Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Karel Jaromír Erben - Kytice

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (29,78 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Karel Jaromír Erben - Kytice Historické zařazení autora Český romantismus–není čistý romantik! Český romantismus vychází ze světového romantismu (kolébkou je Anglie) a přejímá všechny jeho znaky. U nás se objevuje zhruba v první třetině 19. století, v období národního obrození. Z naší literatury mizí učenecký ráz, ve větší míře se začíná rozvíjet literatura krásná. střet snu a skutečnosti. Důraz na cit, svobodu, jedince.Jednotlivec má určitou představu o svém životě (často má dobrý záměr), ale místo toho, aby jej společnost vzala, jeodmítnut a nepochopen. Postava se trápí, trpí a je frustrovaná.Velmi často umírá mladá (Hodně spisovatelů také žila podobným životem či zemřela v mladém věku) oUmění: Eugene Delacroix: Svoboda (inspirováno francouzskou revolucí, je tam žena uprostřed boje s odhaleným ňadrem.), Antonín Mánes oHudba: Bedřich Smetana, Petr Iljič Čajkovskij Představitelé českého romantismu V pozdějším období pak vznikala díla ovlivněná romantismem:K. H. Mácha (MÁJ, MÁRINKA, CIKÁNI), V poezii je to:František Ladislav Čelakovský (Toman a lesní panna – první česká balada, Ohlas písní českých, Ohlas písní ruských.) – ohlasová poezie: autor čerpá z folkloru, text působí jako lidový. Světový romantismus: Walter Scott, George Gordon Byron,Percy Bysshe Shelly, Victor Hugo, Alexandr Sergejevič Puškin Dílo řadíme do romantismu, ale patří i donárodního obrození (1770 –1850): Během českého národního obrození se Češi začali: národnostně uvědomovat, jazykově osamostatňovat (vznikala nová slova), rozvíjet kulturu, vytvářet spolky a skupiny, vydávat vlastní noviny a časopisy. Představitelé národního obrození Josef Dobrovský (DĚJINY ČESKÉ ŘEČI A LITERATURY, ČESKÁ PROZODIE) Josef Jungmann (ČESKO-NĚMECKÝ SLOVNÍK František Palacký (DĚJINY NÁRODŮ ČESKÉHO V ČECHÁCH I V MORAVĚ) Jan Kollár (SLÁVY DCERA) S K.H. Máchou bych Erbena zařadila až do třetí etapy národního obrození, kdy vznikají vrcholové tvorby a čeština je schopna se prosadit Karel Jaromír Erben 1811 - 1870 Byl český historik, archivář, spisovatel, básník, a sběratel českých lidových písní a pohádek; představitel literárníhoromantismu. Patřil mezi významné osobnosti českéhonárodního obrození.Narodil se v Podkrkonoší, pocházel z písmácké rodiny (nositel kultury a inteligence na venkově)Rodiče z něj chtěli učitele, ale kvůli vadě řeči šel studovat právaPři studiu filosofie a práv v Praze, kde se seznámil i s Palackým a Máchou.Po absolvování práv se věnoval archivnictví – stal se sekretářem Českého muzea.Vykonával funkci redaktora proPražské novinyDíkypřátelství sPalackým se dostal do soukromých archívů, kde nebyla dostupnostV archívech hledal české báje. Snažil se nalézatčeskou mytologii, z toho vznikla díla:Prostonárodní písně a říkadla aSto prostonárodních pohádek a pověstí slovanských v nářečích původníchSbírallidovou slovesnost - vyhledával také pohádky, písně, pověsti a říkadla. Vedle archivářství se věnoval i vědecké práci. Byl spolutvůrcemRiegrova slovníku naučnéhoZemřel 21. listopadu 1870 v domě U Tří tykví na Starém Městě v Praze v Michalské ulici. Dílo V Erbenově tvorbě se objevujíprvky romantismu(uniká do fantazie, fantaskní prvky, např. Polednice),ale nenachází se zde revolta. Dílo tak není čistě romantickéErben neuznával vzpoury proti osudu,uctíval daný řád. V jeho básních se opakují témataviny a trestu(viz Kytice)jako u Dostojevského (dílo např. Zločin a trest), ovšem na rozdíl od Dostojevského nechává Erben možnost odvrátit trest, vinupokáním. Prostonárodní písně a říkadla Sto prostonárodních pohádek a pověstí slovanských v nářečích původních Nedokončenýsoubor českých pohádek (Zlatovláska, Tři zlaté vlasy děda Vševěda, Dlouhý široký a bystrozraký, Pták ohnivák..) Kytice (Kytice z pověstí národních) Vydáno 1853 s 12ti básněmi a roku 1861 byla přidána LilieOkolnosti vzniku: výchozí látkou se staly české báje, které Erben dobře znalV textech se zaměřuje naotázku viny a trestu stejně jako literární kolega Dostojevský, ale na rozdíl od něj můžou dosáhnout Erbenovy postavyodčinění pokánímPokud k potrestání dochází, postavy trest přijímají.Postavy se proviňují vůči morálním zákonům, porušují základní lidské vztahyPracuje s osudovostí: tzn. člověk nemá šanci změnit svůj osudErben zcela respektuje řád přírodyVelmi častým motivem Erbena je Láska, ale vyplývá u něj, že nejsilnější forma lásky je mateřská láskaČas pro něj nehraje roli, pracuje s dějovou zkratkou, kde vypustí samotná slovesa v aktivní podobě, není to na úkor porozumění textu, naopak zvyšuje dynamiku =tzv. Erbenovy zkratky Mystické znaky: hřbitov, jezera, půlnoc Kytice inspirovala řadu spisovatelů a umělců: Jan Neruda, film od Františka Brabce, který je populární pro svou dějovost Kompozice: Zrcadlová (První a dvanáctá mají podobné téma, druhá a jedenáctá, a takhle všechny do středu, kromě Lilie, ta se vymyká.) 13 balad (v prvním vydání z roku 1853 12 balad, ve druhém vydání z roku 1861 přidána Lilie). Pracuje sdějovou zkratkou, není to na úkor porozumění textu, naopak to umocňuje dynamiku textu. Literární druh:Lyrika-epika. Literární žánr: Balada. BALADA= lyricko-epický žánr veršovaný útvar mnohdy s ponurým, strašidelným dějem a většinou nešťastným, někdy až tragickým koncem. Nejčastěji psáno trochejem. Básně jsou snadno zapamatovatelné, protože mají pravidelný rytmus. Jsou zvukomalebné. Objevují se metafory, přirovnání, epiteta, personifikace, anafory, epifory, epizeuxis, apostrofy, metonymie KYTICE: Báseň o sirotcích, kterým zemře matka. Každičké ráno chodí na její hrob, kde vyraší kvítky. Věří, že duše jejich matky se v ty kvítky převtělila a nazvou je mateřídouškou. Existují dvě interpretace: Buď je báseň jen o poutu mezi matkou a jejími dětmi, anebo je brána v duchu národního obrození; vlastenecký obsah, ve kterém se matka stává symbolem vlasti a národa. Celá báseň se tak stává jakousi alegorií a je spojována s panslavismem (idea jednoty slovanských národů). POKLAD: Báseň inspirovaná pověrou, podle které se na Velký pátek otevírají brány k pokladům. o Dav jde do kostela

Témata, do kterých materiál patří