Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Investování

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (37.19 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

8. Emisní ážio – kladný rozdíl mezi emisním kurzem a nominální hodnotou CP, účtuje se na samostatném pasivním účtu společnosti

9. Emise- vydávání CP, nebo-li jejich:

 • Vystavení

 • Uvedení do oběhu

 • Zveřejnění

- Emise může být prováděna:

 • prostřednictvím banky či jiné finanční instituce

 • státem

 • společností

10. Emisní oprávnění – oprávnění vydávat CP

11. Portfolio – slouží k rozložení rizik do různých investičních příležitostí

ČLENĚNÍ CENNÝCH PAPÍRŮ:

1. Podle podoby

 • Listinné – CP mívá plášť, kde jsou uvedeny všechny náležitosti

 • Zaknihované – pouze elektronická podoba, uvedeny na účtech (jako bankovní účet), výpis z majetkových účtů 1x ročně (lze vyžádat)

 • Imobilizované – listinné CP uložené v depozitu, banka registruje změny vlastníků

2. Z hlediska majetkového práva

 • CP věcného obsahu – obsahují zajištění pohledávek (pozemkové dlužní výpisy, hypoteční zástavní listy)

 • CP majetkové – představují podíl na majetku emitenta (akcie, podíly)

 • CP dlužnické (úvěrové) – vyjadřují závazek emitenta nebo pohledávku vlastníka CP (obligace, směnky)

 • CP dispoziční – právo disponovat se zbožím (skladní list, konosament)

3. Z hlediska převoditelnosti

 • CP na doručitele - anonymní CP, který z hlediska práva patří tomu, kdo ho předloží, převoditelné pouhým předáním

 • CP na řad – na CP je vyznačena oprávněná osoba, převod práva na plnění se uskutečňuje rubopisem na rubu CP

 • CP na jméno – uvedeno jméno oprávněné osoby, převod možný cesí nebo dědictvím (nutné uvědomit emitenta)

4. Z hlediska emise

 • CP vydané hromadně – získání většího kapitálu – akcie, obligace, státní pokladniční poukázky (souhlas Ministerstva financí a komise pro CP)

 • CP vydané individuálně – ztělesnění individuální pohledávky vůči emitentovi (směnky, šeky)

5. Z hlediska charakteru důchodu (úročení)

 • CP pevně úročené – přinášejí stálý důchod (obligace, vkladní knížky)

 • CP s proměnlivým úročením (akcie, dividendy)

 • CP neúročené, emitované pod pari - prodáme je za menší hodnotu, než jsme je koupili (šeky)

 • CP se záporným výnosem

6. Z hlediska emitenta

 • CP státní - (např. státní pokladniční poukázka)

 • CP komunální (město, obec, kraj)

 • CP soukromé - cenné papíry soukromých firem a a.s. (např. akcie, obligace)

MAJETKOVÉ CENNÉ PAPÍRY

- Majetkové CP nezakládají nárok na vrácení investované částky

- Investoři tyto CP nakupují s cílem spolupodílením se na vlastnictví a řízení podniku, na jeho zisku a případném zůstatku

Akcie

- Investor se podílí na řízení a. s., má podíl na zisku (dividendy), přednostní právo na odkup akcií při nové emisi akcií, podíl na likvidačním zůstatku

- Součet nominálních hodnot = ZK a. s.

- Při úpisu – upisovací list

- Po zápisu a. s. do OR – zatímní list

- Počet akcií a jejich jmenovitou hodnotu upravují stanovy a. s.

Témata, do kterých materiál patří