Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Nejstarší česká literatura - maturita

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (399 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

02. - Nejstarší česká literatura (raný středověk, Konstantin a Metoděj, legendy, Kosmas, Václav II., 14. století) Středověk – 5. století – 15. století. Křesťanská literatura postupně slevuje ze svých asketických (askeze – odříkání, pohlavní zdrženlivost, sebetrýznění) ideálů. Křesťanská literatura proniká do všech vrstev. Vznikají díla, psaná v národních jazycích, centrum vzdělanosti se přesouvá na univerzity, rozvíjí se světská tématika. Kulturní život spolu se vzdělaností se soustřeďuje v klášterech. Scholastika – učení, vykládající a obhajující filozofickými prostředky církevní dogmata a křesťanskou věrouku. Vzniká Nový zákon (jádrem jsou 4 evangelia – Matoušovo, Markovo, Lukášovo a Janovo – čtyři odlišná svědectví o Ježíši; epištoly). Středověké literární žánry – epos – hrdinský, hrdinou je rytíř, oslava ideálního středověkého šlechtice, jež je vzorným křesťanem, oddaným své vlasti – oslavné písně, byliny – kancóna – lyrická, básnická forma, pastorely – pastýřské milostné písně, alba – jitřní písně (svítáníčka) – fabliaux – krátká komická povídka – zvířecí epos – výsměch dvorským eposům – legenda – viz níže – kronika – viz níže Anonymní, torzovité (útržkovité) znaky ve středověku. Nepůvodnost, staroslověnština, latina, čeština. Velkomoravská říše – vládnou Mojmírovci, feudalizace společnosti. Říše se rozkládá na území Moravy a Slovenska, jedná se o první státní útvar na našem území. Kníže Rastislav se orientoval na východ. Chtěl, aby Velká Morava přijala křesťanství v jazyce, kterému by lidé rozuměli → žádost o věrozvěsty. Rastislav měl obavu z rozpínavosti Francké říše, proto se obrátil na východ, na Byzantskou říši. Tamější panovník Michael III. posílá na Moravu slovanskou misi(863). PřicházejíKonstantin a Metoděj – bratři, pocházející ze Soluně. Vytvořili novou řeč – staroslověnštinu, písmo – hlaholici, přeložili Bibli, bohoslužby, základní bohoslužebné texty → lidé tudíž mohli porozumět. Slovanská liturgie byla uznána v Římě, kde Konstantin onemocněl, zůstal tam a přijal jméno Cyril. Staroslověnské památky – staroslověnština je prvním spisovným jazykem Slovanů. Vznikla na základě slovanského nářečí v oblasti Soluně, odkud pocházeli Konstantin s Metodějem. Když byla staroslověnština rozšířena Metodějovými žáky i na území Chorvatska a Bulharska, kde byla přijata jako jazyk oficiální, byla zde původní hlaholice zjednodušena na cyrilici. Jejím základem se stala velká písmena řecké abecedy Později se z ní vyvinula azbuka. Nejstarší staroslověnské památky pocházejí přibližně z 2. poloviny 9. století. Některé texty byly napsány Konstantinem a Metodějem ještě před příchodem na Velkou Moravu, jiné vznikly až na jejím území. Překlady Bible,Abecední modlitba – počáteční písmena veršů tvoří abecedu. Pod vlivem K&M vznikají spisy –Zákon sudnyj ljudem,Nomokámon (obojí jsou právnické),Paterik – Knihy otců, vyprávění o mniších a poustevnících. Proglas – autorem je nejspíšeKonstantin. První slovanská báseň, pravděpodobně napsaná jako předmluva k překladu evangelia. Zdůrazňuje právo člověka naslouchat bohoslužbě, konané v mateřštině. Rovnoprávnost jazyků. Po smrti K&M byly jejich žáky sepsány pobožné legendy, které označujeme jakoŽivot Konstantinůva Život Metodějův (=Panonské legendy) – ve dvou dílech se dozvídáme o cestě Rastislava a Svatopluka k Michaelovi, aby vyslal učence, kteří budou hlásat křesťanství a budou lidi přivádět na tuto víru. Legendy sledují skutky věrozvěstů. Ale nesměřují k osobní oslavě a idealizaci, nejsou tedy legendami v dnešním slova smyslu. Život Konstantinův je psán složitější formou, využívá rétorické prvky, metafory, citáty z Písma. Život Metodějův je psán prostším stylem, těžiště je ve vypravování. Kyjevské listy – překlady mešních formulářů, směsice staroslověnštiny s ostatními slovanskými jazyky. Pražské hlaholské zlomky 973 – v Praze založeno arcibiskupství – latina v bohoslužbách. Po smrti Metoděje jsou jeho žáci vyhnáni z území Moravy, působili poté v Čechách ↓ 1097 – sázavský klášter (opat Prokop) – jsou odtud vyhnáni poslední žáci Metoděje. Na počátku 10. století se Velkomoravská říše rozpadá. VznikáPřemyslovský stát – upevňuje se postavení církve → latina vytlačuje staroslověnštinu. Objevují se první česky psané texty. 1 0. a 1 1. s t o l e t í Staroslověnské památky –Dvě staroslověnskélegendy o sv. Václavu, o sv. Ludmile. Latinské památky –Kristiánova legenda (Život a umučení sv. Václava a babičky jeho sv. Ludmily). Legenda – z latiny –to, co má být čteno. Původně šlo o vyprávění ze života světce, životopis. Většinou čtena při bohoslužbě. Během středověku se z ní vyvinul literární žánr – proplétání skutečnosti a legendy. České památky –Hospodine, pomiluj ny – dlouho splňovala pozici české hymny, např. Karel IV. Ji zařadil do korunovačního řádu. Sloužila k povzbuzení vojska, ke slavnostem. Má prvky staroslověnštiny, ale i českého textu. 1 2. a 1 3. s t o l e t í Kronika – z řečtiny –chronos = čas. Autor líčí události v časovém sledu a zachycuje dějinné události tak, jak je prožil. Jedná se o hlavní žánr dějepisecké literatury po celý středověk až do novověku – 17. století. Kosmas– kanovník, poté děkan svatovítské kapituly (sbor kněží). Velice vzdělaný, studoval v Lutychu (Belgie), znalec antické literatury. Byl ženatý, měl syna. Napsal kronikuChronica Boëmorum (Kronika česká) – latinsky, vysoká úroveň, 3 díly, líčí nejstarší české dějiny až do roku 1125: příchod Praotce Čecha, Přemysl Oráč, Krokovy dcery atd. Jedná se o dílo mimořádné umělecké kvality, jako první zde zachycuje celé dějiny Čechů. Velice poutavé vyprávění, věcné informace, snažil se ověřovat prameny – rozlišoval tři zdroje vypravování – bájná vyprávění starců - podání hodnověrných svědků - co sám prožil. Pokračovatelé Kosmovi –kanovníkvyšehradský, mnich sázavský, Jarloch. Snažili se líčit události 12. století, ale nedosáhli takové úrovně. Bohemika = ojedinělá slova v latinských textech, jména a místní názvy. České glosy = poznámky na okrajích latinských textů nebo mezi řádky – když si kněží chy

Témata, do kterých materiál patří