Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Počátky reaslismu

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (99 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

PAGE 1 Maturitní otázka 8 Počátky realismu v české literatuře realismus vzniká ve Francii v druhé polovině 19. století, kdy nabývá převahy nad romantismem. Tento přechod ale nebyl plynulý, i v díle některých romantických autorů, jako bylStendhal neboPuškin najdeme realistické prvky. ovlivnil vývoj literatury na dlouhou dobu vznik souvisí: s rozvojem přírodníchvěd a filozofie pozitivismu - August Comte, „Pravdivé je to, co je poznatelné.“ se společenskými změnami - bouřlivé revoluční změny ustaly, život se stal stabilnějším, a autoři se místo hledání ideálů mimo skutečnost zaměřují na realitu. ve vývoji dostává různé obměny: naturalismus (člověk je zobrazen jako výsledek vlivu prostředí a dědičnosti) kritický realismus socialistický realismus magický realismus v české literatuře se plně rozvinul až v poslední čtvrtině 19. století Znaky realismu hlavním žánrem je román realistická díla jsou většinou situována do autorovy současnosti. oproti romantickému hrdinovi, který je s okolím v rozporu, jsou postavy realistických románů prostředím ovlivňovány a především doba a okolnosti určují jejich osud realistický hrdina se proto v průběhu románu mění a vyvíjí, není ani výjimečný, naopak, většinou je to průměrný člověk, často z nejnižších vrstev společnosti. autoři neváhají použít pro vykreslení prostředí a charakteru postav i slang nebo argot. z jednání a charakteristiky hlavních hrdinů můžeme pozorovat názor autora na historické postavy a jejich dobu tento názor je většinou kritický, odsuzující současné poměry, proto tento směr nazýváme také kritickým realismem. Typizace: literární hrdina se proměňuje, vyvíjí, někdy je jeden ústřední hrdina nahrazen kolektivem Román prozaický, epický žánr, který v dějinách literatury prošel velkým vývojem na rozdíl od novely (kratší rozsah, soustřeďuje se na jeden poutavý příběh, který podává dramaticky, bez popisů a epizod, končí pointou) nebo povídky (kratší útvar s jednoduchou fabulí), je delší, jeho fabule = dějové jádro se nerozvíjí přímočaře, ale rozvětvuje se obvykle několika směry zachycuje různá společenská prostředí, vrstvy, osudy mnoha lidí a vedle hlavního děje se objevují i četné epizody, proniká do duševního světa hrdinů, dovede však zachytit i složitou problematiku národa či spol třídy název román – pochází ze středověku, kdy se začala termínem conte roman (román vyprávění) označovat literární díla psaná národním jazykem (na rozdíl od latinsky psaných) VÝTVARNÉ UMĚNÍ francouzští malíři G. Goubert H. Daumier ruští malíři I. Repin čeští malíři Karel Purkyně Antonín Chitusii HUDBA francouzští skladatelé G. Bizet Italští skladatelé G. Verdi G. Pucinni. Česká literatura rozvoj v 50. letech 19. stol. převažuje romantický pohled na svět – vlivem doznívání obrozeneckých myšlenek zdůrazňování vlastenectví, minulosti, lidových tradic František Ladislav Čelakovský (1799 - 1852) sběratel lidové slovesnosti narodil se ve Strakonicích jako syn tesaře studoval na gymnáziu v Českých Budějovicích, poté filozofii v Praze zabýval se studiem slovanských jazyků a slovanskou slovesností pro četbu Husovy Postily byl vyloučen ze studií poté pokračoval ve studiích v Linci a znovu v Praze, ale studia nedokončil stal se vychovatelem a učitelem 1834 se stal redaktorem Pražských novin a jejich přílohy Česká včela zaměstnání musel opustit, když uveřejnil nepříznivou zmínku o ruském carovi jako utlačovateli polského národa poté žil ve stísněných existenčních podmínkách, začátkem čtyřicátých let se stal profesorem slavistiky ve Vratislavi poslední léta před smrtí žil v Praze, kde také zemřel Dílo: Mudrosloví národů slovanského v příslovích obohacení poezie umělými lidovými písněmi jedná se o tzv. ohlasovou poezii - cítění lidu Ohlas písní ruských látku k tomuto dílu sbíral z ruských bylin, některé básně ale vytvořil podle vlastních představ v duchu lidové slovesnosti dílo začíná i končí epickými básněmi, které mají povahu dávných bohatýrských zpěvů (začátek Ilja Muromec, konec Ilja Volžanín). používá zde jména typických ruských hrdinů, jak je znal z bylin, ale jejich povahu často změnil nebo jim připsal jiné činy některým básním dal i časovou politickou náplň (Velká panychida,která vypráví o bitvě před Moskvou za Napoleonských tažení do Ruska a o slavnosti za padlé bojovníky) básně zobrazují život ruského lidu ve Šťastných i smutných okamžicích Ohlas písní českých na rozdíl od ruského Ohlasu, který vznikal velmi krátkou dobu, za šťastné a umělecké pohody vznikaly české Ohlasy dobu mnohem delší a v krušnějším období autorova života Čelakovský zde zachytil obraz českého venkovského lidu z konce třicátých let odlišnost české a ruské poezie zobrazil na začátku sbírky krátkým srovnáním nejsou zde žádné hrdinské písně, ale hlavně satirické písně, které míří proti měšťáctví Nejzdařilejší báseň z českých Ohlasů: Toman a lesní panna Toman odjíždí za svou milou, přičemž ho sestra varuje, aby nejel do Doubravy. Po cestě vidí domek a v něm děvče, které vyznává lásku nějakému muži. Toman pokračuje do Doubravy. Po cestě vidí lesní pannu na jelínku. Lesní panna ho utěšuje a odjíždí spolu. Tomanovi plesá srdce, ale posléze umírá a padá koně. Úryvek: Švarný hochu, nezoufej,, bujným větrům žalost dej!“ To když sladce zpívala, v oči se mu dívala lesní panna na jelenu, Toman cítí v srdci změnu.... Literatura Podkrkonošská Patrné listy nepatrných osob napadá soudobé malicherné poměry české, zejména literární společnosti Josef Kajetán Tyl (1808 – 1856) dramatik, spisovatel, literární kritik a novinář narodil se v Kutné Hoře jako syn vojenského hudebníka studoval na gymnáziu v Hradci Králové, kde byl žákem V.K.Klicpery Klicpera u něm probudil lásku k divadlu, což ho dovedlo ke studiu na filozofické fakultě v Praze nejdříve působil u kočovné divadelní společnosti od roku 1842 řídil česká představení na vedlejší scéně Stavovského divadla redigoval časopisy Květy, Pražský posel, Sedlské noviny a Vlastimil organizoval český společenský život: bály, besedy, recitace revoluce se účastnil jako novinář a spi

Témata, do kterých materiál patří