Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Slohové útvary a postupy

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (36 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Slohové útvary jednotlivých funkčních stylů, slohové postupy Slohový postup je způsob podání a zpracování určitého tématu (např. řazení a6. úvahový – vyjadřujeme vlastní názory na problém, využíváme srovnání, hodnocení. Snažíme se z daných faktů vyvodit logické závěry, které mohou být ovlivněny našimi city a postoji. V odborných tématech využíváme výkladových postupů, v uměleckých naopak vyprávěcích. Slohový útvar – určitý konkrétní, vyhraněný typ jazykového projevu. Je uspořádán podle určitých pravidel a má své charakteristické rysy. Jednotlivé slohové útvary se liší slohovými postupy, formou zpracování (písemná x ústní), podle počtu mluvčích (monolog x dialog) 1. oznamovací – oznámení, pozvánka, inzerát,dopis (ustálenástavba3. dokumentární – smlouva, stvrzenka, zápis, rezoluce 1. úřední dopis - obchodní4. životopis – má ustálenou formu, píše se jako příloha k žádosti o studium nebo o zaměstnání. Má za úkol seznámit se zkušenostmi, aktivitami a znalostmi uchazeče – podává o něm nepřímou charakteristiku. Musí být přehledný (většinou psán strojopisem) Věty bez citového zabarvení, střízlivý, věcný styl. Většinou nesložitá souvětí. Vyprávěcí postupA nakonec výkladový postup objasňuje vnitřní příčinné vztahy pomocí vsuvek a odkazů. Popis – útvar slohového postupu popisného. Snaha popsat nějaký jev, osobu,činnost vystihnout jí, abychom si mohli učinit vlastní představu o popisovaném objektu. Může být doplněn schématy, náčrtky, obrázky atd. Důležitá je volba pořadí při popisu jednotlivých částí (začínáme nejdůležitějším, postupujeme k jednotlivostem). Charakteristika – slohový postup charakterizační, většinou popisujeme duševní charakteristiku nějaké osoby. Přímá a nepřímá charakteristika. Volíme zvl. Hodnotící výrazy, častá přirovnání, rčení k vystižení povahových rysů. Styl odborný4. Úvaha – patří k velmi náročným útvarům, je stylu úvahového. Autor se zamýšlí na základě získaných poznatků nad tématem, rozebírá ho z více úhlů, aby došel k obecně platnému závěru. S výkladem má společnou práci sfakty, hledání vztahů mezi nimi, důsledky z nich plynoucí. V úvaze musí autor o faktech přemýšlet, hodnotit je a zaujmout stanovisko. Nesnaží se poučovat nebo vzdělávat, předkládá pouze svůj názor, který má vést k zamyšlení. Odráží se zde subjektivní postoje a názory autora. Východisko kompozice jsou vlastní zkušenosti a obecné poznatky, autor o nich přemýšlí, analyzuje je a vynáší obecně platné závěry. Nebezpečí6. dalšími postupy jsou kritika, recenze, přísloví atd. Styl publicistický4. Fejeton – útvar stylu publicistického a uměleckého. Spojuje se konkrétní událost s fantazií. Předkládá drobná aktuální témata všedního dne v novém světle. Zpracována je ironickým nebo humorným tónem. Cílem je kritikou jevu vyvolat reakci u čtenářů a věc napravit. Styl umělecký – funkce poznávací a estetická. Důraz na osobitost vyjádření a citové vyjádření. V umělecké próze převažuje vypravování, charakteristika, popřípadě úvaha. Velmi časté je prolínání různých slohových postupů. Současné drama se nijak výrazně neliší od běžné řeči. Ve veršované poezii vládne rozmanitost jazykových prostředků, v popředí je rytmus a obraznost.

Témata, do kterých materiál patří