Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Karel Čapek

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (43 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

21. Karel Čapek Narodil se r. 1890 v hornických Malých Svatoňovicích, Dětství prožíval v Úpici. Jeho otec byl lékařem. Po gymnáziu studoval filosofii v Praze, Berlíně a Paříži. Všestrannost jeho zájmů ho přivedla k novinářské práci (Lidové noviny). Čapkovo dílo si pro přehlednost rozdělíme do několika vývojových období. První období sahá od počátků jeho literární činnosti v posledních letech před I. světovou válkoudo r. 1920. Čapkova tvorba tohoto období vyrůstá z tzv. předválečné moderny. Těmto mladým umělcům, spisovatelům i výtvarníkům, šlo o sblížení umění se soudobým životem, chtěli objevit umělecky tvář své doby poznamenanou rozmachem lidské civilizace. Zároveň jsou zasaženi krizí soudobé filosofie, která po rozpadu domnělých jistot pozitivistického období, vyvolaném novými vědeckými objevy (např. teorií relativity), vyústila do agnostismu a skeptismu. První dva soubory krátkých próz napsal K. Čapek společně a bratrem Josefem.Krakonošova zahrada je souborem drobných útvarů novinářské prózy, vskutku původně v novinách publikovaných, od aforismu po krátkou povídku. Popudem byly většinou denní aktuality. Bratří Čapkové si tu objevili jedno ze svých hlavních témat:svět technické civilizace. Obdivují se jeho dravému elánu a zároveň jsou jím znepokojeni. Většina próz souboru je psána novoklasicistickým stylem, který usiloval o obnovení formální kázně a o podobnou péči o umělecký tvar literárního díla, jaká vyznačovala klasickou řeckou tragédii a renesanční novelistiku. Z obou stylisticky odlišných povídek ze současnosti je Skandál a žurnalistika prvním kriminalistickým příběhem obou bratří, povídka Zářivé hlubiny byla inspirována tragickou událostí, která tehdy vzrušila celý svět – zkázou Titaniku. Nedůvěra k světu technické civilizace sílí, autoři si uvědomují, že svět racionálna nevylučuje náhodu. Prvním samostatným dílem K. Čapka jsouBoží muka, soubor povídek, které vznikaly za I. světové války. Až na zmínku o válečných transportech v jedné povídce se tu o válce nemluví. Ale je tu stále přítomné napětí a úzkost válečné doby. Důvěra v racionální svět už je zcela otřesena. technika už ukázala svoji hrozivou tvář. Povídky jsou plny úzkosti ze zmechanizovaného světa, v němž se člověk cítí cizincem, a zároveň jsou naplněny očekáváním nějakého východiska, nějaké spásy.Jsou to povídky nedějové, vlastní událost zůstává v pozadí, zájem je soustředěn na řešení záhady (Čapek je později označil za „filosofické detektivky“). Příznačná pro jejich charakter je první povídka Šlépěj. Dva muži se potkají na polní cestě, vše je pokryto vysokou vrstvou čerstvého sněhu. V poli, dosti daleko od cesty, se rýsuje jediná stopa lidské boty. Kde se tu vzala? Oba chodci se mučí úsilím nalézt řešení záhady, žádné z vysvětlení, o nichž uvažují, logicky neobstojí. Nakonec nevylučují vysvětlení metafyzické: snad je to stopa nějakého poselství, jehož smysl nechápeme. Povídka svědčí jak o Čapkově skepsi vůči schopnosti člověka poznat beze zbytku objektivní skutečnost, tak o úzkostném pocitu, vyvolaném válečnou katastrofou i Čapkovým tehdejším vážným zdravotním stavem. V Trapných povídkách je filosofický skepticismus přenesen do reálného života. Otevřený tu zůstává smysl události, Čapek naznačuje možnost různého výkladu a hodnocení. To je projev Čapkovarelativismu. Trapnost je jak v nicotnosti a banálnosti života hrdinů, spoutaných mechanismem zvyku, tak v tom, že vzpoura proti tomuto mechanismu, k níž se hrdinové vzchopí, se zlomí v rozběhu a vše se vrátí ke svému východisku. Zároveň se toto slabošství jeví jako bolestné ponížení člověka hodné soucitu. DramaLoupežník se značně liší od předcházejících děl. Jen s Krakonošovou zahradou má společné odbojnictví a neuctivost k tradicím. Hra vyznívá především jako lyrická oslava mládí, jeho spontánnosti, elánu, odvahy, s níž se vrhá proti zkostnatělosti, opatrnictví a pokrytectví starých. Tak se Loupežník (loupežnictví je symbolem jeho mladé povahy) pustí do boje s rodinou Profesora, která ve své vile drží z přepjaté úzkostlivosti svoji mladší dceru Mimi v izolaci od světa. Loupežník zdolá všechny překážky, získá Miminu lásku, obsadí vilu. Nebyl by to však relativista Čapek, kdyby hra vyzněla takto jednoznačně. Před závěrem hry přivádí na scénu Miminu starší sestru. Kdysi utekla z domova, byla v tom také krásná mladá odvaha, nyní se vrací ubohá, pomatená, s nemanželským děťátkem. Loupežník odchází za novými výboji. V prvním období vznikala i knihaFrancouzská poezie nové doby, překlady vybraných básní moderních francouzských básníků od Baudelaira po Apollinaira (Čapek přeložil zvláště jeho slavné Pásmo).Tato knížka měla neocenitelný význam pro vývoj naší poezie. Čapek svými překlady otevřel začínajícím básníkům wolkrovské a nezvalovské generace nové básnické světy. V druhém období své tvorby (1920 – 1927) píše Čapek dramatické a románové utopie. Ve všech jde o nějaký převratný vynález a jeho neblahé důsledky na lidstvo. Čapek si uvědomuje, že technický pokrok se řítí kupředu daleko rychleji než vývoj lidské morálky. Existuje trvalá hrozba zneužití techniky proti skutečným zájmům člověka. Uvědomuje si , že rozvoj technické civilizace ohrožuje lidstvo i v době míru. Pojetím utopistických námětů se Čapek liší od většiny autorů tohoto žánru. Ve většině utopií změní převratný vynález život lidí k lepšímu. Čapek nevěří, že převratný technický vynález může lidstvu otevřít skvělé perspektivy. Díla:RUR, Továrna na absolutno, Věc Makropulos, Ze života hmyzu,Krakatit, Adam Stvořitel. Čapek psal svá utopická díla vědomě jako četbu a podívanou pro široké vrstvy. Touží překlenout propast mezi literaturou a lidem. Chtěl by tvořit umění, které by se dotýkalo nejzávažnějších problémů doby a bylo přitom uměním pro všechny. Snaží se k tomuto cíli dojít posilováním dějové složky, podtržením prvků zábavnosti a napínavosti, potlačením psychologizování. k tomu účelu využívá formálních postupů tzv. pokleslých literárních žánrů, zejm. dobrodružného a detektivního románu. Tak např. s vynálezcem Prokop

Témata, do kterých materiál patří