Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Středověká literatura na našem území

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (65,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

MATURITNÍ OTÁZKA Literatura staroslověnská a latinská (pol. 9. stol. - 13. stol.) staroslověnské památky (9. stol.) přechod od staroslověnštiny k latině (10. - 11. stol.) převaha latiny (12. - 13. stol.) Literatura vrcholného středověku (konec 12. - 13. stol.) Literatura doby husitské (15. stol.) Literatura staroslověnská a latinská (pol. 9. stol. - 13. stol.) první doklady literatury na našem území ve 2. pol. 9. stol., dříve slovesnost znaky památek – anonymita, nepůvodnost, torzovitost jazyk – staroslověnština, latina, čeština společnost – feudalismus, pevná církevní organizace kníže Rastislav posílá Konstantina a Metoděje roku 863. Význam mise spočíval v uznání slovanské bohoslužby v Římě, přijetí křesťanské víry prostými lidmi (latina byla nesrozumitelný jazyk), vznik staroslověnských památek Cyril a Metoděj = bratři ze Soluně, vytvořily jazyk staroslovenštinu, písmo hlaholici, základ nářečí ze Soluně Cyril (Konstantin) – učeň Metoděj – diplomat Později cyrilice Káží v jazyce, kterému rozumí všichni Sázavský klášter – poslední útočiště slovanských mnichů 1079 vyhnání Staroslověnské památky: Legenda o svatém Václavu Legenda o svaté Ludmile Latinské památky: - Kristiánova legenda(život a umučení svatého Václava a báby jeho, svaté Ludmily) Počátky češtiny: - Hospodine, pomiluj ny –nejstarší duchovní písně, funkce hymny; obsahuje prvky staroslovenštiny, ale je už psaná česky. Přechod od staroslověnštiny k latině (10. - 11. stol.) rozpad Velkomoravské říše, Přemyslovci – orientace na západ, pevnější postavení církve (po vyhnání slovanské liturgie), vláda knížete Václava latina vytlačuje staroslověnštinu, napomáhá tak vzniku spisovné češtiny 11. Století – latina vytlačuje staroslovenštinu – napomáhá tak vzniku spisovné češtiny Převaha latiny a pronikání češtiny (12. - 13. stol) Latinské památky: Kosmas–zakladatel českého dějepisectví, kanovník, později děkan svatovítské kapituly, studoval v Lutychu gramatiku a dialektiku, znalec antické kultury - Chronica Boemorum (kronika česká) –3dílná kronika = líčí počátky českých dějin od počátku až po rok 1125 Po umělecké stránce velice kvalitní věcné informace, poutavé vyprávění promýšlí spolehlivost pramenů rozlišuje básně, vyprávění starců, hodnověrná svědectví, vlastní zkušenosti obsah – Kněžna Libuše, Praotec Čech (později sepsal A. Jirásek – Staré pověsty české) Kronika – (z řečtiny; chronos = čas) dílo se líčí podle časového sledu; autor zachycuje události, tak jak je prožil; hlavní žánr dějepisné literatury středověku I novověku až do 19. století Pokračovatelé Kosmovi – zachytili události 12. stol., nedosáhly však takového významu a úrovně –Jarloch, kanovník vyšehradský, mnich sázavský české památky: Bohemika– ojedinělá česká slova v latinských textech, místní nebo vlastní jména. České glosy– české poznámky na okraji latinských knih nebo vepsané mezi řádky. Pražské hlaholské zlomky Svatořehořské a vídeňské glosy Svatý Václave, vévodo české země – duchovní píseň, která plnila funkce hymny; druhá nejstarší píseň provázela celým vývojem české literatury. STAROSLOVĚNSKÉ PÍSEMNICTVÍ Staroslověnština je prvním spisovným jazykem Slovanů Vznikla na základě slovanského nářečí z okolí Soluně, odkud Konstantin a Metoděj pocházeli Když byla staroslověnština rozšířena Metodějovými žáky I na území Chorvatska a Bulharska, kde byla přijata jako jazyk oficiální, byla zde původní hlaholice zjednodušena na cyrilici Jejím základem se stala velká písmena řecké abecedy. Později se z ní vyvinula azbuka Nejstarší staroslověnské písemné památky pocházejí přibližně z 2. pol. 9. stol. Některé texty (překlady části bible) byly napsány Konstantinem a Metodějem už před příchodem na Velkou Moravu, jiné vznikají, až na jejím území PROGLAS - veršovaná předmluva k evangeliu, zdůrazňuje právo člověka na konání bohoslužeb v mateřském jazyce PANONSKÉ LEGENDY -sledují život Konstantina a Metoděje a jejich skutky, ale nesměřují k osobní oslavě a idealizaci, nejsou tedy legendami v dnešním slova smyslu Konstatntin a Metoděj : ŽIVOT KONSTANTINŮV - psán složitější formou, využívá rétorické prvky, metafory, citáty z písma ŽIVOT METODĚJŮV -prostší styl, těžiště je vypravování ZÁKON SUDNYJ LJUDEM -soudní zákony pro lajky NOMOKÁNON -Církevní předpisy PRAŽSKÉ HLAHOLSKÉ ZLOMKY –úlomky ABECEDNÍ MODLITBA -akrostich na abecedu; počáteční písmena veršů tvoří abecedu Literatura vrcholného stědověku Doba Karla IV. (vládl v letech 1337 – 1378) – hospodářský a kulturní rozkvět českých zemí. Povýšení pražského biskupství na arcibiskupství (1334). 1348 – založení Karlovy univerzity. Vrcholná díla gotické architektury – chrám sv. Víta, Karlův most, Karlštejn. Latinsky –Zbraslavská kronika-pokračování Kosmovi kroniky (dovedena do počátku 14. století) – líčí nástup Jana Lucemburského, konečnou podobu jí dalPetr Žitavský. Jakub de Voragine (Ital) – přeloženo do většiny evropských jazyků. Vznikají legendy o českých světcích (o Anežce, sv. Prokopu – zakladatel sázavského kláštera a jeho první opat). Vzorem pro legendy byla legenda Aurea (Zlatá) - Latinsky vznikají legendy, kroniky, dále nauková literatura Karel IV. –Vita Caroli –autobiografie –Majestas Carolina–soubor právnických norem Slovníky – Klaretův slovník Česky– 1.duchovní lyrika–Kunhutina modlitba,Ostrovská píseň,Jezu Kriste, Ščedrý kněže,Buch všemohúcí dvorská lyrika– svítáníčka.Závišova píseň,Měj se dobře, srdéčko spor (svár) – oblíbený žánr. Např. svár vody s vínem, spor duše s tělem – zda za lidské hříchy zodpovídá duše nebo tělo. 4.Legendy Legenda o sv. Prokopovi– líčí osud Sv. Prokopa opata sázavského kláštěra - Prokop líčen jako muž z lidu, oslava slovanské litergie (obřadů) - věnuje se dávným problémům. Legenda o sv. Kateřině –z exotického prostředí vysoká umělecká úroveň, jedinečná, významná umělecká skladba. Nejvýraznější z psaných českých skladeb. Katka se zamilovala do Krista, on ji nechtěl, protože byla pohanka. Chtěl ji pohanský princ, odmítla ho, rozhodla se přijmout křesťanství. Byla umučena, její duše byla spasena. V legendě je

Témata, do kterých materiál patří