Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Investování

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (37,19 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Státní pokladniční poukázky - Emitováno státem, slouží ke krytí deficitu státního rozpočtu - Splatnost do 1 roku, nominální hodnota 1.000.000 Kč Hypoteční zástavní listy - Mohou je emitovat banky poskytující hypoteční úvěr - Nominální hodnota a výnos je kryta pohledávkami z hypoték Směnky - Pojmy týkající se směnek: Remitent –osoba, které má být zaplacena suma, většinou to je první majitel směnky, vztah mezi výstavcem a remitentem je tzv. valutový poměr Příjemce – tím se stává směnečník (trasát) po přijetí směnky, majitel směnky má k němu plné právo požadovat proplacení směnky Majitel – ten, kdo je řádný majitel směnky Výstavce – slibuje zaplacení (směnka vlastní) anebo přikazuje zaplacení (směnka cizí) – emitent, trasát Směnečník – ten, komu je určen příkaz k zaplacení, stává se jím až po akceptaci -Krátkodobý CP, emitují se individuálně -Platební a úvěrový prostředek zakládající vztah mezi dlužníkem a věřitelem -Majetkové právo vyžadovat zaplacení částky a úroku v daním čase - Dlužník má závazek zaplatit - Slouží jako zajišťovací prostředek pohledávky nebo závazku - Náležitosti: Slovo „směnka“ v daném jazyce Bezpodmínečný závazek zaplatit; údaj o místu, kde se má zaplatit Jména, kdo má platit a komu má být zaplaceno Datum a místo vystavení Podpis dlužníka - Operace se směnkami: Nechat si směnku v den splatnosti Platit směnkou prodávajícímu Nabídnout směnku bance – vlastník požádá banku o odkoupení a poskytnutí úvěru (eskontní úvěr); nevyplácí celou částku, ale strhne si úrok (diskont) za příslušnou dobu - Dělení směnek: Směnka vlastní –bezpodmínečný závazek výstavce (trasanta) zaplatit osobě ve směnce uvedené v určené době a na určitém místě směnečnou sumu Směnka cizí – bezpodmínečný rozkaz třetí osobě (trasátovi/směnečníkovi), aby osobě uvedené na směnce v určité době a na určitém místě zaplatil směnečnou sumu - Podle splatnosti: Směnky naviděnou - splatnost je po předložení směnky Datosměnky – splatnost vyjádřena konkrétním datem Lhůtní směnky – splatnost je do určité doby po předložení -Uplatnění směnky: Instrument zajišťovací - směnka slouží jako jistota, že dojde jejím prostřednictvím k plnění v případě, že k řádnému a včasnému splnění závazku nedošlo Instrument platební – nahrazuje zákonné peníze, placení pomocí směnky musí být dohodnuto již v směnečné smlouvě Instrument úvěrový – upraveno v Zákoně o spotřebitelských úvěrech Instrument úložný – lze ji nakoupit za účelem krátkodobého a dlouhodobého uložení peněžních prostředků OBCHODY S CP Obchody efektivní- prodej CP a předání peněz probíhá ve stejném okamžiku nebo v krátké době Termínované obchody -Lhůtní obchody -Prodejce a kupující se dohodnou na prodeji CP k určitému datu -Častým důvodem je spekulace na růst či pokles ceny -Spekulace na vzestup kurzu či pokles kurzu -Jedná se o: Futures - povinnost uskutečnit obchod k pozdějšímu datuOpce – podmínečný obchod, budoucí obchod je vázán na určitou podmínku, jeden z účastníků skládá prémii (opci), pokud není podmínka splněna, obchod se neuskuteční a opce propadá druhé straně Burza -Druh trhu, kde se obchoduje s hromadným zbožím, které se na burze fyzicky nenachází -Hromadné zboží se dá charakterizovat standartními značkami, třídami, normami, opisem a dá se doložit vzorkem Burza cenných papírů -Obchoduje se s dlouhodobými CP (akcie, obligace, podílové listy) -Např.: NY Stock Exchange, London Stock Exchange, Burza cenných papírů Praha RM systém -Vznik při kupónové privatizaci -Je českou burzou CP, která je zaměřena na drobné a střední investory -Mohou zde obchodovat pouze členové, ale podmínky přijetí člena jsou jednodušší než na pražské burze -Obchoduje se v pracovní dny -Každý den je dáno rozpětí, ve kterém se může pohybovat kurz CP, aktuální kurz se tvoří na základě nabídky a poptávky -Při požadavku na nákup se peníze skládají předem – malé riziko nevypořádání obchodu

Témata, do kterých materiál patří