Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
16. Dlouhodobé financování

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17,83 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

16. Dlouhodobé financování - zajištění peněžních prostředků k pořízenídlouhodobého majetku Dlouhodobý majetek: - majetek, který podnik potřebuje k provozování své činnosti, používá se déle než jeden rok, pouze se opotřebovává Členění: Dlouhodobý hmotný majetekDlouhodobý nehmotný majetekDlouhodobý finanční majetek DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK - pořizovací cena je větší než 40.000 Kč - podnik si může stanovit libovolný limit pro zařazení majetku do kategorie DHM movitý, ale pro výpočet daně z příjmu platí limit větší než 40.000 Kč - auto, počítač, stroj, … Nemovitý - bez ohledu na pořizovací cenu - pozemky, budovy (neodepisují se, nelze určit opotřebení) DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK - software, zřizovací výdaje, licence, patenty DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK - cenné papíry = dluhopisy, akcie, vklady banky na dobu delší než 1 rok = terminované vklady Zdroje dlouhodobého financování Základní kapitálHospodářský výsledekOdpisyDlouhodobé úvěry (splatnost je delší než 1 rok) ZÁKLADNÍ KAPITÁL Vklady podnikatele, nebo společníků obchodních společnostíVklady mohou být peněžité i nepeněžitéobchodní společnost může zvýšit, nebo snížit ZK, ale nová výše ZK musí být změněna v obchodním rejstříkuMinimální výše ZK s. r. o. – 1 Kč a. s. – 2.000.000 Kč (ZK tvoří součet nominálních cen akcií) cena uvedena na akcii Akcie – tvoří základní kapitál firmy, když podnik vydá nové akcie, zvyšuje se mu tím základní kapitál a tím se zvyšují zdroje potřebné k financování Druhy akcií zakladatelské – měly by tak být označeny všechny akcie, které jsou vydány (emitovány) při založení společnosti, současně jsou kmenovou akciíkmenové – základní druh, majitel má všechna akcionářská práva (dividendy – podíl na zisku, hlasování na valné hromadě)prioritní – vlastník akcií má přednostní právo na výplatu dividend a také přednostní právo na likvidační zůstatek (majetek společnosti v případě, že je likvidována)zaměstnanecké – vydávány pro zaměstnance (podmínky jsou upraveny stanovami podniku, ale podnik musí dodržet obecné zásady stanovené novou právní úpravou) Vydávají se: na doručitele – není uvedeno jménona jméno – a. s. má seznam svých akcionářů a převod je jen na základě souhlasu a. s.na řad – je vydána na jméno, ale změna majitele se neohlašuje (jen zapisuje na rub akcie) HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK zjistíme rozdílem mezi výnosy a náklady (HV = VÝ – NÁ)náklady = spotřeba výrobních faktorů v peněžním vyjádření půda, práce, kapitálvýnosy = výkony podniku v peněžním vyjádřeníVÝ > NÁ -> ZISKVÝ < NÁ -> ZTRÁTAZe zisku se musí vypočítat daň z příjmu (FO nebo PO)Zisk – daň z příjmu = disponibilní zisk Tvorba fondů (odměn) Podíly na zisku společníkům Úhrada ztráty z minulých let Zvýšení ZK Zůstatek = nerozdělený zisk ODPISY Opotřebení DM v peněžním vyjádřeníÚčetní Počítají se s přesností na měsíce Pravidla pro výpočet si stanoví firma ve vnitropodnikové směrnici Musí být sestaven odpisový plán (opotřebení od 1. do posledního měsíce odepisování)Daňové Počítají se s přesností na rok Pravidla pro výpočet stanoví zákon o daních z příjmu Způsob odepisování: rovnoměrné a zrychlené (v průběhu nelze měnit)Řadí se mezi nejlepší zdroje financování, protože jsou nákladem, ale nejsou výnosem DLOUHODOBÉ ÚVĚRY Splatnost je delší než 1 rokEmisní půjčka Jedná se o nákup dluhopisů (obligací) od emitenta (vydavatel dluhopisů = podnik) Dluhopisy od emitenta může nakupovat: banka, PO, FO Dluhopis Dlouhodobý cenný papír, který vyjadřuje závazek emitenta vůči majiteli dluhopisuMají stanovenou splatnostProdává emitent majitelům a v průběhu doby splatnosti, nebo po ukončení doby splatnosti, vyplácí majitelům úroky, po uplynutí doby splatnosti emitent vyplatí nominální hodnotu obligace zpátky majitelům obligace Typy obligací Podnikové Státní Bankovní Komunální (obec) Povolit emisi obligací musí ČNB a ministerstvo financíÚvěrový úpisPoskytuje ho banka na základě úvěrové smlouvy (závazková listina) Obsah: Údaje o věřiteli (banka)Údaje o dlužníku (podnik, FO)Úvěrová částkaDatum poskytnutí úvěruDoba splatnosti úvěruÚroková sazba (je v %, úrok v Kč)Podmínky splacení (ročně, měsíčně, najednou)Výše splátekZajištění úvěru (zástava movitého majetku 3. osobou = ručitel nebo jiná banka, hypotéka movitého majetku) Hypoteční úvěrBanky ho poskytují na velmi dlouhé obdobíÚčelový úvěr k nákupu nemovitých věcí (budovy a pozemky)Banka poskytuje úvěr na základě úvěrové smlouvy mezi bankou a klientemÚvěr poskytují pouze některé bankyÚrokové sazby jsou nízké Leasing = pronájem dlouhodobého majetku(pro)najímatel - pronajímá dlouhodobý majetek, který vlastní (leasingová společnost)nájemce - ten, kdo si najímá dlouhodobý majetek (podnik)leasingová splátka – pravidelná částka = hodnota DM + úhrada služby leasingové společnostizůstatková hodnota – předem dohodnutá cena, po jejímž zaplacení končí leasingsplátkový kalendář – přesně rozpočítané splátky na jednotlivé měsíce Druhy leasingu operativní (provozní) – dlouhodobý majetek si zapůjčíme, platíme pronájem a po ukončení leasingu majetek vrátíme (využívá se, když je pro podnik nevýhodné si majetek kupovat – např. krátkodobá nebo speciální výroba) – krátkodobé financování finanční – dlouhodobý majetek si pronajmeme, splácíme a po ukončení splátek za symbolickou cenu (může být i nulová odkoupíme do vlastnictví – dlouhodobé financování

Témata, do kterých materiál patří