Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Investování

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (37,19 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

hlediska převoditelnosti CP na doručitele - anonymní CP, který z hlediska práva patří tomu, kdo ho předloží, převoditelné pouhým předánímCP na řad – na CP je vyznačena oprávněná osoba, převod práva na plnění se uskutečňuje rubopisem na rubu CPCP na jméno – uvedeno jméno oprávněné osoby, převod možný cesí nebo dědictvím (nutné uvědomit emitenta) 4.Z hlediska emise CP vydané hromadně – získání většího kapitálu – akcie, obligace, státní pokladniční poukázky (souhlas Ministerstva financí a komise pro CP)CP vydané individuálně – ztělesnění individuální pohledávky vůči emitentovi (směnky, šeky) 5. Z hlediska charakteru důchodu (úročení) CP pevně úročené – přinášejí stálý důchod (obligace, vkladní knížky)CP s proměnlivým úročením (akcie, dividendy)CP neúročené, emitované pod pari - prodáme je za menší hodnotu, než jsme je koupili (šeky)CP se záporným výnosem 6. Z hlediska emitenta CP státní - (např. státní pokladniční poukázka)CP komunální (město, obec, kraj)CP soukromé MAJETKOVÉ CENNÉ PAPÍRY - Majetkové CP nezakládají nárok na vrácení investované částky - Investoři tyto CP nakupují s cílem spolupodílením se na vlastnictví a řízení podniku, na jeho zisku a případném zůstatku Akcie - Investor se podílí na řízení a. s., má podíl na zisku (dividendy), přednostní právo na odkup akcií při nové emisi akcií, podíl na likvidačním zůstatku - Součet nominálních hodnot = ZK a. s. - Při úpisu – upisovací list - Po zápisu a. s. do OR – zatímní list - Počet akcií a jejich jmenovitou hodnotu upravují stanovy a. s. - Akcie jsou hromadné CP, a pokud mají listinnou formu, musí obsahovat: obchodní jméno a sídlo společnosti nominální hodnotu akcie označení, zda jde o akcii na jméno nebo na doručitele jedná-li se o akcii na jméno, pak na ní musí být uvedeno jméno jejího majitele datum vydání emise výše základního kapitálu a počet akcií v době vydání akcie - Dělení akcií: Kmenové akcie – majitel má právo hlasovat na valné hromadě a pobírat dividendy Prioritní – přednostní právo na dividendy ve stálé výši Zaměstnanecké – motivace pro zaměstnance, výhodnější ceny akcií Podílové listy - Osvědčuje majitele k jeho podílnictví na investování prostřednictvím podílového fondu - Investice na principu rozptýlení rizika - Portfolio upravují odborníci - Podílníci nemají právo zasahovat do řízení podílových listů a do tvorby portfolia ÚVĚROVÉ CENNÉ PAPÍRY - Vztah dlužník a věřitel - Věřitel (majitel CP) – očekává vrácení investované částky a výnos - Dlužník (emitent CP) – dostává dočasné finanční prostředky a vzniká mu náklad (úroky) - Patří sem: Obligace (dluhopisy) - CP, v němž se emitent zavazuje zaplatit nominální částku a vyplácet výnosy k určitému datu - Dělíme podle různých hledisek: Podle osoby emitenta Průmyslové - emitují podniky Bankovní –emitují banky Státní a veřejné –emituje stát nebo obec, kraj, město Podle stanovení výnosu Pevně úročené Proměnlivě úročené –sestupný nebo vzestupný Ziskové –výnos vázán na zisku emitenta Podle formy Zaknihované Listinné – skládá se z pláště (označení emitenta, nominální hodnota, způsob stanovení výnosu, prohlášení, datum splatnosti a emise) a kupónového archu (poukázky na výplatu úroku) s talónem (poukázka na obdržení nového kupónového archu) Nominální –číselné uvedení obligace Tržní –hodnota, se kterou se s obligací obchoduje Depozitní certifikáty - CP emitované bankami a spořitelnami - Určeny drobným vkladatelem – malá nominální hodnota -Pevně nebo variabilně úročeny - „poukázka“ banky o přijetí vkladu s dobou splatnosti, banka se zavazuje splatit vklad a vyplatit úrok

Témata, do kterých materiál patří