODOVACÍHO PROCESU: A) strategické- mají dlouhodobý charakter, realizován na vrcholové úrovni řízení B) taktické plány- je orientován na uskutečňování strategických cílů. Určuje konkrétní cíle a prostředky k jejich dosažení. C) operativní plány- vychází z taktického plánu. Mají krátkodobý charakter. Je to např. plán odbytu výroby. ORGANIZOVÁNÍ Cílevědomá činnost, která má za cíl uspořádat prvky v podniku, jejich aktivity, koordinaci a kontrolu tak, aby se dosáhlo stanoveného cíle. S organizováním souvisí vytvoření vnitřní organizační struktury podniku ORGANIZOVÁNÍ ZAHRNUJE TYTO ČINNOSTI: 1) vytvoření organizačního řádu a organizačního schématu a popis kompetencí a pravomocí 2) vytvoření popisů jednotlivých pracovních funkcí s určením náplně práce, zodpovědností, vyjádření nadřízenosti a podřízenosti 3) zařazení jednotlivých pracovníků do funkcí ORGANIZAČNÍ STRUKTURA: - relativně trvalé uspořádání a zajišťuje proces organizování, musí být jasné kdo a jaké má úkoly ROZEZNÁVÁME ORGANIZAČNÍ STRUKTURY: 1) LINIOVÁ 2) FUNKCIONÁLNÍ( FUNKČNÍ) 3) LINIOVĚ-ŠTÁBNÍ 1) LINIOVÁ- založená na principu jednoho vedoucího a jednotlivých podřízených. Je to založeno jednoznačných vztazích nadřízenosti a podřízenosti VEDOUCÍ PODŘÍZENÝ A PODŘÍZENÝ B PODŘÍZENÝ C 2) FUNKCIONÁLNÍ- vedoucí mají pravomoc a odpovědnost za specializovanou funkci VEDOUCÍ PRO FUNKCI 1 VEDOUCÍ PRO FUNKCI 2 PODŘÍZENÝ A PODŘÍZENÝ B PODŘÍZENÝ C 3) LINIOVĚ-ŠTÁBNÍ- vedoucí je nadřízený všech pracovníků, štáby napomáhají kvalifikovaném rozhodnutí managerů VEDOUCÍ ŠTÁB PODŘÍZENÝ A PODŘÍZENÝ B PODŘÍZENÝ C ORGANIZAČNÍ STRUKTURY ZHLEDISKA FORMÁLNOSTI 1) FORMÁLNÍ: je oficiálně určena u organizačního řádu, jednoznačná nadřízenost a podřízenost 2) NEFORMÁLNÍ: vzniká ve firmě spontálně podle společných zájmů PERSONÁLNÍ ČINNOST - proces dosahování podnikových cílů prostřednictvím získávání, stabilizování, propouštění, rozvoje a optimálního využívání lidí v organizaci ZAHRNUJE TYTO ČINNOSTI: 1) ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ 2) ZVYŠOVÁNÍ KVALIFIKACE, REKVALIFIKACE 3) HODNOCENÍ PRACOVNÍKŮ 4) ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ 1) ZPŮSOB ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ: A) UVNITŘ PODNIKU- z vlastních zaměstnanců Výhody- možnost postupu, nízké náklady na získání lidí, rychlejší obsazení místa, omezení fluktuace Nevýhody- omezený výběr, náklady na vzdělání-rekvalifikaci, podniková "slepota" pracovníka B) MIMO PODNIK Výhody- širší výběr, nové impulsy na podnik Nevýhody- vyšší náklady na získání, potřeba zácviku a zapracování, riziko chybného výběru NOVÉ PRACOVNÍKY MŮŽEME ZÍSKAT- z úřadu práce, výběrovým řízením, ze škol, z tisku 2) ZVYŠOVÁNÍ KVALIFIKACE A REKVALIFIKACE Proces zvyšování kvalifikace: 1) stanovení reálné potřeby zvyšování kvalifikace 2) vlastní zvýšení kvalifikace 3) vyhodnocení výsledku Způsoby zvyšování kvalifikace: A) školení v rámci pracovního procesů v podniku, zaškolení na danou práci B) školení mimo pracovního procesu- kurzy, dálkové studium, jazykové stáže 3) HODNOCENÍ PRACOVNÍKŮ - hodnotí se: plnění pracovních úkolů, chování v pracovním procesu a mimo něj, osobní a charakterové vlastnosti -hodnocení provádí: 1) vedoucí pracovníci 2) pracovníci personálních útvarů 3) extrémní a interní specialisté 4) ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ 1) HMOTNÉ ODMĚNY – a) přímé – mzda, prémie a odměny, podíly na zisku b) nepřímé – příplatky na dovolenou, stravování, zapůjčení firemního auta . . 2) NEHM

Témata, do kterých materiál patří