Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


3) Světový význam Komenského, literatura doby pobělohorské

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (52 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

J. A. Komenský, literatura doby pobělohorské Baroko je to umělecký směr, který vznikl v 16. stol. V Itálii a během 17. stol se rozšířil po celé Evropě Barocco – z portugalštiny – „Perla nepravidelného tvaru“ Je to směr, který se v Evropě objevuje během 30. – ti leté války, která zasáhla celou Evropu a jednalo se o spor mezi katolíky a protestanty Lidé během války ztrácí životní jistoty a záchranu vidí ve víře v náboženství, proto se opět zvětšuje úloha duchovních nad zdravým rozumem. Nad rozumem vítězí víra a fantasie. Baroko se rozvíjí hlavně v malířství, sochařství a architektuře. Základní znaky baroka: - dramatický pohyb, gesta, vnitřní napětí - světelné efekty, kontrast - velkolepost, mohutnost - obrazy – alegorické výjevy – utrpení pozemského života a pekelných muk. Představitelé:Hudba:J.S. Bach Antonio Vivaldi G.F. Hendel Malíři:Cavaragio Rembrant Literatura:Itálie: Torquato Tasso – Osvobozený Jeruzalém Anglie: John Milton – Ztracený ráj Baroko v českých zemích hlavně v 17. – 18. stol. Rozvijí se hlavně po roce 1620, české země se ocitají pod nadvládou Habsburků, jediným povoleným náboženstvím se stává katolictví. Řada protestantů je donucena k odchodu ze země; kulturu a vzdělanost začínají rozšiřovat jezuité. Přestává vznikat česky psaná literatura, převažuje literatura s náboženskými motivy. Literatura v tomto období se dělí na tři proudy: 1) Domácí literatura – oficiální - lidová - pololidová 2) Exilová – hlavní představitelé – Pavel Stránský - Pavel Skála ze Zhoře - Jan Ámos Komenský Jan Amos Komenský (1592 – 1670) Byl učitel národů, spisovatel světového významu. Jméno odvozeno od vesnice Komňa, kde se narodil jeho otec. Komenský se narodil v Nivnici u Uherského Brodu, jako dítě osiřel. V 16 letech vstoupil do bratrské latinské školy v Přerově. Byl velmi nadaný žák. J.B. ho vyslala na studia do Německa do Herbornu a Heidelbergu –vystudoval teologii. Po návratu se stal učitelem a správcem školy v Přerově. Od r.1618 pobýval ve Fulneku, kde byl správcem Bratrského sboru. Komenský byl neustále pronásledován jako nekatolík, opouští vlast a žije v Polském Lešně. Zde píše školské příručky a učebnice. Pobyt v Polsku je několikrát přerušen cestami do ostatních Evropských zemí (Anglie –reformoval školství, Švédsko – upravoval učebnice, Uhry –organizoval bratrské školy) Nakonec opouští i Polsko a odchází do Holandska do Amsterodamu. Tam také umírá a pochován je v nedalekém Naardenu. Napsal asi 140 spisů. -Z hlediska tématiky dílo dělíme do tří skupin: 1.spisy nábožensko-filozofické a kritické: Listové do nebe: -je to zamyšlení nad sociálním postavením chudých lidí Truchlivý: -úvaha nad rozumem a vírou Hlubina bezpečnosti: (střed jistoty) - autor zde rozvádí myšlenky, že jediným středem jistoty je bůh, pokud se od něho odvrátí propadnou zmatku a chaosu Labyrint světa a ráj srdce: -je to alegorie = jinotaj -svět je zobrazen jako město, kterým prochází sám autor poutník se svými průvodci: Všezvěd Všudybyl (symbol lidského poznání a vědění) a Mámení (člověk, Který se přizpůsobil nedostatkům světa). Mámení nasazuje poutníkovi růžové brýle, jsou však nakřivo. Poutník pozoruje různé stavy, jednotlivé povolání, nachází však jenom faleš, lež a krutost. Hledá východisko a útočištěm před světem se mu stává ráj srdce tzn. obrací se do vlastního nitra a k bohu. Kšaft umírající matky jednoty bratrské: -kšaft = závěť -spis ve kterém vysvětluje co odkazuje jednota bratrská českému národu; je to spis , který napsal v emigraci pro členy jednoty bratrské, loučí se v něm s národem, věří v jeho lepší budoucnost a utěšuje emigranty, kteří se už nemohou vrátit do vlasti. -citát: „Věřím i já bohu, že po přijití vichřic hněvu hříchy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, ó, lide český!“ Kancionál: -obsahuje písně, které sám skládal, mají náboženskou tématiku. 2.spisy pedagogické a metodické: -věnované výchově a vzdělání. Velká didaktika – Didaktika magna: -nejslavnější dílo, začal ji psát před odchodem do vyhnanství a pokračoval v Lešně. Má českou i latinskou podobu. Vytvořil v ní obecné zásady výchovy a vzdělávání. Obsahuje základy moderního vyučování a výchovy -některé pedagogické zásady J.A.K: -škola má vychovávat pro život -vyučovat se mají všichni bez rozdílu bohatství a pohlaví -má se postupovat od známého k neznámému, od konkrétnímu k obecnému -zásada přiměřenosti vyučování věku -zásada názornosti - důležitost kázně - důležitost opakování a zkoušení -rozvedl vývoj dítěte na 4 stupně: -výchova dítěte v rodině (do 6let) -škola obecná (do 12let) -škola latinská –střední (do 18let) -studia univerzitní + cestování (do 24let) Informatorium školy mateřské: -věnuje se výchově dítěte v rodině v předškolním věku Brána jazyků otevřená: -učebnice latiny Orbis pictus: -Svět v obraze, učebnice jazyková doprovázená obrázky. Schola Ludus – učebnice latiny formou dramatických textů 3.spisy pansofické (=vševědné): Divadlo veškerenstva věcí: -má encyklopedický charakter Poklad českého jazyka: -chtěl shromáždit bohatství jazyka českého –shořel v Lešně Všeobecná porada o nápravě věcí lidských: -má 7 dílů, chtěl obsáhnout všechnu lidskou moudrost. Cesta světla: -věnováno otázkám míru Literatura doby pobělohorské (české baroko): -Po bitvě na Bílé hořer.1620 dochází k úpadku české literatury a českého jazyka. A. Jirásek nazývá toto období doboutemna. Dochází k ničení nekatolických knih. Oficiální lit. ovlivňuje jezuitský řád. Je zaměřena protilidově. To naráží na odpor lidu i vzdělanců. Rozvíjí se ústní lidová slovesnost. Přechod od oficiální tvorby ústní lidové slovesnosti tvoří tvorba pololidová. - Tvorba oficiální:představitelé: naučné literatury Bohuslav Balbín –vlastenec, psal historické spisy, dílo: Obrana jazyka slovanského zvláště pak českého – vášnivá obrana češtiny proti germanizaci, autor zdůrazňuje, že každý národ má právo na svůj jazyk a čeština je srovnatelná s němčinou. Ve své době neměla být vydána, vychází až na počátku národního obrození zásluhou Františka Martina Pelcla. předs

Témata, do kterých materiál patří