Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Slohové útvary a postupy

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (36 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Slohové útvary jednotlivých funkčních stylů, slohové postupy

Slohový postup je způsob podání a zpracování určitého tématu (např. řazení a

rozvádění jednotlivých podtémat, výběr jazykových prostředků). Pro zpracování téhož tématu lze volit různé slohové postupy. V konkrétních projevech se mohou střídat nebo prolínat různé slohové postupy (např. v odborném textu se střídá postup popisný, výkladový a vyprávěcí). Postupy dělíme na 1. informační – je nejjednodušší, podává nám fakta ve věcných souvislostech (místo, čas) 2. vyprávěcí – vypráví nám nějaký děj, událost nebo příběh. Snaha o zajímavost, upoutat čtenáře, napětí, pestrost. Pracuje se zde s dějovými prvky (zachování sledu událostí nebo retrospektiva, rámec atd.) 3. popisný – popisujeme buď vnější znaky nějakého objektu, nebo pracovní postup nějakého děje. Důležitá je volba pořadí při popisu jednotlivých částí (začínáme nejdůležitějším, postupujeme k jednotlivostem). 4. charakterizační – snažíme se vystihnout vnitřní znaky osoby, a to buď přímo (konstatováním) nebo nepřímo (doklad na nějakém činu) 5. výkladový – tímto postupem vysvětlujeme podstatu jevu, nejenom jeho vnější znaky, ale i vnitřní. Naznačujeme mezi nimi souvislosti a příčinné jevy. 6. úvahový – vyjadřujeme vlastní názory na problém, využíváme srovnání, hodnocení. Snažíme se z daných faktů vyvodit logické závěry, které mohou být ovlivněny našimi city a postoji. V odborných tématech využíváme výkladových postupů, v uměleckých naopak vyprávěcích.

Slohový útvar – určitý konkrétní, vyhraněný typ jazykového projevu. Je uspořádán podle určitých pravidel a má své charakteristické rysy. Jednotlivé slohové útvary se liší slohovými postupy, formou zpracování (písemná x ústní), podle počtu mluvčích (monolog x dialog)

Styl prostě sdělovací – Může obsahovat informace ze všech oblastí, cílem je prezentovat určitá fakta. Dělí se na útvary 1. oznamovací – oznámení, pozvánka, inzerát,dopis (ustálená stavba ,liší se osobní – formální, osobní – úřední, otevřený dopis, anonymní dopis), osobní vizitka, telegram atd. 2. heslové – sem patří nejrůznější formuláře – tiskopisy, dotazníky, poukázky, testy, jízdní řády atd. 3. dokumentární – smlouva, stvrzenka, zápis, rezoluce

Styl administrativní - forma tohoto stylu je převážně písemná. Nejznámější útvary jsou 1. úřední dopis -obchodní

styk mezi firmami, úřady, ustálené formulace v úvodu a závěru, střední část stručně a výstižně. Zvláštní typ úředního dopisu je žádost (obsahem je nějaký požadavek, prosba a je adresována instituci) 2. objednávka 3. plná moc 4. životopis – má ustálenou formu, píše se jako příloha k žádosti o studium nebo o zaměstnání. Má za úkol seznámit se zkušenostmi, aktivitami a znalostmi uchazeče – podává o něm nepřímou charakteristiku. Musí být přehledný (většinou psán strojopisem) Věty bez citového zabarvení, střízlivý, věcný styl. Většinou nesložitá souvětí.

Témata, do kterých materiál patří