Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Investování

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (37,19 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

íjmy a výdaje) -Existují určité metody hodnocení investic: A) Metoda výnosnosti investice– zachycuje, jaký bude mít firma z investice ziskB) Metoda doby splácení –zachycuje, jak dlouho se bude vynaložený kapitálový výdaj splácet, než dojde k peněžnímu příjmuC) Dynamické metody –metody, které respektují faktor času a jsou to: 1. Čistá současná hodnota –ukazuje, jakou částkou přispěla investice k růstu tržní hodnoty podniku ČSH: SHP – SHV (čistá současná hodnota: současná hodnota peněz – současná hodnota peněžních výdajů)ČSH je větší než 0 – investici přijímámeČSH je menší než 0 –investici zamítámeZ více investic preferujeme tu, která má nejvyšší ČSH 2. Vnitřní výnosové procento –procentní míra, vyjadřuje výnosnost investice po dobu její životnosti -V případě přemýšlení o investici je vhodné zohlednit rizika v oblasti investičního rozhodování: investování většinou bývá dlouhodobé a kapitálově náročnéJe potřebné určit kritické faktoryStanovit bod zvratuKvalifikovat způsoby snížení rizikaA jedním takovým rizikem může být právě vliv inflace, která může mít tyhle následky:Rostou ceny vstupů, mzdy, personální výdaje, kapitálové výdajeV současnosti je více bezpečné investovat do nemovitostí, drahých kovů, starožitností. Méně bezpečné je již investovat do opcí nebo akcií. - míra výnosu a rizika u následujících typů investování: A) Běžný účet – nepokryje ani výši inflace, výnos takového účtu je skoro nulový, minimální je ale i riziko, protože vklady a bankovní účty jsou ze zákona pojištěnyB) Dluhopisy– cenné papíry, které vyjadřují závazek emitenta vůči vlastníkovi zaplatit v dohodnutý termín určitou dlužnou částku. Patří mezi konzervativní a tedy relativně bezpečné investice.C) Nemovitosti– investice do nemovitostí je velmi specifická, hlavním výnosem z ní je nájem, jehož výše může být velmi zajímavá, navíc jedná se o dlouhodobou hodnotu. Na druhou stranu s sebou takové investice nesou značné náklady, jako je údržba a rekonstrukce nemovitostí.D) Akcie– investice do akcií může přinést velmi atraktivní výnos, je s ní ale spojeno značné riziko poklesu její hodnoty, kupovat akcie by měl především ten, kdo má dostatečné znalosti o akciových trzích, požaduje vysoké zhodnocení, ale zároveň dokáže dobře tržní rizika vyhodnotit a je ochoten odstupovatE) Komodity– svým výnosovým potenciálem, ale i rizikem jsou komodity velmi blízké akciím, patří mezi ně drahé kovy (zlato, stříbro, diamanty)F) Sázení– při sázení například ve sportce lze dosáhnout obrovského výnosu, pravděpodobnost výhry je ale velmi nízká, samozřejmě že je možné občas vyhrát, ale sázkové kanceláře mají vypočítané, že na vkladech do sázení od vás dostanou mnohem víc, než kolik u nich vyhrajete CENNÉ PAPÍRY - Cenný papír je listina, která je použita k uplatnění určitého práva, tzn. představuje peněžní pohledávky nebo majetkový nárok vlastníka CP vůči tomu, kdo takový CP vydal, tedy vůči emitentovi -Věřitel nemůže požadovat uspokojení svých nároků bez předložení CP nebo v případě zaknihovaných CP, bez dokladu o vlastnictví -CP je druh kapitálu, se kterým se dá obchodovat a za CP jej prohlásí zákon (Zákon o cenných papírech, Zákon směnečný a šekový) Termíny související s CP 1 .Nominální (jmenovitá) hodnota CP – cena, která je na CP uvedena, součet jmenovitých hodnot CP se musí rovnat hodnotě základního kapitálu (hodnotě emise), neshoduje se s tržní cenou 2. Tržní hodnota CP (kurz CP) – cena, za kterou lze CP na trhu prodat 3. Majitel CP – ten, kdo CP poprvé zakoupí či jinak obdrží, ke změně majitele může dojít: Převodem CP – na základě smlouvy Přechodem CP – např. dědictví 4. Remitent – osoba, které má být zaplacena suma, většinou to je první majitel, vztah mezi výstavcem a remitentem se nazývá tzv. valutový poměr 5. Příjemce – tím se stává směnečník (trasát) po přijetí směnky, majitel směnky má plné právo požadovat proplacení směnky 6. Emitent CP – subjekt, který CP vydává (banka, stát, firma) 7. Emisní kurz CP – peněžní částka, za kterou emitent vydává CP, nesmí být nižší než nominální hodnota CP 8. Emisní ážio – kladný rozdíl mezi emisním kurzem a nominální hodnotou CP, účtuje se na samostatném pasivním účtu společnosti 9. Emise- vydávání CP, nebo-li jejich: VystaveníUvedení do oběhuZveřejnění - Emise může být prováděna: prostřednictvím banky či jiné finanční institucestátemspolečností 10. Emisní oprávnění – oprávnění vydávat CP 11. Portfolio – slouží k rozložení rizik do různých investičních příležitostí ČLENĚNÍ CENNÝCH PAPÍRŮ: 1.Podle podoby Listinné – CP mívá plášť, kde jsou uvedeny všechny náležitostiZaknihované – pouze elektronická podoba, uvedeny na účtech (jako bankovní účet), výpis z majetkových účtů 1x ročně (lze vyžádat)Imobilizované – listinné CP uložené v depozitu, banka registruje změny vlastníků 2.Z hlediska majetkového práva CP věcného obsahu – obsahují zajištění pohledávek (pozemkové dlužní výpisy, hypoteční zástavní listy)CP majetkové – představují podíl na majetku emitenta (akcie, podíly)CP dlužnické (úvěrové) – vyjadřují závazek emitenta nebo pohledávku vlastníka CP (obligace, směnky)CP dispoziční – právo disponovat se zbožím (skladní list, konosament) 3. Z

Témata, do kterých materiál patří